email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Једнократна помоћ у случају смрти војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права наследници стичу право на једнократну помоћ иза смрти војног инвалида , а у циљу материјалне заштите породице умрлог
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.114.ст.1.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оставинско решење
3) Текући рачуни наследника
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге умрлих
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1tTzYtkz9zPHRjKAfvLrbqrIU_sd2Vqb0/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Иналидски додатак РВИ у радном односу
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу, у циљу материјалне заштите РВИ
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 66-69.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о раду
3) Потврда послодавца о висини месечне зараде остварене у претходном месецу
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење Фонда ПИО
2) Уверење АПР
3) Уверење Националне службе за запошљавање
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1xPgqk1_aH1qPVdPa3wQh4ugYcM9SpF4c/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка незапосленом ратном војном инвалиду, у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 70-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о престанку радног односа
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење НСЗ о пријави и да није одбијао послове који су му обезбеђени посредством ове организације
2) Уверење НСЗ да не остварује новчану накнаду за време назапослености
3) Уверење НСЗ да као незапослено лице није остварио право на исплату једнократне новчане накнаде у случају самозапошљавања, односно субвенције за самозапошљавање.
4) Уверење Реп. фонда ПИО да ли је обвезник доприноса за ПИО запослених, пољопривредника или по другом основу,
5) Уверење РФо да ли је корисник пензије
6) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
7) Уверење Агенције за привредне регистре
8) Уверење Центра за социјални рад

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1wrBrufxgodDDi2gOLsYJ7PUmKxGxsB7_/view?usp=sharing


КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА
СМЕШТАЈ: КУЋЕ, АПАРТМАНИ, СОБЕ И СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА

Ко покреће поступак и на који начин

Захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство у категорију подноси угоститељ у општинској управи, као надлежном органу, преко портала еТуриста.

Правни основ

Овај поступак се спроводи сагласно одредбама:
Закон о угоститељству("Сл. гласник РС", бр. 17/2019);
Закон о општем управном поступку("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 83/16 и 30/17);
Правилника о условима и начину обављања угоститељскe делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељскихобјеката (,,Службени гласник РС“ број 48/12 и 58/16);
Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ("Службени гласник РС", број 41/10 и 48/2012 – др. правилник) – ван снаге су стављене одредбе које се односе на минимално техничке услове за уређење и опремање угоститељских објеката у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
Уредбе о висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине (,,Службени гласник РС“ број 69/2011).

Подношење захтева

Захтев за категоризацију подноси угоститељ.
Физичко лице као угоститељ мора бити власник или сувласник или члан породичног домаћинства власника. Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.
Захтев се подноси за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).

Прилози (докази) за одлучивање у поступку који доставља странка

Уз писани захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство странка – угоститељ прилаже:

1. Трошкови поступка категоризације
• Доказ о уплати републичке административне таксе:

На име РАТ за захтев и решење – износ од 870,00 дин. потребно је уплатити на рачун 840-742221843-57, мод. 97 , поз. на бр.31-087.
На име ОАТ: Износ од 760,00 - за решење потребно је уплатити на рачун 840-745151843-03, мод.97, поз. на број 31-087.
На име ОАТ: Износ од 100,00 - за налепницу потребно је уплатити на рачун 840-745151843-03, мод.97, поз. на број 31-087.

2. Оверене сагласности за физичко лице:
• Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
• Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

3. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
• За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
• Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказда је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о власништву над објектом.

4. Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице:
• За физичко лице и члановe домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља - медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
• За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
У објекту домаће радиности физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја.
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

5. Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај

6. Изјава о испуњености стандарда у категорије

7. Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова

Изјаве се попуњавају електронски, на порталу еТуриста.


Одлучивање у поступку

Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган јединица локалне самоуправе.
Овај поступак се спроводи у складу са чл. 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31. и 32. Закона о угоститељству (у даљем тексту Закон); чл. 10., 11., 12., 13, 30, 31, 33. и 34. и подацима о стандардима из прилога 8/9/10/11 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај; чланом 22 Правилника о условима и начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (на снази су само одредбе у делу;Чланом 6. Уредбе о висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине, као и члановима 103 и 136. став 1. Закона о општем управном поступку.

