Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 03.07.2017.год. закључно са 17.07.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.07.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), по обављеној стручној контроли Комисије за планове,

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”,
са стратешком проценом утицаја на животну средину (на територији општине Рашка)

Јавни увид трајаће 30 дана, од 03.07.2017.год. закључно са 02.08.2017.год. Нацрт планског документа, са стратешком проценом утицаја на животну средину, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Нацрт планског документа, са стратешком проценом утицаја на животну средину, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 02.08.2017.год.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 16.08.2017. год. у у свечаној сали Општине Рашка, у 12 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

20. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 07. јула 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА – ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА – ЦЕЛИНА I;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА – ЦЕЛИНА II;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
9. РАЗМАТРАЊЕ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На 24. седници Општинског Већа усвојен је План детаљне регулације пословне зоне југ 2 у Супње, затим План детаљне регулације пословне зоне Баљевац, са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар као и План детаљне регулације Рашка – део индустријске зоне север, у којима се одређује адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта у постојећим пословним зонама и стварање услова за рационално коришћење и изградњу додатне ифраструктуре.

Чланови Већа су размотрили и једногласно усвојили предлог Одлуке о давању сагласности за изградњу стубне трафостанице у с. Канићи-Гњилици ради решавања енергетског питања, а по захтеву „ЕПС Дистрибуција“ Огранак ЕД Краљево погон Рашка.

Општинско веће је размотрило и усвојили предлог Одлуке о политици управљања љуским ресурсима у општинској управи Рашка, којој се приступило на основу препоруке Сталне конференције градова и општина и Савета Европе, а у оквиру учешћа општине Рашка у пројекту под називом „Управљање људксим ресурсима у локалној самоуправи“ у којем је наша општина изабрана као једна од 20 пилот локалних самоуправа које ће примити пакет подршку за унапређење управљање људским ресурсима.
На данашњој седници је размотрен и једногласно усвојен предлог Одлуке о даваљу на коришћење средстава за техничко опремање органа надлежног за послове безбедности саобраћаја- Саобраћајној полицијској испостави Рашка.

Jедногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био157, од чега је су два одбијена, док је један подносилац одустао. Укупан одобрени износ новчаних средства је близу 5.000.000,оо динара.
Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања која се састајала два пута , где је пристигло укупно 43 захтева, одобрено је 27. Укупан износ одобрених средстава је 450.000,оо динара.
Размотрен је и Закључак Комсије за утврђивање последица елементарних непогода од 21.06 2017.године. Од 17 пристиглих захтева, одобрено је 8 . Укупан износ одбрених средстава је 360.000,оо.динара
Чланови Већа су размотрили и усвојили предлог Решења о додели новчане надокнаде за образовање и усвршавање из дела буџета општине Рашка за 2017.годину, која је намењена талентима, усваршивању и научно-истраживачким радовима. Укупан износ одобрених средстава је 15.000,оо динара.
Општинско веће је једногласно усвојило решење о куповини сезонских карата за градски базен свим носиоцима Вукове дипломе за четири основне и две основне школе на подручју тероторије Рашка,за школску2016/2017, годину. Број ученика који су носиоци Вукове дипломе из четири средње и две основне школе је 49.
Усвојен је и Закључак којим је дата сагалсност да ЈКП „Рашка“ из Рашке спроведе поступак преузимања гробља МЗ Супње на управљање у складу са важећим прописима који регулишу ову област
16.Такође је усвојен и Закључак Комисије за вантелесну оплодњу од 22.06.2017.године, за коју је пристигао један захтев ,а одобрена средстав за исти су у износу од 270.000,оо динара.

24. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30. јуна 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22. И 23. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАШКА – ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
5. РАЗМАТРАЊЕ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – САОБРАЋАЈНО ПОЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. ЈУН 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 23. И 26. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
11. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ НА ЗАКЉУЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 21. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O КУПОВИНИ СЕЗОНСКИХ КАРАТА ЗА ГРАДСКИ БАЗЕН ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ СВИМ НОСИОЦИМА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ЧЕТИРИ ОСНОВНЕ И ДВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа.
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ОД 22. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије.
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУПЊЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ ПРЕУЗЕТИ ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА У СУПЊУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
18. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

За пример: Експресно издају грађевинске дозволе
Рашка -- Локална самоуправа Рашке од почетка 2016. године до краја маја ове године решила је 546 захтева грађана и компанија за издавање грађевинских дозвола.
То је 95 одсто поднетих захтева, по чему је ова локална самоуправа при самом врху у Србији.

У том периоду општинској управи Рашке предато је укупно 576 захтева за издавање грађевинских дозвола од којих је само 30 још без одговора.

Од 546 решених захтева, за 464 је издата грађевинска дозвола, што је 85 одсто од обрађених захтева, док је на 82 одговорено негативно.

Висок проценат решених захтева за издавање грађевинских дозвола имају и Сјеница (93 одсто), Тутин (90 одст), као и Нови Пазар (89 одсто).

