email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

ОБАВЕШТАВА

заинтересована физичка и правна лица

о промени места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”

 

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Рашки, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу "Новости" у издању за целу територију Србије од петка 03. фебруара 2023. године.

Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-9/2022-1 од 01. марта 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка II број: 733/2022 од 21. новембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 99/2023
Дана: 01. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

У Републици Србији се низом манифестација обележава Светски дан цивилне заштите 1. март, с циљем да се укаже на значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима, као и да им се ода признање за све напоре, жртве и подвиге. Тим поводом у Рашки је одржана симулациона вежба «Рашка 2023» чија је тема била постављање мобилних противплавних система, а на којој су учествовали Јединице цивилне заштите опште намене општине Рашка и Града Краљева, као и Ватрогасно спасилачка јединица СВС МУП-а Србије.

Цивилна заштита представља организовани одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину у случају ванредних ситуација, које превазилазе могућности редовног деловања надлежних органа.

Такође, Сектор за ванредне ситуације Министрарства унутрашњих послова интензивно ради на јачању цивилне заштите, а до сада је формирано 111 специјализованих јединица.

Основну обуку прошло је око 2.800 припадника који су распоређени у специјализоване јединица цивилне заштите за гашење пожара, спасавање на води и под водом, пружање прве помоћи, радиолошко-хемијско-биолошку заштиту, спасавање из рушевина, збрињавање и слично.

За специјализоване јединице цивилне заштите које су прошле основну обуку, сваке године се одржавају тренинзи где се увежбавају и обнављају стечена знања.

Међународна организација за цивилну заштиту која промовише рад служби цивилне заштите широм света и указује на значај њихове сарадње и потребе солидарности у заједничкој борби, на Генералној скупштини 1990. године установила је 1. март као Светски дан цивилне заштите. Тог дана, 1972. године усвојен је статут ове организације као оквир њеног деловања.

уторак, 28 фебруар 2023 14:08

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ОПШТНСКОГ ВЕЋА

Чланови ОВ усвојили су на данашњој седници Стратегију предшколског образовања за период 2023 – 2025. година. Циљ израде Стратегије је да се кроз планска документа дефинише процес континуираног унапређења предшколског образовања и изгради квалитетан и инклузиван систем, као и да се обезбеде подстицајни услови за развој и образовање деце од најранијег узраста. ОВ је усвојило Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа. ЈКП „Путеви“ је током протекле године реализовало све послове из Плана и програма рада. Поред одржавања локалних путева, радило се и на реконструкцији, санацији и изградњи нових путних праваца, као и на одржавању јавне расвете, обнови и изградњи саобраћајне сигнализације и одржавању зелених површина. Од јануара до децембра 2022. године за услуге паркирања у Рашки је фактурисано преко 10 милиона динара, док је на Копаонику фактурисано скоро 30 милиона динара. ЈКП „Рашка“ је у претходној години обезбедило уредно водоснабдевање, као и редово обављање послова везаних за комуналну и зоо хигијену и погребне услуге. Прошле године је набављен нов камион смећар, а додатних 12 милиона сопствених средстава уложено је у набавку и модрнизацију опреме. Поред тога, смањени су губици на водоводној мрежи, остварено је веће искоришћење система за третман отпадних вода, повећана је територија са које се организовано одвози смеће. Већници су усвојили Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда. На седнио ОВ донете је одлука о приступању изради ПДР просторне целине „Сунчана долина – Бачиште“. Циљ доношења Плана је да се обезбеде услова за просторно уређење и изградњу, дефинишу површине јавних и осталих намена, активирају подручја за изградњу смештајних капацитета, спортско-рекреативних садржаја и сервисно-комуналног блока. У првој фази израдиће се концептуална развојна решења, односно елаборат за рани јавни увид. Нацрт Плана биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. О свим поменутим одлукама коначну реч даће одборници СО на наредном заседању.

Чланови Већа усвојили су Годишњи извешат о раду Комисије за пољопривреду. Комисији је у 2022. години достављено 446 захтева за субвенције. Један захтев је одбијен, док је 445 регистрованих газдинстава остварило право на коришћење подстицајних средстава. Укупно је исплаћено скоро 28 милиона динара. Општинско веће је усвојило извештај са седнице Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији је упућено 20 захтева за исплату једнократне новчане помоћи. Право на финансијску подршку остварло је 16 подосилаца захтева. У једном предмету ће се тражити допуна документације, док су 3 захтева одбијена. На седници је утвђена коначна ранг листа за доделу студентских стипендија. Право на стипендију, која од ове године износи 9.000,00 динара, стекла су 34 студента, као и 22 академца која припадају друштвено осетљивим групама.

13. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. фебруара 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. И 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, координатор координационог тима;
2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО Туристичке организације регије Копаоник;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ “СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРЕДУЗЕЋА „GRMIČAK 01V“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ, СЕЛО ДРАГАНИЋИ БР. 118, ИЗЈАВЉЕНE НА ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-33346-LOCA-1/2022 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-80/09 ОД 24.10.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 44. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 03. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, члан комисије;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ОЛГЕ ВЕЉОВИЋ ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МИЛИЦЕ КОШАНИН ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДИМИТРИЈА СТАНИШИЋА ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ ЈАСНИЋ ИЗ БАЉЕВЦА ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022. – 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа  измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”одржана у среду, 08. фебруара 2023. године  у згради општинске управе општине Рашка

Извештај о спроведеној анкети у циљу утврђивања приоритетних области од јавног интереса за период 2023 – 2024. у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана

 

Анкета за утврђивање приоритетних области од јавног интереса у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана израђена је са циљем испитивања мишљења грађана, представника привредних субјеката и организација цивилног друштва о томе које су то области и приоритетне области од јавног интереса за Општину Рашка.

Анкета је реализована у периоду од  16.1. 2023  – 26.1. 2023.г.

Анкетирање је извршено на три начина:

а) прослеђивањем анкете заинтересованим грађанима путем званичне општинске интернет странице 

б) прослђивањем анкете у електронском облику на циљане  e-mail адресе (прослеђено организацијама цивилног друштва)

в) улично анкетирање

Грађанима је понуђено 48 ширих области од јавног интереса и у оквиру њих 177 ужих области од јавног интереса. Грађани су могли да одаберу, или предложе, до 5 ширих области односно  5 ужих области од јавног интереса.

Шире и уже области од јавног интереса које су добиле највећу подршку од стране учесника анкете, представљаће један од елемената приликом усвајања Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног инереса које реализују удружења грађана.

Број особа које су одговориле на упитник  према начинима анкетирања: а) 3  б) 10 в) 41. Укупно - 54

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

НАЗИВ ШИРЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

БРОЈ ГЛАСОВА

Друштвена брига о деци и младима

23

Култура

20

Заштита животне средине

15

Подршка социјално угроженим грађанима

14

Друштвена брига о осетљивим групама

12

Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја

11

Заштита здравља

10

Друштвена брига о старијим особама

9

Пољопривреда и рурални развој

9

Заштита и помоћ жртвама насиља у породици

8

Заштита од елементарних непогода

8

Социјална заштита

7

Подстицање и промоција здраве исхране

7

Подстицање руралног развоја

7

Борба против корупције

7

Превенција свих облика насиља и дискриминације

6

Спорт

6

Очување културне и историјске традиције

6

Хуманитарне активности

5

Екологија

5

Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности

5

Заштита животиња

5

Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом

5

Туризам

5

Противпожарна заштита

5

Заштита и очување природе

5

Промоција општине Рашка

5

Развој културно-уметничког стваралаштва

4

Одрживи развој

4

Подстицање наталитета

4

Афирмисање женских права

4

Јавно информисање

4

Борачкo-инвалидска заштита

4

Органска производња хране

4

Заштита и помоћ жртвама мобинга

3

Неговање сарадње међу удружењима и сарадња са институцијама из области културе и туризма

2

Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права

1

Промовисање волонтерског рада

1

Безбедност грађана и имовине

1

Наука и научно-истраживачки рад

1

Заштита интерно расељених и избеглих лица

1

Подршка за организацију спортских и културних активности лица са инвалидитетом

1

 

КОМИСИЈA

ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ
ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
 У ОПШТИНИ РАШКА

                                                                                                                                         

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16, 8/17 и 6/23), члана 5. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања ( "Сл. гласнику РС", бр. 9/2022 ), члана 72. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018) и Одлуке о буџету општине Рашка за 2023. годину („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 250/2022)


ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана територији општине Рашка у 2023. години

I
НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Рашка; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју туризма и пољопривреде; очувању културног идентитета; развоју привреде и предузетништва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Рашка за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2023.години, износе 20.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 10.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Опширније у прилогу!

 

На основу Конкурса за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023, број 770 од 8.12.2022. и Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 07. 02. 2023. године, утврдила је следећу:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

                                

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

Студ.

Просек

1.       

Маријела Вељковић

Факултет техничких наука, Нови Сад

1.

