Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), и члана чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2018.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 021-00095/2018 од 07.05.2018. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2018.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018.годину број 1208-101- 1/2018 од 31.05.2018.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу мишљења локалног савета за запошљавање општине Рашка (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у програм јавних радова укључи незапослена лица из категорије теже запошљивих дефинисаних локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2018. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, максимално 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица се евиденције Националне службе –Испостава Рашка и имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
• пословно седиште на територији општине Рашка
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР; фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите.
• информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе уз предходно прибављено мишљење локалног савета за запошљавање , у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобрава радно ангажовање до 19 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобрава радно ангажовање 20 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2016, 2017. и 2018. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава .
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Националне службе –Испостава Рашка .

ОПШИРНИЈЕ о конкурсу и сву потребну документацију можете погледати и преузети О В Д Е!

44. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. јуна 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - НА ИМЕ КУПОВИНЕ ТАБЛЕТА НОСИОЦИМА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Мојовић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
3. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима у општини Рашка, објављеног 18.05.2018. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка за 2018. годину, заседала је 12.06.2018. године и усвојила следећу:
РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.05.2018.ГОДИНЕ


НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ БОДОВИ ОДОБРЕНИ ИЗНОС
1 Културно уметничко друштво „Рашка“ "Учешће на 15. етно фестивалу Храстник 2018" 250,000.00
2 Културно уметничко друштво „Брвеница“ "Промоција изворног стваралаштва Рашке" - -

Укупно
250,000.00


Број пристиглих захтева – 2. Предлог пројекта КУД «Брвеница» није бодован јер не задовољава услове конкурса у вези са роком реализације пројектних активности.
Рок жалбе је три дана од дана објављивања на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

РАШКА, 12.06.2018.ГОДИНЕ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изгрдњу пансионског објекта
на кат. парцелама 209/26 и 210/1 на Копаонику

Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2018.год. закључно са 18.06.2018.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2018.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У буџету општине Рашка за 2018. годину, планирано је 30 милиона динара за реализацију мера активне политике запошљавања, тако да је уз одобрено суфинансирање НЗС а, укупан буџет за спровођење ЛАПЗ а у  2018. години 45.000.000  динара и то за следеће програме: јавне радове, стручну праксу и додатно образовање и обуку, субвенционисање за отварање нових радних места и самозапошљавање. 

32. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 13. јуна 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕОБИ И ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
ИЗВЕСТИОЦИ: Игњат Ракитић, председник општине и Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ “ГОЛИЈА”, СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ДРАГАНИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 1);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 2);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ЈОШАНИЧКА БАЊА“ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ПАНОЈЕВИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МИЛАТКОВИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КНЕЖЕВИЋ ЖИВОРАДУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је на седници одржаној 6.јуна усвојило извештај о раду ОУ Рашка у 2017.години. Општинска управа Рашка има 5 одсека, Кабинет председника општине и засебне организационе јединице као што су Општинско јавно правобранилаштво, Послови буџетске инспекције и Кнцеларија за младе. На крају извештајног периода ОУ је имала 92 радника у сталном радном односу.

У извешају се између осталог наводи да су матичне књиге пребачене у електронску форму и да је општина Рашка једна од првих општина у Србији која је завршила тај посао. На територији општине постоји 7 матичних подручја. У 2017.години формирана је Служба за управљање људским ресурсима. Општина Рашка је у 2017.години обезбедила бесплатан превоз за 106 ученика средњих школа и студената, 49 ученика добило је награде, а 82 студента стипендије. У протеклој години било је 525 корисника дечјег додатка и 181 корисник родитељског додатка. Општинској управи поднет је 191 захтев за категоризацију објеката; позитивно су решена 173 захтева. Општина Рашка је у сарадњи са различитим партнерима реализовала низ пројеката из области социјалне заштите, а од Министарства за рад, борачка и социјална питања добила је наменски трансфер у износу од преко 4,5 милиона динара. Опремљена је и стављена у функцију Канцеларија за ГИС. Сви просторни подаци општине Рашка, планови, као и подаци који се односе на туризам и културно наслеђе, налазе се на једном месту и лако су доступни. Државна ревизорска институција обавила је током 2017.године ревизију буџета општине Рашка. Све примедбе ревизора су отклоњене у законском року, тако да је коначно мишљење ревизије позитивно. У области урбанизма формирано је 105 захтева, грађевинарства 820, стамбено-комуналних послова 308. Током 2017.године пописано је око 10.000 бесправно подигнутих објеката, тако да власници у складу са Законом о планирању и изградњи могу да започну поступак озакоњења. Средином прошле године оформљен је Сектор за грађевинско земљиште и инвестиције који је преузео велики део послова некадашње Дирекције за урбанизам.У 2017.години реконструисана је улица код „Олге Дедијер“ на Копаонику, асфалтиран пут Радошиће – Семетеш, постављени подземни контејнери у граду, изграђена канализациона и водоводна мрежа за Драганиће. Канцеларија за ЛЕР је, између осталог, учествовала у изради пројеката као што су МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА, ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У О.Ш.“СУТЈЕСКА“, ИЗРАДА ПТД ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА КОПАОНИКА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЛАТНОГ КУПАТИЛА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ, ИЗГРАДЊА МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА, ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КОПАОНИКУ, СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ЗА ГОЛИЈУ, ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА У ДРАГАНИЋУ, ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЧНОСТИ ИНСТИТУЦИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ...Пројекти се налазе у различитим фазама реализације. Канцеларија за младе је организовала 30 различитих активности и урадила Локални акциони план за младе.

Чланови ОВ су на данашњој седници донели одлуку да се уреди плато код Војног дома на Копаонику.

Општинско веће је усвојило извештај Комисије за социјална питања. Комисија је у протеклом периоду одржала три седнице. Од 59 захтева, колико је упућено Комисији, позитивно је решен 31 захтев.
Данас је усвојен и Извештај Комисија за пољопривреду. Комисија је одобрила подстицајна средства за 81 регистрованог пољопривредног произвођача у укупном износу од скоро 3,5 милиона динара.

43. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 06. јуна 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПЛАТОА ВОЈНОГ ДОМА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА И ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ, ПЕТЕ И ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 03. МАЈ 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
7. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ РАВНИ НА ИВАЊСКОМ И РАВАЊСКОМ ПОТОКУ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 04.06.2018.год. закључно са 11.06.2018.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 11.06.2018.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка

На конкурсу Министартства омладине и спорта којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката, општина Рашка је добила 5.1 милион динара за изградњу Мини пич терена. Локација терена је поред постојећег фудбалског терена ФК Бане у близини базена и теретане на отвореном.
Терен је планиран као „ Mini pitch teren” односно као спортски терен са вештачком травом и пратећом опремом. Димензије терена су 20,00м x 40,00м са простором за голове 2,00м x 3,00м x 1,00м.


Прилози РТВ РАШКА