Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ  ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На 20.седници Општинског већа усвојен je Извештаја  o пословању ЈКП „ Рашка“ за 2016.годину. Како стоји у извештају, постројење за прераду воде у Беоцима обезбеђивало је довољне количине воде за пиће и сви параметри исправности воде били су  у прописаним границама. Количина воде произведене и дистрибуиране у мрежу према Рашки у 2016.години износила је 992.457 м2, према Баљевцу 330.819м2 и према Копаонику 337.292м2, што је задовољило потребе корисника. Од стране  Хигијенског завода из Краљева испитано је 340 узорака, који су узтети са мреже у Рватима, Баљевцу и Јошаничкој Бањи, што сведочи о хемојској и бактериолошкој исправности воде .

Чланови Већа су усвојили Извештаја о раду ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  у општини Рашка за 2016.годину. Како стоји у извештају о програму пословања за 2016.годину, вршене су парцелације,  пејзажна уређења, санирани  путева на територији општине Рашка и то у дужини од 77 км, а за то је издвојено 127 милиона динара, редовно је одржавана јавна расвета за коју је утрошено 3.200.000,оодинара  и др.  Крајем године је извршена реорганизација  ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у складу са Законом  о јавним предузећима у ЈКП  „Путеви“ Рашка.

Општинко веће је усвојило и извештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2016.године, као и Програм и план  рада Општинског  правобранилаштва за 2017.годину. На основу извештаја о раду, Општинско правобранилаштво је задатке и послове које су пред њега поставили Закон и Одлуке о правобранилаштву извршило у потпуности. Од укупних 308 предмета из различитих правних области,  решено је 215, док 93 предмета нису решена. 

Једногалсно је усвојен и предлог Одлуке о давању  непокретности на коришћење и управњање и то на кат. парцели 147 КО Рашка, на којој је општина Рашка као инвеститор изгрдила азил за псе у површини од 228,53м2, који се даје на коришћење и управљање ЈКП „Рашка“. Из напред наведног разлога  дата је и сагласност на измену и допуну сисетамтизације ЈКП „Рашка“, где је предвиђена систамтизација за два ветеринара и 4 хигијеничара. 

Чланови Већа су усвојили и предлог Одлуке о давању сагласности  за озакоњење на кат. парцела бр. 125/1 и 233/8 КО Рашка, а све у склопу пројекта „Побољшање услова живота Рома и Ромкиња и других маргинализованих група“  који спроводи Екуменска хуманитарна организација у партнерству са општином Рашка. 

Чланови Већа су размотрили и усвојили  Предлог Правилника  о условима и критеријумима за доделу новчане накнаде за образовање и усваршавање даровитих ученика и студената на терет буџета општине Рашка. Право на новчану надокнаду имају ученици основних, средњих школа, студенти основних, мастре,академских студија, специјалистичких струкованих, специјалистичких академских студија , студенти  докторских академских студија акредитованих високошколских установа.

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 320.000,оо одинара.

Размотрен је и  усвојен Извештај о раду Комисије за споровођење поступка бесповратних финасијских средстава из буџета општине Рашка за удружења грађана за период од 0.01 до 31.12.2016.године. Како стоји у извештају Комисија је радила у два сазива,а у претходној години било два конкурса, један за културу,а други сва остала удружења. По првом конкурсу финансирани су пројекти 6 удружења. На другом конкурсу је учествовало 35 удружења, а након селекције финансирани су програми 28 удружења грађана. 

  

17.03.2017.године  

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

 

ЗАКАЗУЈЕМ

20. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 17. марта 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1 И 233/8 КО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа општине Рашка.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 09. МАРТА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа општине Рашка и председник комисије.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА „МК МОUNTAIN RESORT“ КОПАОНИК И „KPI“ D.O.O. БЕОГРАД НА ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД 20.01.2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник са имовинске послове.

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УДРУЖЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

петак, 10 март 2017 14:36

Бирачки списак

Ha основу члана 14, 15, 16. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за председника Републике Србије („Службени гласник" PC", број 15/2017) који су расписани за 02. април 2017. године, Оштинска управа Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка

изложен на увид у згради Општинске  управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1,

канцеларија бр. 14 на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 03.03.2017. године до 17.03.2017. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

У овом периоду, грађани уз личну карту, односно интерно расељена лица уз личну карту и картон о пријави боравка, могу Одељењу за општу управу Општинске управе општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

2. Од проглашења кандидата за председника Републике Србије, право на увид

и на подношење захтева за промену у бирачком списку има политичка странка,

коалиција политичких странака и група грађана или лице које он овласти no истом

поступку no коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и

потребни докази.

