Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2018.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2018.год. додељују се:

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О.- 115.000,00 дин;
2. НД САТ – 1.000.000,00 дин;
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00 дин;
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. 200.000,00 дин;
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ -90.000,00 дин;
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ –ПРОДУКЦИЈА - 85.000,00 дин;
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (РАДИО РАШКА) -3.170.000,00 дин;
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (ТВ РАШКА) - 5.030.000,00 дин;
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00 дин;
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00 дин.

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записник стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава.
3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.
4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

О б р а з л о ж е њ е

Начелник општинске управе Рашка је дана 17. јануара 2018.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јануара до 30. јуна 2018.године.
У остављеном року на конкурс је достављено 16 пројекта . Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.


В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
Спасоје Андрић

На основу члана 24 став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19 и 22 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс одржала је седницу 20.фебруара и оценила предлоге пројеката који су достављени на Први јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину. Седници су присуствовали сви чланови Стручне комисије: Едиб Хонић, Славољуб Савић и Анел Грбовић. На почетку седнице за председника Стручне комисије изабран је Анел Грбовић.
Председник Комисије је констатовао да је на конкурс пристигло 16 предлога пројеката. На основу увида у документацију коју је припремила Стручна служба ОУ Рашка, председник Комисије је потврдио да је ЕУК „Черењски“ допунио документацију, а да је новинска агенција Бета Прес д.о.о. објаснила да се у њиховом пројекту ради о агенцијској продукцији, а не радијској. Прегледом сајта Савета за штампу констатовано је да ниједан подносилац предлога пројекта није прекршио кодекс новинара. Увидом у податке на сајту РЕМа констатовано је да ниједном од апликаната нису изречене мере. Комисија је такође утврдила да су подносиоци предлога пројеката који су у ранијим конкурсима користили средства буџета општине Рашка доставили финансијске и наративне извештаје о утрошеним средствима.Након тога Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
После појединачног разматрања пројеката комисија је приступила оцењивању поднетих пројеката.

 

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. конкурише са пројектом „О Рашкој, медијски сервис у служби грађана“. Укупна вредност пројекта 868.000,00, тражени износ 688.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: Бета генерални сервис на српском и енглеском/ Бета аудио сервис/ Бета фоно сервис/ Бета видео сервис/ Бета Радио сто плус.
Комисија констатује да је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да ће реализацијом овог пројекта правовремена и тачна информација стићи до других медија и допринети непристрасном и истинитом информисању грађана Рашке. Kako се ради о иновативном медијском формату, Комисија изражава уверење да ће локалне теме које се односе на привреду, предузетништво, образовање, културу, заштиту деце, социјалну заштиту и друге, бити обрађене на најбољи начин и у складу са свим новинарским нормама.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

 

2. НД САТ конкурише са пројектом „Наша села су наша брига“. Укупна вредност пројекта 1.277.367,00, тражена средства 1.012.767,00.
Комисија сматра да је предложена тема актуелна, добро дефинисана и да може да допринесе информисаности локалног становништва. Пројекат јасно детектује проблеме који доводе до напуштања сеоских домаћинстава и сто тако презентује могућности за оживљавање села. Пројектни тим је у претходним годинама показао изузетну посвећеност у реализацији различитих пројеката.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ конкурише са пројектом „Професионално новинарство за слободно друштво“. Укупна вредност пројекта 455.000,00, средства за која се аплицира 356.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Сајт Синдиката новинара Србије.
Комисија сматра да подизање нивоа знања новинара јесте приоритет различитих новинарских удружења и да би на томе требало константно радити, али да организовање округлих столова и других активности усмерених искључиво на новинарску професију не може да задовољи потребе локалног становништва за информисањем.
Комисија предлаже да овај предлог пројекта не буде финансиран из буџета општине Рашка.


4. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ конкурише са пројектом „Богатство градитељског наслеђа Рашке“. Укупна вредност пројекта 742.000,00, тражена средства 355.000,00. Садржај ће бити реализован путем интернет портала КВ НОВОСТИ ОН ЛАЈН ИН 000188.
Пројекат је у складу са приоритетима конкурса. Циљ пројекта којим се представља богато градитељско и културно наслеђе јасно је дефинисан.
Како је део тема које се обрађују био предмет других апликаната у ранијим циклусима финансирања медијских садржаја, Комисија предлаже да предложени пројекат буде делимично финансиран иѕ средстава општине Рашка.
5. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. конкурише са пројектом „Поруке једног јубилеја“. Укупна вредност пројекта 864.000,00, средства за која се аплицира 621.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Дневни лист ДАНАС.
Комисија сматра да пројекат доприноси остваривању јавног интереса. Кроз овај пројекат шира јавност ће упознати напоре општине Рашка усмерене ка креирању кредибилне културне сцене. Како се ове године обележава четврт века „Рашких духовних свечаности“, најзначајније културне манифестације у општини Рашка, овај пројекат ће допринети обележавању јубилеја и представити ствараоце који су дали свој допринос у креирању програма и афирмацији РДС.
Комисија предлаже да овај пројекат буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

6. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ конкурише са пројектом „Жене и предузетништво“. Укупна вредност пројекта 774.000,00, средства за која се аплицира 549.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал КРУГ.
Медијски садржај је прецизно дефинисан и усклађен са циљевима пројекта. Тема је актуелна и друштвено значајна. Добри капацитети за реализацију пројекта.
Комисија предлаже да овај медијски садржај буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


7. НОВОСТИ ДАНА РС Д.О.О. НИШ-ПАЛИЛУЛА конкурише са пројектом „Да нас буде више у Рашки“. Укупна вредност пројекта 390.000,00, средства за која се аплицираа 310.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал НОВОСТИ ДАНА.
Чланови Комисије изражавају мишљење да је тема важна за целу Србију, али сматрају да циљ пројекта не зависи директно од реализације понуђеног садржаја као и да неће успети да допринесе бољој информисаности грађана општине Рашка. Комисија предлаже да пројекат не буде суфинансиран.
8. ИН НЕТВОР СОЛУТИОН Д.О.О. конкурише са пројектом Упознавање и унапређење органске пољопривреде и производње у општини Рашка и околини кроз текстове под називом УПОЗНАЈТЕ ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВРЕДУ. Укупна вредност пројекта 1.570.000,00, средства за која се аплицира 1.256.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати интернет портал ИНФО24.РС.
Комисија не доводи у питање актуелност теме, али сматра да циљ пројекта не може бити остварен и да информације прласиране путем портала неће стићи до циљне групе, посебно с обзиром на чињеницу да један од портала преко кога ће се пласирати садржај није ажуриран и да се на њему не могу наћи актуелне информације из општине Рашка.
Комисија предлаже да овај медијски садржај не буде суфинансиран.

9. ЦЕЕФОР Д.О.О. ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ конкурише са пројектом ИНФО ЕКО – ЕНЕРГЕТСКА РАШКА“. Укупна вредност пројекта 420.200,00, тражена средства 270.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је ЕНЕРГЕТСКИ ПОРТАЛ.
Комисија сматра да пројекат не може у потпуности да задовољи потребе грађана општине Рашка за информисањем, с обзиром да ће медијски садржај бити пласиран путем портала који нема традицију, барем у нашој средини. Комисија изражава сумњу у доступност широј популацији како портала, тако и електронског и штампаног издања ЕП МАГАЗИНА.
Комисија предлаже да пројекат не буде финансиран.


10. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА конкурише са пројектом „Еко стазама Копаоника и Голије“. Укупна вредност пројекта 390.880,00, средства за која се аплицира 287.130,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат РТВ НОВИ ПАЗАР.
У опису пројекта јасно се идентификује тема од јавног значаја.Циљ пројекта је прецизно дефинисан. Пројекат има висок степен утицаја на квалитет информисања становништва општине Рашка, али и околине.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка на радију од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 4.003.200,00, тражена средства 3.202.560,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат Радио Рашка.
Пројекат је у складу са приоритетима и стратешким циљевима општине Рашка. Посебно се цени степен утицаја пројекта на квалитет информисања грађана општине Рашка. Пројектне активности представљају добро утемељену целину. С обзиром на чињеницу да се на територији општине Рашка могу слушати само национални програми, програм радио станице која се бави локалним темама добија на значају.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

12. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 6.533.500,00, средства за која се аплицира 5.226.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ТВ Коперникус Рашка.
Пројекат представља заокружену програмску целину и у потпуности ће задољити потребе грађана општине Рашка за информисањем. Део пројекта су и емисије на ромском језику, директни преноси скупштинских заседања, културних и спортских догађаја, и свакодневна укључења у програм Србија он лајн.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


13. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО Д.О.О. конкуришу са пројектом „Упознај Србију – Рашка“. Укупна вредност пројекта 678.000,00, тражена средства 450.000,00.
Комисија сматра да пројекат у предложеном формату неће допринети бољој информисаности грађана Рашке и да неће успети да пред грађане Србије донесе целовиту слику кроз предложене темаме.
Комисија предлаже да овај пројекат не буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

14. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ конкурише са пројектом „Запис за сва времена“. Укупна вредност пројекта 500.000,00, средства за која се аплицира 350.000,00. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Коперникус ТВ Рашка и РТВ Мир Лепосавић.
Тема пројекта је интересантна, али не одражава довољно иновативан приступ у обради предложених садржаја. Чланови Комисије констатују да је избор саговорника је добар, али да су интервјуи са многима од њих већ реализовани и суфинансирани из средстава општине Рашка кроз претходне циклусе.
Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран с обзиром на чињеницу да доприноси афирмацији општине Рашка. 15.РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК конкурише са пројектом „Пољопривреда и еко туризам општине Рашка“. Укупна вредност пројекта 100.000,00, средства за која се аплицира 80.000,00. Назив медија преко ког а ће се пројекат рализовати је интернет портал ДОМАЋИНСКА КУЋА.
Комисија сматра да је тема друштвено оправдана, усклађена са циљевима развоја општине Рашка и програмским приоритетима конкурса. Пројекат је концизан, циљне групе јасно дефинисане.
Комисија предлаже да предложени пројекат буде сусфинансиран.


16.ИНВИЦТУС МЕДИА Д.О.О. конкурише са пројектом „Водич кроз дијабетес“. укупна вредност пројекта 6.774.000,00, тражена средства 450.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат СТУДИО Б.
Тема актуелна, али предложеним пројектом се не остварује у довољној мери степен утицаја на квалитет информисања циљне групе. Из описа пројекта се не уочавају реални проблеми циљне групе на локалном нивоу. Реализација пројектних активности обухвата 12 месеци, а конкурс се односи на 6 месеци.
Комисија предлаже да пројекат не буде суфинанасиран из средстава општине Рашка.

Имајући у виду све напред наведено, Комисија je мишљења и
ПРЕДЛАЖЕ
Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину, буду додељена на следећи начин:
1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О – 115.000,00
2. НД САТ – 1.000.000,00
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О – 200.000,00
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ – 90.000,00
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА – 85.000,00
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (РАДИО РАШКА) – 3.170.000
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (ТВ РАШКА) – 5.030.000
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00

Подносиоци пројеката којима су одобрена средства имају обавезу да изврше ревизију својих буџета.

председник Комисије Анел Грбовић
члан Комисје Едиб Хонић
члан Комисије Славољуб Савић


У Рашки, 22.02.2018.године

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима у општини Рашка, објављеног 22.01.2018. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка за 2018. годину, заседала је 21.02.2018. године и усвојила следећу:
РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 22.01.2018.ГОДИНЕ

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Одобрени износ

Бод.

1.        

Српска православна црквена општина Рашка

Пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила

1,000,000.00

77.8

2.        

Дечји савез општине Рашка

Наша деца, наша брига и срећа

700,000.00

76.8

3.        

Манастир Светих Благовести Градац

Графичка представа архитектонских облика и орнаменталних форми  манастира кроз језик симбола и декорација

183,200.00

76.6

4.        

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Разумећеш ме кад ме упознаш

133,000.00

73.0

5.        

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

Социјална брига, социјалиѕација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица

260,000.00

73.0

6.        

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Обележавање међународног месеца борбе против шећерне болести

156,000.00

70.8

7.        

Црквена општина Баљевац

Идејни пројекат обнове подземне цркве, село Паклење, Баљевац на Ибру

105,000.00

70.6

8.        

Еко клуб – Зелени путокази

Буди еко активан

90,000.00

69.8

9.        

Удружење пчелара "Рашка"

Храна и исхрана пчела

194,400.00

69.6

10.    

Гљиварско друштво "Копаоник"

Едукативне изложбе гљива на територији општине Рашка

120,000.00

68.6

11.    

Радио клуб “Никола Тесла“

Набавка и употреба радио станица и опреме у хуманитарним акцијама и спортско рекреативним такмичењеима на нивоу Општине Рашка

234,000.00

66.0

12.    

"Спуст без Граница - Рашка"

Рашка без граница – истражи и упознај

72,800.00

65.4

13.    

Месна организација жена Рашка

Шареница МОЖ-а

60,000.00

65.2

14.    

Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник"

Развој летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја кроз понуду активног одмора као стратешки важног правца туризма

49,668.00

65.0

15.    