10.00

2.       

Данило Чоловић

Стоматолошки факултет, Београд

1.

10.00

3.       

Јана Јоксимовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

4.       

Петра Пантовић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

5.       

Душан Бачанин

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

1.

10.00

6.       

Драга Живковић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

7.       

Александра Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

1.

10.00

8.       

Марко Томовић

Грађевински факултет, Београд

1.

10.00

9.       

Мијат Тодоровић

Криминалистичко - полицијски факултет, Београд

1.

10.00

10.   

Ксенија Гркајац

Економски факултет, Крагујевац

1.

10.00

11.   

Кристина Јовановић

Филозофски факултет, Нови Сад

1.

10.00

12.   

Данило Вељовић

Медицински факултет, Београд

1.

10.00

13.   

Каћа Кошанин

Правни факултет, Београд

1.

10.00

14.   

Антонија Сретеновић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

1.

10.00

15.   

Мина Деспотовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

16.   

Емилија Алемпијевић

Електротехнички факултет,  Београд

1.

10.00

17.   

Милица Маринковић

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

4.

9.36

18.   

Милица Барлов

Медицински факултет, Београд

5.

9.00

19.   

Илија Медаревић

Факултет организационих наука, Београд

мастер

9.00

20.   

Анђела Патричевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

9.00

21.   

Тамара Пановић

Економски факултет, Крагујевац

3.

8.94

22.   

Наталија Бачанин

Факултет медицинских наука, Крагујевац

3.

8.90

23.   

Ненад Дубовац

Факултет техничких наука,  Нови Сад

2.

8.88

24.   

Михајло Николић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

2.

8.87

25.   

Павле Миленковић

Архитектонски факултет, Београд

2.

8.83

26.   

Алакесандра Јеленковић

Факултет организационих наука, Београд

2.

8.82

27.   

Владимир Дробњак

Факултет организационих наука Београд

2.

8.82

28.   

Милица Томовић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

4.

8.81

29.   

Анђела Малић

Технолошко – металуршки факултет, Београд

2.

8.75

30.   

Александра Танасковић

Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац

мастер

8.73

31.   

Нена Ђоровић

Грађевинско - архитектонски факултет, Ниш

2.

8.71

32.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

5.

8.71

33.   

Јована Бојовић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  Београд

3.

8.64

34.   

Невена Радосављевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

8.60

35.   

Лука Бановић

Висока школа електротехнике  и рачунарства, Београд

3.

8.55

36.   

Теодора Милосављевић

Филолошки факултет, Београд

2.

8.50

 

ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

Р.бр.

 

 

 

 

1.

Лука Живковић

Медицински факултет Београд

1.

9.96

2.

Лана Рашковић

Грађевински факултет  Београд

1.

9.82

3.

Јована Јоковић

Факултет педагошких наука Јагодина

1.

9.66

4.

Анђела Ћосић

Шумарски факултет Београд

1.

9.18

5.

Ања Ђурић

Економски факултет Косовска Митровица

1.

9.02

6.

Теа Ђурић

Департман за економске науке  Државни универзитет Нови Пазар

1.

9.02

7.

Јелена Пејић

Филолошко уметнички факултет Крагујевац

4.

8.52

8.

Марија Ивановић

Академија техничких струковних студија Београд

1.

8.50

9.

Анастасија Радовановић

Висока здравствена школа струковних студија, Београд

3.

8.48

10.

Павле Чеперковић

Грађевински факултет  Београд

1.

8.36

11.

Василије Дугалић

Природно математички факултет Крагујевац

3.

8.24

12.

Ксенија Коминац

Филолошки факултет у Београду

4.

8.19

13.

Павле Баловић

Криминалистичко полицијски универзитет Београд

3.

8.11

14.

Софија Ђуровић

Факултет медицинских наука Крагујевац

2.

8.00

15.

Андреа Шаптовић

Економски факултет Универзитета у Крагујевац

мастер

7.97

16.

Сара Ђорђевић

Правни факултет у Крагујевцу

1.

7.92

17.

Милица Кнежевић

Учитељски факултет у Београду

4.

7.72

18.

Теодора Томовић

Филолошки факултет Београд

4.

7.66

19.

Анђела Матовић

Факултет за Машинство и грађевинарство Краљево

2.

7.22

20.

Александра Новковић

Технолошко - металуршки факултет Београд

2.

7.10

21.

Јована Вуковић

Географски факултет Београд

3.

6.86

22.

Кристина Бојовић

Факултет техничких наука Косовска Митровица

4.