3. Грађани општине Рашка могу да Одељењу за општу управу општине Рашка, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, тачније до

11.03.2017. године у 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак

да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати

према месту боравишта у земљи.

4. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу Одељењу за Општу управу

општинске управе општине Рашка да, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка,

тачније до 11.03.2017. године у 24,00 часа, да поднесу захтев да се у бирачки списак

упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике

Србије гласати у иностранству.

5. Малолетна лица која до 02.04.2017. године и на дан 02.04.2017. године стичу

бирачко право могу код Одељења за општу управу Општинске управе општине Рашка

изврше проверу података у бирачком списку.

6. Решења о променама у бирачком списку од закључења бирачког списка,

односно од 17.03.2017. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора.до

29.марта 2017.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Захтеви за промену у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе општине Рашка.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА Број: 208-435/2017, дана 06.03.2017. године.

 

петак, 10 март 2017 10:36

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу (''Сл.гласник РС'', број 17/2016), члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Рашка (''Сл.глас. општине Рашка'', број 168/16 од 31.10.2016.) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Рашка број 112-259/16 од 28.11.2016. године, начелник Општинске управе општине Рашка, расписује

 И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

објављен 10.03.2017. године

За пријем у радни однос на неодређено време, једног  извршиоца, у  Општинској управи  општине Рашка: 

1. Радно место: 

 ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

2. Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

3. Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова за запослење, прописаних чланом 80. , Закона о запосленима   у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС,''бр. 21/16),   кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

1. Мастер академске студије у области правних наука , са претходно завршеним основним академским студијама  у тој облати или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама и трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао  високо образовање до 10.09.2005 године ., са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе  или са положеним испитом за секретара установе  и који има најмање 5 година радног искуства  у државним органима  органима аутономне покрајине или органима јединице локалне самоуправе  на пословима образовања и васпитања  или другим инспекцијским пословима. 

или

2. Лице са стеченим образовањем из чл.8. ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања , положеним  стручним  испитом , односно лиценцом за наставника , васпитача и стручног сарадника са најмање 5 година радног искуства  у области образовања  и васпитања ,као и државним стручним испитом. 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

4. Докази о испуњавању општих и посебних услова   у оригиналу или овереној фотокопији и то: 

- диплому о стеченој стручној спреми; 

- уверење о држављанству  

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (прибавља управа) послова у државном органу(прибавља управа) .

- доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ); 

- доказ о положеном државном стручном испиту. 

5. Рок за подношење пријава: 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине Рашка 

18. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу: 

Начелник Општинске управе општине Рашка – Спасоје Андић, 036 734-430  или  Шефу одсека Чомагић Мирославу на тел. бр. 036  733-946

19. Адреса на коју се пријаве подносе: 

Пријаве се подносе начелнику Општинске управе општине Рашка, на адресу: Општинска управа општине Рашка , ул. Предрага Вилимоновића бр.1 , 36350 Рашка, са назнаком ''Пријава на интерни конкурс за радно место: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР . 

НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Положен државни стручни испит је услов за рад . Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације (''Сл.гласник РС'', број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, да у датом року да  положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државној управи (''Сл.гласник РС'', бр. 79/05, 101,07,95/10 и 99/14). 

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Рашка и огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

петак, 10 март 2017 09:41

ПОДРШКА ПРИВРЕДИ

Развојна агенција Србије је расписала конкурсе за програме подршке привреди.

Конкретне информације о условима за добијање средстава за сваки програм можете наћи на следећем линку:

http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-pocetnicima-za-zapocinjanje-posla-start-up

Јавно представљање програма подршке привреди биће организовано у Рашки. Тачан датум одржавања презентације биће накнадно објављен.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић састао се 8.марта са менаџером Европског Прогреса Гремом Тиндалом. Тема разговора била је економија, односно приступ приватном сектору и инвеститорима, а све у склопу припрема за започињање новог програма подршке који ће бити финансиран средствима Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије. Нови програм, који ће бити успостављен након званичног завршетка програма Европски Прогрес, обухватиће 99 општина и биће фокусиран на спровођење инфраструктурних пројеката од економског и друштвеног значаја, као и на оснаживање локалне економије кроз пружање подршке малим и средњим предузећима и невладиним организацијама. Поред тога, биће финансирани и пројекти доброг управљања, социјалне инклузије и подршке маргинализованим и рањивим групама. Крајњи циљ новог програма је повећање броја запослених и побољшање животног стандарда грађана Србије.  