Удружење "БеННем" огранак Рашка

Њихов живот је и наша брига

100,000.00

64.0

16.    

Планинска заједница становника Парка природе Голија и резервата биосфере Голија - Студеница

Израда катастра „дивљих“ депонија и могућности за њихову санацију у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија – Студеница“

66,200.00

63.6

17.    

Актив Жена Јошаничка Бања            

Промоција и очување домаће радиности

69,750.00

63.2

18.    

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Будите моје светло у тами

35,000.00

62.6

19.    

Удружење пензионера општине Рашка

Побољшање услова у пензионерским клубовима

80,400.00

62.2

20.    

Друштво за церебралну парализу Нови Пазар

Учимо, вежбамо, активно живимо

35,000.00

62.2

21.    

Српска православна црквена општина Никољачка

Уређење порте храма  Св. Саве у Супњу

50,000.00

62.0

22.    

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Свет тишине

35,000.00

61.4

23.    

Удружење произвођача ракије Баљевац

Ракијада

50,000.00

61.4

24.    

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК

Шанса за језичко образовање незапослених и радно ангажованих лица у општини Рашка

50,000.00

61.4

25.    

Институт за сарадњу младих

Развијмо свест за здравији свет!

75,000.00

60.8

26.    

Друштво пчелара Баљевац

Пчеларство без граница

95,000.00

60.6

27.    

Међуопштинска организација  цивилних инвалида рата Н.Пазар за општине Н.Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

Они још постоје

0.00

59.2

28.    

Ловачко удружење Рашка

Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације

0.00

59.2

29.    

Удружњење ветерана ФК „Бане“ - Рашка

Традиција, промоција спортских ветерана

0.00

58.0

30.    

Планинарско удружење „Јазавац“

Организација трке Ендуро Рашка 2018

   

 

 

Број пристиглих захтева – 30. Одобрено– 26. Није одобрено – 3. Није у скаладу са условима конкурса - 1

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

КУЛТУРА

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Одобрени износ

Бод.

1.        

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обележавање 20 година постојања и подизање квалитета рада кроз стручна усавршавања, припрему и постављање нових кореографија

386,000.00

71.2

2.        

Етно уметнички клуб "Черењски"

Културом и традицијом у Европу

135,000.00

66.0

3.        

КУД "Јошаничка Бања"

Игром и песмом  за очување традиције
српског народа

158,900.00

65.2

4.        

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

100,000.00

64.6

5.        

Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка

Рашка у срцу

180,820.00

64.0

6.        

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Саборовање у општини Рашка – чување традиционалних и духовних вредности

75,000.00

63.8

7.        

Рефлексија

Суматра

100,000.00

62.6

8.        

КУД  "Рудар" Баљевац

Фестивал фолклора „Видовдан“

100,000.00

61.2

9.        

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Школа цртања и сликања

64,000.00

60.2

 

Број пристиглих захтева – 9. Одобрено – 9. Није одобрено – 0.

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

 

 

 

РАШКА, 21.02.2018.ГОДИНЕ

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

 

