email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09)

ОПШТИНА РАШКА
Излаже на
Ј А В Н И    У В И Д

План генералне регулације
за насељено место Рашка

Време излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

Јавни увид почиње после објављивања у дневном листу „Политика“ и траје 30 дана након објављивања.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 30.11.2012.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Писмене примедбе на изложени план достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине – Комисији за планове

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавног увида.

По истеку рока за јавни увид Комисија за планове одржаће јавну седницу о садржини изложеног Плана и примедбама на План дана 26.12.2012.године у 11,00 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

уторак, 27 новембар 2012 13:22

Дан општине Рашка

Свечаном седницом данас је обележен 27. Новембар, Дан општине Рашка. Пригодним културно -уметничким програмом  уручене су награде и признања за 2012. Годину. Новембарска награда ове године додељена  је Програму европског  партнерства са општинама ЕУПРОГРЕС. Захвалнице су уручене Божи Главоњићу, пароху СПЦ у Рудници, Секули Пековићу члану Удружења ратних војних инвалида из Биљановца, Апотекарској установи Краљево апотека у Рашки, Љиљани Нешовић медицинској сестри Клиничког центра Србије. Новчане награде су додељене хранитељској породици Голубице и Милана Петровића из Рашке и пензионисаној учитељици из Јошаничке Бање Богињи Суханов.

{gallery}27{/gallery}

Ha основу члана 25. Статута JKП „РАШКА" Управни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2012.г. донео следећи:
Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећа

Цене воде Рашка    (у динарима по метру    кубном)
                   Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домапинства    28,00           35,00           25,00%
Установе         46,70            68,10          45,82%
привреда         59,20            68,10          15,00%

Цена канализације:    [у динарима по метру    кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства    8,30           10,50             26,50%
Установе        14,10           20,45             45,03%
привреда        18,70           20,45              9,36%

Цена изношења смећа Рашка и приградска насеља             I    {у динарима по метру квадратном)
                    Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства       3,30            3,80             15%
Установе            9,80           11,30             15%
Привреда           8,40             9,70             15%
Уг.и тр. објекти  41,70          47,95            15%

Цена воде и канализације Копаоник    (у динарима по метру кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
вода               105,00         105,00             0%
канализација     35,50           35,50             0%

Цена изношења смећа Копаоник    (у динарима по метру квадратном)
                       Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Уг и трг. Објект.    59,80          68,80             15%
Апартмани-собе    30,20           34,70             15%
Посллфостор        21,00           24,20             15%
Викенд куће(соп)    9,80           11,30             15%
Викенд куће(за из.) 21,00         24,20              15%

I
НАПОМЕНА. Цену воде за домаћинстава до пуне цене коштања ће путем субвенција финансирати буџет Општине.
Овај Предлог доставити Општинском већу и Скупштини Општине Рашка на разматрање и давање сагласности. НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а

Председник управног одбора ЈКП РАШКА
Образложење

Ha основу члана 28.3акона о ком. Делатностима, одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, а на исту сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. При изради одлуке стручне службе ЈКП Рашка руководиле су се начелима и елементима за одређивање цена кумуналних услуга сходно члановима 25 и 26 Закона о комуналним делатностима. У складу са овим законским одредбама Управни одбор ЈКП је предложио повећање цене воде,канализације и изношење смећа. Будући да је став оснивача да цене за комуналне услуге за категорије наведене у овом образложењу буду близу економске, односно цене коштања, а да се цена за грађанство односно домаћинства до пуне цене коштања субвенционише из буџета општине, предложене су следеће цсне:

РАШКА: Цене воде

35,00 дин/мЗ -повећање 25% Домаћинства грађани 68,10 дин/мЗ-повећање 45,82% Правна лица-установе 68,10 дин/мЗ-повећање 15,00% Правна лица-привреда
Цене за услугу Канализација су управо 30% цене воде и оне су овим предлогом увећане за 26,50% за домаћинства и у просеку 27,20% за правна лица

Овим повећањем просечна цена воде са садашњих 31,78 дин била би повећана на око 43,79 дин/мЗ.

Сам технолошки процес за производњу питке воде код нас је такав да изискује огромне трошкове и ЈКП Рашка због тога са садашњом ценом воде не успева да покрије значајан део трошкова већ остварује финансијске губитке који отежавају пословање предузећа у угрожавају ликводност.