Председник општине Рашка Игњат Ракитић рекао је да општина Рашка  припрема листу пројеката са којима ће конкурисати код донатора. Проблем незапослености општина покушава да реши кроз активности дефинисане у Локалном акционом плану запошљавања.  За спровођење мера активне политике запошљавања ове године опредељено је 30 милиона динара. Највећи део средства је усмерен на програме додатног образовања и обуке на захтев познатог послодавца, стицање нових знања за вишкове запослених и дугорочно незапослене, као и за субвенције за отварање нових радних места и самозапошљавање.

Ракитић и Тиндал деле мишљење да је реализацијом  пројеката  кроз Европски Прогрес, али и кроз претходне програме ЕУ Прогрес и ПРО, унапређена инфраструктура, створено повољно окружење за развој привреде и побољшано спровођење политике у области социјалне инклузије, као и да је и да је афирмисано женско предузетништво.

У општини Рашка Европски Прогрес је подржао 7 пројеката из области јачања локалног управљања. Укупан буџет је 152.950 евра.Ту спадају пројекти „Пријави насиље, научи како да то учиниш“, Израда програмског буџета и петогодишњих планова капиталних инвестиција, Подршка реформи упраљања на локалном нивоу, Унапређење ефикасности пореске управе, Увођење ГИС-а и други.

Кроз област КОНКУРЕНТНОСТ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ И ИНФРАСТРУКТУРА са 206.892 евра подржано је 18 пројеката. Општина Рашка је добила техничку подршку при изради пројекта ЈПП за реконструкцију јавне расвете, као и подршку у примени електронског система за издавање грађевинских дозвола. Урађен је главни пројекат за зграду са социјално становање, главни пројекат за мост на Ибру у Рватима, главни пројекат система грејања у спортској хали, ПДР за пословне зоне Баљевац, Супње, Власово, а у току је и израда ПДР за коридоре инфраструктуре на Голији и модела за управљање Голијом. Европски Прогрес је значајна средства определио и за подршку предузетницима. Новчана средства су добила предузећа која се баве производњом хлеба, пецива и колача, производњом одеће, прерадом дрвета, прерадом воћа и поврћа, производњом предмета од пластике, а отворена је и једна стоматолошка ординација.

За општину Рашка ништа мање важна није била подршка Европског Прогреса за реализацију активности на плану социјалног укључивања. Финансирана су 3 пројекта, а укупна вредност издвојених средстава износи 27.398 евра.

Активности Европског Прогреса, програма који доприноси одрживом развоју јужне И југозападне Србије, Европска унија и Владе Швајцарске подржавају са 24,26 милиона евра. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка, I Број: 06-VIII-15/2017-8 од 27. фебруара 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

 објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА” РАШКА

 

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Рашка“ Рашка

- седиште Јавног предузећа је: Рашка, ул. Душанова 2а;

-претежна делатност Јавног предузећа је: 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 


2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка

Послови директора: представља и заступа Јавно комунално предузеће „Рашка“, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног комуналног предузећа „Рашка“, одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа „Рашка“, за реализацију одлука и других аката скупштине општине, председника општине и општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузећа „Рашка“ по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

 

3. Услови за именовање:

1) да је пунолетно и пословно способно лице;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

• обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

• обавезно психијатријско лечење на слободи;

• обавезно лечење наркомана;

• обавезно лечење алкохоличара;

• забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

4. Место рада: Рашка.

 

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером.

 

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

Именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка врши се на период од четири године.

 

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

 

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Срђан Пузовић, контакт телефон: 036/736-622, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 17/2017 од 06. марта 2017. године, Службеном гласнику општине Рашка број 174/17, у дневном листу “Данас“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.org.rs.

 

СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

 

Влада Републике Турске нуди стипендије за основне студије у Турској, које покривају велики број студијских и истраживачких предмета у оквиру програма „Стипендије – Турска“ (“Türkiye Scholarships”). На конкурсу могу учествовати ученици завршних разреда средњих школа. Рок за пријављивање је 31.март 2017.године.

 

Ово су основне информације о стипендијама Владе Републике Турске:

 

Türkiye Scholarships Undergraduate Applications Start on 1st March

In addition to providing students with education opportunities at an international quality, Turkey also offers a wealth of knowledge, experience and expertise, and opens doors to undergraduate education for successful international students from all over the World.