На 27. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 14.02.2018. године одборници су разматрали дневни ред са 16 тачака.
Скупштина је донела Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Рашка. Овај стратешки документ усвојен је за период 2018-2021.година.
Такође, одборници су у наставку седнице разматрали и усвојили Одлуку о давању сагласности на план и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2018. годину, као и Одлуку о изменама и допунама одлуке о оснивању Центра за социјални рад којом се усклађују надлежности центра у вези са пружањем локалних услуга које се финансирају средствима из буџета општине Рашка.
На седници је усвојена Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда, минималне висине трошкова инвестиционог одржавања и висине накнаде за рад принудног професионалног управника на подручју општине Рашка. Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Рашка, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. Такође, у складу са новим законом, усвојена је Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Под кућним редом, у смислу ове одлуке, подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење пословних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Усвајањем Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину, створени су услови за предузимање свих мера активног запошљавања и ангажовање средстава планираних у буџету општине Рашка за ту намену. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним акционим планом за 2018. годину, средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара.
Скупштина општине Рашка је усвојила Одлуку о начину утврђивања и означавању назива насељених места,улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка. Имајући у виду да је до сада Скупштина општине Рашка доносила одлуке којима се утврђују називи улица у конкретном случају, овом одлуком се сада ствара правни оквир за уређење начина утврђивања и означавања назива насељених места, улица и тргова и начина утврђивања кућних бројева и означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима, на територији општине Рашка. Такође, детаљно су разрађене надлежности Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка, њен избор и поступак предлагања назива улица и тргова.
Одборници су усвојили и одлуку којом се приступа прибављању непокретности у јавну својину и то катастарске парцеле бр. 1961/1, површине 3.47,97ха, КО Драганићи, јавна својина Републике Србије, изграђеног пословно- производног објекта–фабрика текстила са опремом и пумпну станицу са резервоаром за воду, спратности ПО+0, димензија објекта у основи 163,45м х 73,90м, површине објекта у основи 11.504,00м2.
У даљем раду, одборници су усвојили одлуку којом се дозвољава измена Уговора о закупу грађевинског земљишта бр.1181 од 20.08.2010. године на кат. парцели бр. 4/40 КО Копаоник, јавна својина општине Рашка, закључен на период од 60 година између Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка и Предузећа за управљање пројектима и извођење грађевинских
радова ,,Г-инвест“ д.о.о. Београд, тако што се уговор о закупу закључује са новим закупцем Привредним друштвом ,,Gorsky park“ д.о.о. Београд, који је нови власник објекта.
У складу са Законом о јавној својини Скупштина општине Рашка је усвојила одлуку о давању на коришћење и управљање Центру за културу образовање и информисање ,,Градац“ из Рашке зграде за културу, биоскоп, изграђена на кат. парцели број 487/1 у укупној површини од 444м2, у улици Предрага Вилимоновића,евидентирана у листу непокретности број 198 КО Рашка.
Одборници су усвојили и Одлуку о приступању изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику. Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације утврђује се на око 15,42 ара, и односи се на кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник. Такође, усвојена је Одлука којом се приступа изради Измена и допуна Плана генералне регулације Лисина – Чајетина – Треска.
На седници су донета и решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом Десимирки Фрковић из Рашке и размени грађевинског земљишта непосредном погодбом са Милицом Чорбић из села Градац, као и решење о разрешењу и именовању члана школског одбора у Основној школи „Рашка“.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
У циљу едукације пољопривредних произвођача у производњи малине, Општинска управа Рашка у сарадњи са Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Институтом за примену науке у пољопривреди, организује стручну трибину: Стање и песрпективе у производњи малине. Организацију трибине помогла је фирма: Euro fruits SMS - Рашка.
Трибина се одржава 21. фебруара 2018. године у сали биоскопа Рашка са почетком у 12 часова.
На трибини биће присутни државни секретар Министарства пољопривреде Жељко Радошевић, помоћник министра Зоран Јањатовић и посебни саветник министра Радивој Надлачки.
Предавачи:
- Стање и перспективе у производњи малине у Србији
др Александар Лепосавић, Институт за воћарство Чачак

-Значај употребе квалитетног садног материјала у гајењу малине
др Милан Лукић, Институт за воћарство Чачак

-Представљање саветодавног модула у области воћарства у 2018. години
др Драган Раховић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

-Примена добре хигијенске праксе у производњи малине
Момир Недић, дипл.инж. Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Крушевац

-Заштита малине од економски најзначајнијих болести и штеточина
Бранко Галовић, дипл.инж., Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Краљево.

 

 

САВЕТНИК
за послове пољопривреде
и водопривреде
Зоран Сташевић

На основу члана 22. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр, 126/2014) доносим следеће
РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања по I јавном позиву за суфинансирање пројекат из буџета општине Рашка. ради остваривања јавног интереса у области Јавног информисања у медијима за 2018.годину, у саставу:
1. Едиб Хонић. испред Удружења новинара Србије;
2. Славољуб Савић, испред ПРОНУС -Ниш и РТВ „Мир“ Лепосавић и
3. Анел Грбовић, новинар из Новог Пазара.
II
За секретара Комисије именује се Мирјана Вујанац из општинске управе Рашка,
III
Задатак Комисије је да изврши оцену приспелих пројеката по I јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета СО Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину и доносиоцу решења предложи одлуку о расподели средстава са образложењима,
IV
Комисија на СВОЈОЈ првој седници бира председника Комисије.
V
Решење доставити именованима и архиви.
VI
Чланови Комисије који нису из редова запослених имају право на новчану надокиаду у нето износу од 10.000,00 динара.