Чланом 2. Закона тач. 1), 4) и 12) дефинишу се појмови:
- индивидуални лежај је постеља или кревет који је намењен за коришћење једне особе;
- кућа, апартман и соба засебни објекти у којима се пружају угоститељске услуге у домаћој радиности;
- сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака или само услуге смештаја, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.

Чланом 18. ст. 3. и 4. Закона прописано је да се угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство категоришу се у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката.
Угоститељ је дужан да пре отпочињања обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство прибави решење о категоризацији.

Чланом 20. ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10. Закона прописано је да угоститељ подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе захтев за одређивање категорије угоститељског објекта из члана 18. став 4. овог закона.
Захтев из става 1. овог члана угоститељ подноси за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта за смештај увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган јединица локалне самоуправе.
Одређивање категорије угоститељског објекта врши се, решењем које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем одлучује по поднетом захтеву појединачно за сваки објекат.
Решење о категоризацији садржи и податке о броју индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја.
Решење о категоризацији садржи све релевантне податке из члана 32. овог закона.
Против решења о категоризацији може се у року од 15 дана од дана достављања решења изјавити жалба министру.
Послове категоризације надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља као поверени посао.

Чланом 21. став 1. Закона прописано је да захтев за категоризацију мора да садржи истините податке.

Чланом 22. Закона прописано је да ако у року важења решења о категоризацији дође до промене угоститеља, нови угоститељ је дужан да пре почетка рада у том објекту прибави ново решење којим се објекат категорише.
Ако у року важења решења о категоризацији објекат престане да испуњава прописане стандарде за категорију која му је одређена угоститељ је дужан да поднесе захтев за одређивање категорије у нижу категорију.
На захтев угоститеља доноси се решење о промени категорије када објекат испуни прописане стандарде за вишу категорију.
Промена категорије угоститељског објекта за смештај врши се на начин и по поступку прописаном за одређивање категорије.

Чланом 23. став 1. Закона прописано је да решење којим се угоститељски објекат за смештај категорише престаје да важи:
1) истеком рока за који је донето;
2) доношењем решења о промени категорије;
3) губитком категорије;
4) на захтев угоститеља;
5) ако дође до промене угоститеља;
6) престанком привредног друштва, другог правног лица или предузетника, услед кога се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег регистра.

 

Ближе информације можете добити на телефоне:

036-515-0-269 и 064-812-86-97

уторак, 15 септембар 2020 10:32

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Илија Роглић, рођен је 17. 04. 1979. године у Рашки. Основну и средњу школу завршио је у Рашки. Студирао је Факултет спорта и физичког васпитања у Београду.

Од 2020. године одборник је у Скупштини општине Рашка. До избора на функцију заменика председника општине радио је у Јавној установи  Спортски центар, као руководилац спортских објеката


е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дарко Вулићевић, дипломирани економиста, члан Општинског већа задужен за ресор здравства. Рођен 22.11.1986. године у Новом Пазару. Oсновну и средњу школу (Гимназију на природно-математичком смеру) завршио у Рашки. Образовање је наставио на ВЕШ Пећ у Лепосавићу, а потом на Универзитету Привредна академија у Новом Саду – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, где је дипломирао 2012. године. Радно искуство стицао је у осигуравајућој кући „GRAWE осигурање“ као овлашћени заступник, компанији „Ђак Д.О.О. Београд“ на месту пословође у малопродаји, а од 2015. године запослен као дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Заводу за јавно здравље Нови Пазар на месту шефа Службе за немедицинске послове. Ожењен и отац је троје деце.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предраг Зечевић, инжењер информатике, члан Општинског већа задужен за привреду, пољопривреду и елементарне непогоде. Рођен је у Рашки 11. 07. 1970. године. У родном граду завршио је основну и средњу школу. Студирао је на Београдској академији пословнх студија и стекао диплому инжењера информатике. Од 1993. до 2003. године био је запослен у хотелу „Инвестбанка“ на Копаонику, где је најпре радио као рецепционер, а потом и као управник хотела. Од 2003. године запослен је у ДДОР Нови Сад на радном месту менаџер ПМ Рашка. Члан Општинског већа био је  од 2016. до 2020. године. Ожењен је и отац двоје деце. 