2017 Türkiye Scholarships applications for undergraduate level begin on March 1st. Applications to Türkiye Scholarships, which has provided scholarships to 5 thousand students from over 150 countries in 2016, will be taken between 1 - 31 March 2017.

Applications are exclusively for all candidates from all countries who wish to study at undergraduate level.

A detailed announcement regarding candidates of Syrian nationality will be made soon.

Applications will only be made at www.turkiyeburslari.gov.tr. Candidates are required to submit/upload their applications and/or documents requested from them into the applications system.

Applications delivered by hand or post will not be accepted.

FAQ

1. Are there any authorized persons or institutions who carry out the applications?

 

No. There are no institutions or individuals authorized to submit applications to Türkiye Scholarships on behalf of candidates. All candidates must apply in person at www.turkiyeburslari.gov.tr. Candidates are strongly advised to carefully read the instructions and warnings provided by the application system.

2. Is there an age limit for applicantions?

 

Undergraduate applicants must be born no earlier than 01.01.1996.

3. What is the minimum achievement requirement for applicants?

 

Candidates must have a minimum achievement level of 90% for Medicine, Dentistry and Pharmacy degree programs; and 70% for other degree programs.

4. Is it necessary to have graduated at the atime of applications?

 

Candidates who will apply for Türkiye Scholarships must have graduated from high school or be able to graduate at the end of the current academic year.

 

5. Are there compulsory documents to be submitted with the application?

 

Candidates are required to meet the qualifications (SAT, TOEFL, DELF, YDS etc.) set by the universities and departments that can be selected through the application system. Candidates who do not have the required documents will not be considered for the scholarship.

6. Can Turkish citizens who live abroad apply for the scholarship?

 

Turkish citizens, Blue card holders and those who have lost Turkish citizenship for any reason cannot apply for Türkiye Scholarships.

7. How will the applications be evaluated?

 

In the evaluation of applications, candidates’ compatibility with the application criteria, as well as their academic and social achievements will be considered.

8. Are candidates free to choose any department they wish to?

 

The application system will automatically display the universities and departments that candidates can choose from according to their academic background. Candidates will not be able to select any universities and departments other than those provided by the application system.

9. Which program should I apply for to study Medicine?

 

In previous years, candidates had to apply for a separate scholarship program for the departments of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Turkish Language and Literature and Theology. This year, candidates will be able to select these courses under scholarship programs offered specifically based on their countries, provided they meet the minimum achievement requirements.

10. Which communication channels can I use to get detailed information?

 

For more information about Türkiye Scholarships and applications, please visit our website www.turkiyeburslari.gov.tr, contact our Call Center at 0 850 455 0 982, or send an e-mail to Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

 

Детаљне информације доступне су путем линка www.turkiyescholarships.gov.tr

 

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 145/15), а на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 01. марта 2017. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине 

Рашка додељују средства за финансирање удружења

                                              

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2017. годину.

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2017. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима: 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

"Социјална брига, социјализација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица"

81,6

650.000,00

2

Манастир Светих Благовести Градац

"Орнамент Манастира Градац"

77,4

93.600,00

3

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

"Сви смо исти"

76,4

132.500,00

4

Дечји савез општине Рашка

"Кроз дружење, креативност и нова сазнања до поштовања и уважавања"

75,8

671.000,00

5

Планинарско удружење "Јазавац" Рашка

"Ендуро Рашка 2017"

72,0

144.000,00

6

Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник"

"Развој и промоција летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја"

71,6

148.999,00

7

Црквена општина Баљевац

"Конзерваторско – рестаур. радови на обнови цркве под земљом, село Паклење, Баљевац на Ибру"

71,4

85.000,00

8

Удружење пчелара "Рашка"

"Вредни као пчеле"

70,8

94.810,96

9

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

"Дан здравља општине Рашка"

70,4

92.000,00

10

Институт за сарадњу младих

"КАРИЈЕРА, ПОЗОР, СТАРТ!"

