Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Наслов програма: Европа за грађане
Донатор / институција која је објавила позив: Европска унија
Тема (циљеви / приоритети програма): Главна сврха овог програма јесте премоститии јаз између грађана и ЕУ финансијским помоћним средствима којим се потпомажу активна европска грађанска права. Намењен је подстицању сарадње грађана и њихових организација из различитих земаља.
Позив је отворен у оквиру Акције 1 – Активни грађани за Европу и пратеће мере 1.2 - Мреже градова побратима.
Локалне власти се редовно суочавају са новим проблемима и учествују у имплементацији различитих политика, које су често повезане са развијањем политике на европском нивоу. Умрежавање општина по питању заједничких интересовања показало се као важно средство  за омогућавање информативних расправа и размену добре праксе.
Побратимљење је чврста веза која спаја општине; дакле, потенцијал мрежа које су створене серијама веза градова побратима треба да се користе за развијање тематске дуготрајне сарадње. Европска комисија подржава развијање таквих мрежа, које су важне за омогућавање структурне, интензивне и вишеструке сарадње и које, на тај начин, доприносе максимизирању утицаја програма.

Очекује се да Пројекти мрежа побратимљених градова:

•    Интегришу спектар активности око заједничких интереса субјекта(ата)  који ће се адресирати у контексту  приоритета програма и бити од значаја за европске интеграције;
•    Произведу средства комуникације у контексту ових догађаја, а у циљу промовисања структурног и одрживог тематског умрежавања и дисеминације резултата акција;
•    Дефинишу циљне групе за које су одабране теме посебно важне и активно укључују чланове заједнице у дату област (тј. стручњаке, локална удружења, грађане и удружења грађана којих се ова тема директно тиче, итд.);
•    Послуже као основа за будуће иницијативе и акције између градова који учествују по питању задатих тема или будућих тема од заједничког интереса.
Апликанти: Могући апликанти су
•    Градови/општине или њихове заједнице или мреже побратими;
•    Остали нивои локалних/регионалних власти;
•    Федерације/удружења локалних власти.
Пројекат мора да укључи општине из најмање 4 земље учеснице од којих је намање једна чланица ЕУ.
Финансирање: Најнижи износ гранта је 10000 ЕУР, а највиши 150000 ЕУР.
Трајање пројекта: Максимално трајање пројекта је 24 месеца.
Рок за пријаву: 15. фебруар 2012. године
Интернет адреса / емаил: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

XV Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције

На основу члана 16. став 2. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Службени гласник РС" број 42/11 и 46/11), Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) расписала је 15. по реду Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма.

Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекте у области примарне пољопривредне производње, трговине, угоститељства, производње угља и синтетичких влакана. 

Рок за слање пријава за доделу средстава по овом јавном позиву је до 27. јануара 2012. године. Документација достављена након истека овог рока неће се узимати у обзир.

Сву неопходну документацију и више информација наћи ћете на нашој страници намењеној финансијској подршци за инвеститоре.

Опширније на: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/2/vesti/?nid=318

На основу Одлуке Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику од 27.12.2011. године, као и Одлуке Општинског већа Општине Рашка о давању на коришћење нераспоређеног простора у Новој техничкој бази на Копаонику  Јавно Предузеће „СТАН“ Рашка расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

О давању  пословног простора у закуп прикупљањем 

понуда у писаној форми

 

У закуп се издају пословне просторије које се налазе у Новој техничкој бази на Копаонику, и то:

 

А)  П Р И З Е М Љ Е  укупне површине 224,31 м2, почетна цена 3,00 Еур/м2:

 

1.Машинска радионица површине 185.65 м2

2.Водоинсталатерска и браварска радионица површине 25,88 м2

3.Пријавница површине 12,78 м2,

 

са заједничким ходником  површине 27,74 м2 и мокрим чвором површине 7,00 м2;

 

Б)  ПРВИ СПРАТ  укупне површине 151,53 м2, почетна цена 5,50 Еур/м2:

 

1.Радионица фриго механике површине 45,05 м2

2.Електрорадионица површине 30,81 м2

3.Канцеларија површине 14,42 м2

4.Канцеларија површине 14,42 м2

5.Канцеларија површине 19,89 м2

 

са заједничким ходником и мокрим чвором укупне површине 26,94 м2;

 

В) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ У ПРИЗЕМЉУ укупне површине 418,88  м2, почетна цена  2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме површине 59,84 м2

2.Магацин опреме површине 59,84 м2

3.Магацин технике површине 59,84 м2

4.Магацин технике површине 59,84 м2

5.Магацин технике површине 59,84 м2

6.Магацин технике површине 59,84 м2

7.Магацин технике површине 59,84 м2

 

 

Г) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ НА СПРАТУ укупне површине 573,26 м2, почетна цена 2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме и материјала површине 59,84 м2

2.Магацин опреме и материјала површине 55,34 м2

3.Магацин ситног инвентара површине 55,28 м2

4.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

5.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

6.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

7.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

8.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

9.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

10.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

 

Све наведене просторије се по договору могу делити на више мањих целина по договору са заинтересованим понуђачима.