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Бошњовић Милка, дипломирани економиста, члан Општинског већа задужена за спорт и омладину
Рођена 15.02.1988. у Рашки. Основну и средњу (Машински техничар за компјутерско конструисање) школу завршава у родној Рашки.
Високу економску школу струковних студија завршава у Лепосавићу, затим школовање наставља на Академији за пословну економију у Београду, где добија звање дипломирани економиста.
Од 2018. године запослена у Центру за социјални рад.
Од 2020. године одборник у Скупштини општине Рашка.
Спортом (рукомет) се бавила активно 12 година.

е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Алексић Ненад, дипломирани економиста, члан Општинског већа општине Рашка, задужен за ресоре месне заједнице и екологија.
Рођен 09.децембра 1976. године у Новом Пазару. Живи у Баљевцу,ожењен је и отац двоје деце.
Запослен у Royal Development Company на позицији директора на Копаонику.Од 2008. до 2018.год. директор Crystal Kop-Crystal Hotels doo, Копаоник. Од 2004. до 2008. год. генерални менаџер Дијамант хотел Копаоник. Од 2002. до 2003. год. радио као супервизор у Premiere Urgence, Крагујевац.
Одборник у Скупштини општине Рашка од 2012. до 2014.године. Члан Општинског већа од 2014. до 2016. године. Од 2016. до 2020. године заменик председника Скупштине општине Рашка.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Срдан Терзић, дипломирани туризмолог, члан општинског већа за област туризма
Срдан Терзић рођен је 1960. године у Вртинама, општина Рашка. Завршио је основну школу и Гимназију „25. мај“ у Рашки. Природно математички факултет, Одсек за туризам, завршио је 1984. године у Београду.
У периоду од 1985. до 1991. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радним местима рецепционер, шеф рецепције и заменик управника. Од 1991. до 1994. године у АТД „ПУТНИК“ Београд, ПЦ „Путник - Рашка“ у Рашки, био је запослен на радном месту директор ПЦ. У периоду од 1994. до 1996. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Бечићи, Црна Гора, на радном месту директор хотела. У периоду од 1996. до 2000. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радном месту директор хотела. *** Од 2000. до 2011. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радним местима директор хотела и шеф продаје хотела. У периоду од 2002. до 2004. године радио је у Средњој туристичкој школи као професор стручних предмета и праксе. У току 2009. године био је именован и радио у тиму за израду Стратегије развоја општине Рашка 2009 - 2019. Током 2012. и 2013. године, по Уговору о вођењу послова био је ангажован у Апартманима „Ице хилл“ Копаоник. Од 2015. године запослен је у Туристичкој организацији Рашка, тренутно на радном месту Руководилац сектора за туризам.
У периоду од 2004. до 2008. године обављао је функцију члана Општинског већа где је био задужен за ресор буџета и туризма. Биран је за одборника Скупштине општине Рашка у три изборна процеса и то у периоду од 2012. до 2016. године, 2016. до 2020. године и 2020. до 2024. године. Дана 18.08.2020. године поднео је оставку на место одбормика Скупштине општине Рашка, када је изабран на функцију члана општинског већа за област туризма.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Загорка Шумарац, дипломирани економиста, члан Општинског већа општине Рашка задужен за ресор- финансије и економија.
Загорка Шумарац рођена је 1957. године у Димитровграду. Основну и средњу Економску школу завршила у Пироту, Економски факултет у Приштини, смер економија и финансије. У периоду 1978-1979 радила је у Дом здравља Рашка,напословима рачуноводства. У периоду 1979-1990 радила је у Стручној служби СИЗ-а Рашка, на пословима и радним задацима ликвидатуре и референта дечјег додатка. У периоду 1990-2013 радила у Општинској управи Рашка, до 2002. године радила је на пословима кординатора Службе за друштвену бригу о деци, од 2002.- 2013. године на месту шефа Одсека за финансије, буџет. 2013.године обављала функцију председника надзорног одбора ЈП“Стан“, а од 2014.године члан Општинског већа за јфинансије. Удата, мајка двоје деце.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зоран Симовић, професор физике и основа технике, члан Општинског већа општине Рашка задужен за ресоре цивилног сектора и просвете.
Зоран Симовић је рођен 1967. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу завршио је у Рашки а факултет на департману за техничке науке Државног универзитета у Новом Пазару. Од 1993. године ради на пословима наставника физике у ОШ „Рашка“ у Рашки. У периоду 2003 - 2011 био је председник удружења грађана Еко клуб „Зелени путокази“. Добитник је Захвалнице СО Рашка, поводом Дана општине за изузетан допринос развоју екологије и еколошке свести. У периоду 2008 – 2012. и 2014 – 2016. био је одборник у СО Рашка а од 2016 – 2020. обављао је функцију члана Општинског већа задуженог за цивилни сектор и заштиту животне средине.
Ожењен је, отац двоје деце.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
   