У периоду од децембра месеца прошле године када је било задње повећање цене комуналних услуга па до данас дошло је до значајних повећања цена инпута који битно одређују цену воде и осталих услуга.Најзначајније је повећање цена добављача око анализе и узорковања воде за око 10% ,цене хемијских сировина за око 20% , цена нафтних деривата што увећава трошкове превоза и сл.

Калкулацијом цене воде обухваћени су основни трошкови ,али се види да наши губици узимајући у обзир нову просечну цену износити око цца 30.000.000,00 дин што ће морати да се субвенционише из буџете Општине, под претпоставком да наплата потраживања буде солидна.

Новом ценом воде повећали би приходе за око 13,5 милиона (само по основу воде) што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних активности у 2013.Г.

Наглашавамо да највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде, делимично електрична енергија,анализа воде)у износу од око70%.на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде.

Треба напоменути да је привредна ситуација у нашој општини таква да велики број предузећа који су некад били наши значајни купци не ради тако да много веће учешће у потрошњи воде имају грађани што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени.

Предложено повећање цена воде и осталих комуналних услуга на Копаонику је знатно испод цене коштања, посебно цена воде, али ту су битне и друге околности имајући у виду значај туризма и осталих активности, које су битне за нашу општину.

Комунално предузеће је значајно поправило наплату својих потраживања, но и то је посао који подразумева све већи и већи трошак који оптерећује ликвидност.

Како неекономска цена воде значи и ненаменско трошење ,то новом ценом « желимо да дестимулишемо ненаменску потрошњу која је изражена у летњим месецима.

Предложено је да повећање цена за изношење смећа буде 15% и то би повећање покрило перманентно увећање цена горива, ауто гума и резервних делова. Предложене цене су без ПДВ-а.

У наставку дајемо упоредни преглед трошкова за просечно домаћинство са старим
и новим ценама комуналних услуга: 
 
                      кол.    јед.мер.    ст.цена    износ    н.цена    износ    разлика
вода                20         м3           28,00    560,00    35,00    700,00    140,00
смеће              70        3,30         231,00    3,80     266,00    35,00
канализација    20        8,30          166,00    10,50    210,00    44,00
укупно        957,00      1.176,00    219,00

Конкурс општине Рашка за студентске стипендије 01.11.2012.-15.11.2012.

Услови конкурса:

Прва година:

-Оверена копија дипломе ``Вук Караџић`` или копија сведочанстава за све цетири године средње школе

-Потврда да је редован студент

-Доказ о пребивалишту

Старије године:

-Потврда да је редован студент

-Повтрда о просечној оцени на студијама (8,5 минимум)

-Оверена копија индекса(све попуњене стране)

-Доказ о пребивалишту

-Студенти Војне и Полицијске академије немају право на стипендију из буџета општине Рашка 

-Студенти који обновили годину немају право на стипендију

-Редовни самофинансирајући студенти који испуњавају све остале услове конкурса имају право на стипендију

Ha основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр.72/09,81/09 и 24/11)

ОПШТИНА РАШКА
Излаже на
ЈАВНИ   УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације Суво Рудиште на
Копаонику

Време излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 - 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.
Јавни увид почиње после објављивања у дневном листу „Политика" и траје 30 дана након објављивања.
Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 01.11.2012. године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.
Писмене примедбе на изложени план достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине -Комисији за планове.
Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавног увида.
По истеку рока за јавни увид Комисија за планове одржаће јавну седницу о садржини изложеног Плана и примедбама на План дана 26.11.2012. године у 11,00 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

ОПШТИНА РАШКА

субота, 20 октобар 2012 23:24

Јавни позив

Комисија за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне срдине Скупштине општине Рашка упућује јавни позив грађанима општине да своје предлоге на разматрање комисији како би се унапредиле следеће области које су у надлежности наведене комисије:

- Урбанизам, стамбено комуналне делатности
- Уређење и коришћење грађевинског земљишта
- Коришћење пословног простора
- Заштита животне средине.

Предлози се достављају преко услужног центра Скупштине општине Рашка у писаном облику са назнаком за комисију за урбанизам стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине. Комисија ће наведене предлоге размотрити и усвојене дати надлежним институцијама на реализацију.

Председник комисије
Ана Тиосављевић