НАЧЕЛНИК
Спасоје Андрић

27. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 14. фебруара 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, координатор канцеларије за младе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић, помоћник председника општине за локални економски развој;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЗАКУПУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДЕСИМИРКИ ФРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СЛАЂАНИ НИКОЛИЋ ИЗ БЕОГРАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И МИЛИЦИ ЧОРБИЋ, ГРАДАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Пројекат “Млади сутрашњице” представља интеркултурално искуство које је део схватања појма мира у свету. У данашњем времену, када је све очигледније да је појам мира компромитован и неразумљив, пројектом намеравамо да младим људима пружимо прилику за боље разумевање концепта односно значаја мира и омогућимо активно учествовање у схватању ове тематике као представника своје нације и државе из које долазе. Кроз ово кратко интеркултурално путовање желимо да промовишемо посвећеност младих према миру и освестимо их о могућим улогама и могућностима које могу урадити како би правда, поштовање људских права и једнаке могућности постале реалност за сваког појединца на овом свету.

Размена ће се одржати у месту Полпеназе дел Гарда (Италија). Радни језик ће бити енглески.
КОЈЕ ОПШТИНЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ?
а) Општина Полпеназе дел Гарда (Италија)
б) Волонтерски центар Дунав (Румунија)
ц) Општина Рашка (Србија)
д) Комарка дел Бајо Цинца/Баикс Цинца ( Шпанија)

Учесници не морају бринути око трошкова смештаја и исхране - обезбеђује их водећа пројектна организација. Путни трошкови ће бити рефундирани по Еразмус плус принципу. Учесници морају бити рођени између 2001. године и 2005. године (13-17 година).
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА УЧЕШЋЕ?
Пријаве се подносе до 23.02.2018, у услужном центру општинске управе Рашка (Предрага Вилимоновића 1), с назнаком на предњој страни коверте: "КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ 'МЛАДИ СУТРАШЊИЦЕ' " - НЕ ОТВАРАТИ".
Предуслов за учешће представља достављање следећих података:
- Копија прве странице из ђачке књижице, с наведеним основним подацима о ученику/ученици, оверена у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1 ;
- Успех у школи (копија оцена из ђачке књижице или сведочанства, из првог полугодишта текуће школске године, оверених у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1);
- Владање у школи (копија оцене из владања из ђачке књижице или сведочанства, из првог полугодишта текуће школске године, оверена у услужном центру Општинске управе Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1);
- Писмо препоруке (слободна форма, од наставника или званичног представника удружења грађана/спортског клуба испред ког долазите);
- Есеј на енглеском језику на тему мира и толеранције или поштовања људских права (минимум 200 речи);
- Због специфичности узраста групе писано одобрење за путовање преко границе оба родитеља/старатеља, оверено у општинској управи Рашка или у Основном суду у Рашки.

Поводом 23.Зимских oлимпијских игара у Пјонгчангу, Олимпијски комитет Србије у сарадњи са ЈП „Скијалишта Србије”, општином Рашка и МК Ресортс организује пројекат „Олимпијска чаролија”. У циљу едукације деце о олимпизму и олимпијским вредностима, стотинак основаца из Рашке 9.фебруара ће учестовавати у различитим спортским активностима које ће бити организоване на Копаонику, у Долини спортова. Аниматори ће децу провести и кроз пет станица које симболизују пет континената и пет олимпијских вредности које се стичу бављењем спортом, а то су: радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност, јединство духа, тела и ума. У другом делу програма малишани ће посетити изложбу “Зимске олимпијске игре – од Шамонија до Пјонгчанга”, која је постављена у хотелу “Гранд”.
Општина Рашка и Спортски савез општине Рашка обезбедили су превоз за децу до Копаоника, као и храну и топле напитке.

среда, 31 јануар 2018 11:59

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА МАЛИНЕ
Владимир Костић, дипл. инж. заштите биља
ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА ПРИМЕНОМ ДОБРЕ ХИГИЈЕНСКЕ ПРАКСЕ
Љиљана Неранџић, дипл. инж. сточарства
ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПРИХОДА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ
Зорица Здравковић, дипл. инж. агроекономије
ИПАРД ПРОГРАМ—АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ
Зорица Здравковић, дипл. инж. агроекономије
ПРЕДСТАВЉАЊЕ БЦ ХИБРИДА ЗА 2018.
Мирољуб Тодосијевић, БЦ хибриди
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВОГ МЛЕКА
Марко Дмитрић. ВСИ Краљево
ЗАДРУГАРСТВО
Никола Михаиловић, Задружни савез Србије
ЗАШТИТА ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА
Марко Михаиловић, Chemical Agrosava
Школа ће се одржати 8. фебруара 2018. године у сали Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 1100. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.


Прилози РТВ РАШКА