Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка

Решењем Скупштине општине Рашка, са седнице одржане 02. септембра 2016. године, образована је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка.
Послови и задаци Комисије утврђени су тачком 3. решења о њеном образовању и у потпуности су у сагласности са одредбана члана 12. Закона о инспекцијском надзору.
Треба нагласити да су послови и задаци Комисије веома обимни, сложени и одговорни, али је њихова суштина, на којој и Закон о инспекцијском надзору инсистира, да се акценат стави на превентивно деловање инспекцијских органа, појачану контролу нерегистрованих субјеката (сузбијање сиве економије) и већу транспарентност у раду инспекцијских органа.
Објављивање најважнијих аката и активности Комисије и свих инспекција на овом линку, у оквиру званичне презентације општине Рашка, управо треба да афирмише укупан рад свих инспекција и посебно њихову транспарентност, ефикасност и, кроз наглашен превентивни рад, нови однос инспекције према свим надзираним субјектима.
            
Комисија је на својој првој седници донела Пословник о раду Комисије.