6.67

 

 

Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају услове Конкурса  за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину:

 

 

Р. Бр.

Име и презиме

Факултет

Разлог за одбијање

1.

Александра Вељковић

Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

2.

Јована Чорбић

Правни факултет,  Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

3.

Анђела Ратковић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

4.

Анђела Воларац

Филолошки факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

5.

Радош Кнежевић

Факултет ветеринарске медицине, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

6.

Аница Симовић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

7.

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ бодова

8.

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

9.

Исидора Трикош

Факулет за хотелијерство и и туризам,  Врњачка Бања

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

10.

Олга Вељовић

Природно – математички факултет, Крагујевац

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

11.

Катарина Вујанац

 

Висока техничка школа струковних студија, Лепосавић

Обновљена година студија

12.

Димитрије Станишић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

13.

Урош Вукосављевић

Факултет примењених уметности Београд

Непотпуна документација

 

 

 

Приговор на прелиминарну  ранг листу може се поднети  Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

 

 

 

  У Рашки

07.02.2023.

Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка

 

 

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Рашка чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV да ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода од 30.01.2023. године.

Опширније у прилогу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”


ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник” (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана), одржаће се ОД 3. ДО 17. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у просторијама скупштина општина Рашка, Брус и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-izmene-i-dopuna-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-nacionalanog-parka) и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу доставити у писаној форми, општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 17. фебруаром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 08. фебруара 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

четвртак, 02 фебруар 2023 14:17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену настале штете на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету од елементарних непогода на стамбеним објектима у периоду од 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана тачније до 14. фебраура 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тима.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.


Шеф стручно оперативног тима
Слободан Ђоровић

четвртак, 02 фебруар 2023 14:16

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену штете настале на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету на пољопривредном земљишту од елементарних непогода у периоду 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана до 14. фебруара 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тим.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.

Шеф стручно оперативног тима
Милена Савић

На основу чл.63 и чл.63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОГЛАШАВАЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА АПАРТ-ХОТЕЛА НА к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО КОПАОНИК

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта апарт-хотела на к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО Копаоник трајаће 7 дана, од 02.02.2023.год.закључно са 08.02.2023.године. Материјал за јавну презентацију биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћена лица за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавне презентације у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.02.2023.године.

По завршетку јавне презентације, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У општини Рашка је уз подршку Европске уније (ЕУ) преко програма ЕУ ПРО Плус, који се реализује у сарадњи са Министарством за европске интеграције, почела реконструкција здравствене станице у насељу Баљевац како би се становништву обезбедила боља здравствена заштита.
Радови, које ЕУ финансира са скоро 180.000 евра, обухватају изолацију спољних зидова и међуспратних конструкција, замену столарије и уградњу котлова на пелет, као и изградњу приступне рампе за особе са инвалидитетом. Додатно у оквиру пројекта биће набављен и један мобилни ЕКГ апарат, један дефибрилатор, један суви стерилизатор и возило хитне помоћи.
„Ми континуирано радимо на унапређењу квалитета здравствених услуга које пацијенти добијају у Дому здравља али и у свих шест здравствених станица на територији општине. Здравствена станица у Баљевцу која има одељење за здравствену заштиту деце и одраслих, патронажу и стоматолошку праксу ће уз подршку ЕУ и учешће општине од скоро 50.000 евра значајно подићи квалитет и ефикасност услуга а томе ће допринети и нова опрема”, рекао је председник општине Рашка Немања Поповић. Како је додао нови систем грејања и постављена изолација допринеће енергетској ефикасности објекта али ће омогућити и уштеде које ће бити коришћене за набавку друге неопходне медицинске опреме за ову здравствену станицу.
Такође, „Удружење психолога Нови Пазар“, које је партнер на пројекту, обезбедиће шестомесечну правну помоц́ корисницима, а организоваће и радионице на тему здравља на радном месту.
Радови које изводи фирма Биро Рамарк из Чачка, изабрана у поступку јавне набавке који је спровела општина Рашка, трајаће 90 дана.
Пројекат у општини Рашка је један од 32 пројекта локалне инфраструктуре у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије које ЕУ подржава преко ЕУ ПРО Плус програма са преко пет милиона евра како би се унапредио квалитет живота људи кроз обнову и реконструкцију образовних, здравствених и установа социјалне заштите, спортских и објеката културе, као и унапређење комуналних услуга и зграда јавне администрације.
Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.

За додатне информације, молим Вас контактирајте: Марија Радуловић
Мобилни: +381 (0)63 861 4524, Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.