 

-Наведени пословни простор издаваће се на одређено време најдуже до 5 година.

-Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

-Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

-Уз понуду доставити: физичка лица - јединствени матични број грађана и адресу, предузетници – јмбг и адресу, као и извод из регистра АПР-а, правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а и податке о лицу овлашћеном за заступање, назнаку пословног простора за који се понуда подноси, делатност која ће се обављати, износ понуђене закупнине по м2, као и изјаву да ће просторије  прихватити у виђеном стању.

-Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Прикупњене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Управног одбора Предузећа најкасније првог радног дана након истека рока за доставњање понуда и одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупа по м2.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације контакт особа је Миломир Петровић, телефон: 036/736-229, мобилни: 064/28-46-312

 

У Рашки, 05.01.2012.                                           

Д И Р Е К Т О Р

Драган Младеновић, дипл.инж.орг.

 

 

понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

четвртак, 01 децембар 2011 10:11

Родна равноправност у служби развоја

Културни Центар ДамаД уз подршку ЕУ ПРОГРЕС-а, Програма европског партнерства са општинама, наставља да спроводи пројекат „Родна равноправност у служби развоја" у сарадњи са 12 општина Југозападне Србије и Топличког округа. На радионици одржаној 23 и 24.11.2011. године разматране су следеце активности:

  • Јачање капацитета локалних механизама за родну равноправност;
  • Промовисање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и лобирање за њено усвајање у локалним скупштинама;
  • Израда Локалног плана акције за промовисање женских права и родне равноправности.

Комисија за роду равноправност општине Рашка је активно учествовала у свим активностима.

Пројекат финансира Европска унија и Влада Швајцарске.

 

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник escort atakoy општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на  седници одржаној 22. новембра 2011. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2011. ГОДИНУ

 

Члан 1.

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

НЕБОЈШИ ПОКИМИЦИ, Помоћнику Министара животне средине, рударства и просторног планирања, за несебичан допринос реализацији пројеката из области заштите животне средине на територији општине Рашка.

Члан 2.

ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

ДР ИВАНУ ВУКОВИЋУ, доктору ветерине из Баљевца, за заслуге у области здравствене заштите животиња и људи на подручју наше општине и подизању квалитета услуга и угледа ветеринарске професије;

ЗОРАНУ МИЛОШЕВИЋУ из Брвеника, председнику Удружења за борбу против шећерне болести, за заслуге у едукацији оболелих од шећерне болести и помоћ истим у циљу побољшања њиховог положаја и  њиховог бољег лечења;

ДР СРБОЉУБУ НИКИЋУ, доктору медицине из Брвенице, за стручни, професионални и предани рад и лични допринос повратку поверења у здравство.

Члан 3.

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ, у износу од 20.000,00 динара,  за 2011. годину, се додељују:

НЕДИ СТОЈАНОВИЋ, победници такмичења „ТОП МОДЕЛ“, за представљање наше општине у најлепшем светлу на спроведеном такмичењу,

МИЛОРАДУ ЖАРКОВИЋУ, вишеструком добровољном даваоцу крви из Баљевца, за хуманитарни рад и спашавање многобројних живота,

ЗОРАНУ КОШАНИНУ, пољопривреднику из Горњих Рвата, за постигнуте резултате из области сточарства.

Члан 4.

Јавна признања и награде из члана 1. до 3. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати 28. новембра 2011. године, поводом Дана општине.

Члан 5.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VI-28/2011
Дана: 22. новембра 2011. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Миленковић

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2011/2012 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА
1.    Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од И до ИИИ места) може се додели новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ
2.    Студентима II године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивамо све заинтересоване да дају своје писане иницијативе за доделу награда и признања Општине Рашка.

Иницијативу за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са  седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације, месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

Награде се могу доделити правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

среда, 30 новембар 2011 11:24

Стипендије 2011-2012

На основу члана 4. Одлуке о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка, Општинско веће општине Рашка на седници одржаној 24. новембра 2011. године, донело je одлуку по конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2011/2012 годину.

Одлуку можете погледати ОВДЕ.