 

 

 

 

четвртак, 08 новембар 2018 11:23

АНКЕТА

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга

 

Anketa za građane o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga

Anketa za poslovni sektor o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga

среда, 29 март 2017 13:13

E Услуге

На овој страни можете приступити услугама електронске управе. Брзо и једноставно до жељеног документа. Неке услуге можете добити и на Вашу кућну адресу.

За све услуге потребно је прво да се регистујете на порталу Е Управе. То можете учинити на линку РЕГИСТРАЦИЈА.
Након регистрације потребно је да се пријавите на портал Е Управе. То можете учинити на линку ПРИЈАВА.

Услуге које Општинска управа Рашка пружа на порталу Е Управе су:

 

 

четвртак, 19 јануар 2017 13:12

Грађевинска инспекција

ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ
- План за 2020. годину

- Извештај за 2020. годину

- План за 2021. годину - Извештај за 2021. годину
- План за 2022. годину - Извештај за 2022. годину
- План за 2023. годину  

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Закон о планирању и изградњи

КЛ-001-01-04 – Грађевинска дозвола и пријава радова
КЛ-002-01-04 – Решење о одобрењу за извођење радова
КЛ-003-01-04 – Пријава завршетка израде темеља објекта
КЛ-004-01-04 – Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
КЛ-005-01-04 – Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола
КЛ-006-01-04 – Надзор над коришћењем високих брана и акумулација

Закон о становању и одржавању зграда

КЛ-007-02-05 – Програм одржавања зграде и опште стање зграде
КЛ-008-01-04 – Безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде
КЛ-009-01-04 – Безбедност зграде - стање других грађевинских елемената зграде
КЛ-010-01-04 – Безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде
КЛ-011-01-04 – Безбедност зграде - стање инсталација зграде
КЛ-012-01-04 – Безбедност зграде - стање опреме и других елемената изван зграде

ОБАВЕШТЕЊА

- Записник од 20.01.2023. године

 

 

четвртак, 19 јануар 2017 12:36

Саобраћајна инспекција

четвртак, 19 јануар 2017 10:31

Инспекција заштите животне средине

 ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за 2017. Ана Минић
- План за 2018.годину
- План за 2020. годину
- План за 2020. годину
- План за 2022. годину
- План за 2023. годину

 -Извештај за 2017 годину
- Извештај за 2019.годину
- Мишљење на План инспекцијског надзора за 2022.
- Сагласност на годишњи извештај за 2022.

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА (ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА УЉА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА OTПАДНУ ГУМУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДЕПОНИЈЕ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

четвртак, 19 јануар 2017 08:00

Комунална инспекција

ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за јануар 2017. Бранко Мијајловић
- План за јануар 2017. Далибор Радуловић
- План за јануар 2018.
- План за 2020. годину
- План за 2021.годину
- План за 2022. годину
- План за 2023. годину

- Извештај за 2017. годину
- Извештај за 2019. годину
- Извештај за 2022. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1- Држање животиња

КОНТРОЛНА ЛИСТА 2- Држање кућних љубимаца

КОНТРОЛНА ЛИСТА 3- Остављање возила и ствари

КОНТРОЛНА ЛИСТА 4- Продаја воде

КОНТРОЛНА ЛИСТА 5- Чишћење јавних површина - корисник

КОНТРОЛНА ЛИСТА 6- Обавезе корисника

КОНТРОЛНА ЛИСТА 7- Управљање пијацама

КОНТРОЛНА ЛИСТА 8- Уређење и одржавање гробља