Од почетка прошле године локалној самоуправи Новог Пазара су поднета 543 захтева за издавање грађевинске дозволе, од којих је она обрадила 485. На 368 је одговорено позитивно, док је 117 одбијено.

Општине Сјеница и Тутин су имали знатно мање захтева. У Тутину је предато 195 захтева за дозволу од којих је 176 решено и то 158 издавањем, а 18 одбијањем дозволе.

Локална самоуправа Сјенице решила је 121 од 130 захтева. На 112 је одговорено позитивно, док је само девет захтева одбијено.

Локалне самоуправе у том делу Србије су најефикасније у издавању грађевинских дозвола јер им је за издавање тог документа потребно свега пет радних дана.

Брзина решавања захтева унапређена је за чак 37 одсто у последњих девет месеци захваљујући обуци коју су подржали Европски Прогрес, НАЛЕД и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије.
ИЗВОР: БЕТА ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2017. | 15:25

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2017. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2017. годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из следећих области:
1. одрживог развоја и заштите животне средине,
2. унапређења здравља и рекреације
На конкурсу може да учествује удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка;
• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 500.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 20. децембра 2017. године.
Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац, образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;
2. попуњен образац наративног буџета пројекта,
3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) или потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити Комисији након одговора АПРа);
5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;
6. копију Статута подносиоца пријаве
7. доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
8. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Зоран Симовић , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 27. јуна 2017. године.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs. Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном медију.

Конкурсну документацију можете преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXa2dhNEpSd1k5WEE?usp=sharing

У оквиру подршке политикама родне равноправности и јачању улоге и видљивости жена у политици UN Women, агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији, је уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске кроз програм Европски ПРОГРЕС, спровела низ активности на јачању капацитета одборница на југоистоку и југозападу Србије.
Европска унија и Влада Швајцарске су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС подржале 18 пројеката које су у општинама на југоистоку и југозападу Србије спровели локални механизми за родну равноправност ради унапређења друштвеног и економског положаја жена.
Један од локалних механизама за родну равноправност је и Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка која је урадила и спровела пројекат ,,Пријави насиље-сазнај коме да се обратиш“. У току реализације пројекта одржане су две трибине у Рашки и Јошаничкој Бањи, урађен и подељен пропагандни материјал са бројевима телефона за пријаву насиља на постерима, флајерима, привесцима, хемијским оловкама.
тел. за пријаву насиља:364-067 и 738-060
Обзиром на квалитет спроведеног пројекта локални механизам за родну равноправност, Комисија за родну равноправност општине Рашка, на свечаности у Београду добитник је плакете у виду Захвалнице за спровођење политике родне равноправности и унапређење друштвеног и економског положаја жена на локалном нивоу.

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе у четири термина и то:
-29.04.2017.године прегледала 45 жена
-07.05.2017.године прегледала 45 жена
-21.05.2017.године пргледала 46 жена
-28.05.2017.године прегледала 42 жене

У четири термина прегледано је укупно 178 жена и обављена контрола за 36 жена и 4 мушкарца који имају дијагнозу обољење од малигне болести.Резултати прегледа:
-на мамографски преглед упућено је 30 жена
-на ултразвучни преглед упућено је 45 жена
-5 жена је упућено на операцију младежа
-од малигне болести установљене су две прогресије које су комплетно обрађене и упућене на конзилијум ради измене терапије
У извештајном периоду већ су обављене две операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

уторак, 06 јун 2017 00:48

Project “UNITED”

Youth Office of the Municipality of Raska, with the support of the Europe for Citizens programme of the European Union, implemented a project of twinning of towns and municipalities in the period from 26th of May to 1st of June 2017th.
In the above mentioned period, participants had the opportunity to meet each other through presentations of towns /municipalities they represent. More about the places and countries from which the partners come, attendees could find out by asking questions. Considering that the Municipality of Raška - Youth Office Raška is the project leader, an important issue for the host was a youth policy. In one and a half hourly discussion,the participants represented youth policy practice in their seats and examples of good practice. Significant debates were related to the topic of cooperatives and rural development, and that is actually the greatest potential for further contacts and cooperation between the partners of the project.
With colleagues from Lithuania (Jonava), Latvia (Daugavpils), Bulgaria (BS Group), Slovenia (Mladinski center Hrastnik), Greece (Farkadona), Slovakia (Hel’pa village) and Italy (Caltanissetta), we visited Semeteš Lake, Kopaonik, Gradačka and Jošanička Spa, ethno village "Toplina duše" in Pavlica, with the aim of international networking, development of rural areas and promotion of cooperation in the field of tourism.
In their towns/municipalities, all the partners will present results of the project and the advantages and potentials of the Municipality of Raška, as well as of the other partners in the project.
This year in June, all the partners involved in the implementation of the United will sign a Memorandum on mutual cooperation and became twinned towns.


Прилози РТВ РАШКА