69,2

179.000,00

11

Гљиварско друштво "Копаоник" Рашка

"Набавка опреме потребне за проучавање гљива наших крајева, активно учешће у пројекту "Мапирање гљива" као и организација и учешће на општинским манифестацијама"

68,6

99.500,00

12

Ловачко удружење Рашка

"Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације"

67,0

102.610,00

13

Удружење "БеННем" огранак Рашка

"Оспособљавање младих за предузетнике, привреднике и ствараоце у привреди Републике Србије"

62,8

85.000,00

14

Месна организација жена Рашка

"Давање је само по себи добијање"

62,6

37.600,00

15

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Н. Пазар

"Рукама до светлости"

60,4

31.500,00

16

Актив Жена Јошаничка Бања             

"Прослава материца"

60,0

36.960,00

17

Српска православна црквена општина Рашка

"Идејни пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила у Рашки"

58,6

0,00

18

Друштво пчелара Баљевац

"Промоција пчеларства у општини Рашка"

57,4

0,00

19

Српска православна црквена општина Никољачка

"Афирмација православља и толеранције у Рашки"

57,2

0,00

20

Удружење дистрофичара Краљево - Рашки округ

"Да се и наш глас чује"

57,0

0,00

21

Удружење произвођача ракије - Баљевац

"Смотра шљивових ракија"

55,6

0,00

22

Месна организација жена Баљевац

"Моја радионица"

55,4

0,00

23

Удружење пензионера општине Рашка

"Пружање подршке старијим лицима у стању потребе на територији општине Рашка"

55,0

0,00

24

Удружење глувих и наглувих Н. Пазар

"Свет тишине"

54,8

0,00

25

Међуопштинска организација  цивилних инвалида рата Н. Пазар за општине Н. Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

"Ублажимо ратне последице"

54,0

0,00

26

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности "Енглески кутак"

"Шанса за језичко образовање незапослених"

54,0

0,00

 

Укупно

 

2.684.079,96

 

 КУЛТУРА

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Етно уметнички клуб "Черењски"

"Мултикултиватор - креативни културни земљотрес"

77,0

223.000,00

2

Културно уметничко друштво "Рашка" 

"Подизање квалитета рада КУД "Рашка" кроз стручна усавршавања уметничких руководиоца ансамбла и припрема и постављање нових кореографија"

69,6

154.000,00

3

Друштво гуслара "СТАРА РАШКА"

"41. Савезни фестивал српских гуслара"

65,2

134.000,00

4

КУД "Јошаничка Бања"

"Промоција и очување културног идентитета Јошаничке Бање"

63,2

114.420,00

5

Рефлексија

"Културна интеграција"

61,2

110.000,00

6

Културно уметничко друштво "Брвеница"

"Саборовање у општини Рашка"

60,2

69.000,00

7

КУД  "Рудар" Баљевац

"Видовдан 2017"

60,2

65.500,00

8

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

"Школа цртања и сликања"

60,0

59.722,00

Укупно

929.642,00

Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка није бодован, јер документа нису стигла у року.

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-IV-19/2017-7

Дана: 01. марта 2017. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

                                                                             

На петнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 27.02.2017. године одборници су донели Одлуку о којом се потврђује престанак мандата одборнику Стевану Бакрачевићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић због поднете писане оставке, као и одборнику Александру Чизмићу са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), због преузимања посла који је неспојив с функцијом одборника.

 Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се прибављају катастарске парцеле неопходне ради решавања имовинско правних односа у вези са проширењем гробља у насељу Власово.

  На седници је, на нови мандатни период од 4 године, Дејан Котурановић, дипломирани економиста из Јошаничке Бање, именован за директора Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка.

  У циљу усклађивања рада Туристичко спортске организације Рашка са Законом о туризму и Законом о јавној својини донета је одлуке о смањењу уписаног основног капитала ТСО Рашка. Одборници су и дали претходну сагласност на нацрт Плана поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортска организација „Рашка“ који је усвојио Управни одбор одлуком, у циљу спровођења статусне промене- издвајање уз оснивање. 

  Такође, одборници су дали сагласност на измене и допуне Статута ЈКП Путеви Рашка и усвојили одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке.

  Скупштина општине Рашка је донела одлуке којима се приступа изради измени  Плана детаљне регулације „Суво Рудиште“ на Копаонику.

  На седници је донето још неколико аката као што је решење о давању на коришћење пословног простора Републичком Фонду за здравствено осигурање, решење о разрешењу и именовању члана школског одбора у ОШ Сутјеска, затим решење о разрешењу и именовању члана Скупштине Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, решење о разрешењу и именовању председника Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка, као и решење о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта грађевинско земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр. 2/53 КО Копаоник, површине 245m2, Живадиновић Зорану из Београда.Прилози РТВ РАШКА