email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 46. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 22. јуна 2012. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности начелника 

Општинске управе општине Рашка

I

Поставља се СПАСОЈЕ АНДРИЋ, дипломирани правник из Рашке, за вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Рашка.

II

Решење доставити постављеном вршиоцу дужности начелника, Општинској управи Рашка и надлежним службама.

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-2/2012-3

Дана: 22. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Јован Чорбић

 

На основу члана 130. Закона  о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 88/10 и 99/10) и члана 11. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Рашка број 06-V-17/2006 од 26. децембра 2006. године, Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је следеће

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља  Рашка

 

I

Др МИЛАДИН АНДРИЋ, специјалиста гинекологије и акушерства из Рашке, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља  Рашка.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, Дому здравља Рашка, надлежним службама и објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-12

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 18. Закона  о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању вршиоца дужности директора Туристичко спортске 

организације „Рашка“ из Рашке

 

I

НЕНАД ОСТРАЋАНИН, дипломирани инжењер организационих наука - мастер, именује се за, вршиоца дужности директора Туристичко спортске организације „Рашка“ из Рашке.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, ТСО „Рашка“ и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-22

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 - испр.) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању вршиоца дужности директора  Јавног 

предузећа за стамбене услуге ,,Стан''

 

I

МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, дипломирани инжењер из Супња, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Стан''.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, Јавном предузећу за стамбене услуге ,,Стан'', надлежним службама и објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-20

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 - испр.) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању  вршиоца дужности директора  

ЈП Радио станице „Радио Рашка“

 

I

ЂОРЂЕ ГОГИЋ, дипл. инжењер саобраћаја из Рашке, именује се за вршиоца дужности директора ЈП Радио станице „Радио Рашка“.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, ЈП Радио станици „Радио Рашка“, надлежним службама и објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-18

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 - испр.) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању вршиоца дужности директора  ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу у Општини Рашка

I

ЈОВИЦА ЈЕВТИЋ, дипл. инжењер електротехнике из Рашке, именује се за вршиоца дужности директора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у Општини Рашка.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у Општини Рашка, надлежним службама и објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-14

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Цветић

 

 

На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008) Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању  вршиоца дужности директора  Центра за културу,

 образовање и информисање „Градац“ Рашка

I

ДЕЈАН КОТУРАНОВИЋ, дипломирани економиста из Јошаничке Бање, именује се за вршиоца дужности директора Центра за културу, образовање и информисање „Градац“ Рашка.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења  може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Решење доставити именованом, ЦКОИ „Градац“ из Рашке и архиви.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-24

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

                                                                         

 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 - испр.) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за административна питања, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању  вршиоца дужности директора  ЈКП „Рашка“ у Рашки

 

I

ИВАН МИЛИЋЕВИЋ, дипл. економиста из Рашке, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки.

II

Вршилац дужности из тачке I овог решења може обављати ту функцију најдуже једну годину, у ком року се мора окончати поступак за избор директора.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованом, ЈКП „Рашка“, надлежним службама и објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-16

Дана 19. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I

У Комисију за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Ана Тиосављевић, испред СРС-а, за председника комисије,

2.Дејан Пековић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Слободан Ђоровић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Верољуб Пузовић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Дарко Вулићевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

6.Славиша Милојковић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије,

7.Срђан Васиљевић, испред ЈС-а, за члана комисије.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-7

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

I

У Комисију за представке и притужбе, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Марија Виријевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за председника комисије,

2.Љиљана Миленковић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника  комисије,

3.Дејан Анђелковић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Марија Пењишевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Срећко Радуловић, испред ЈС-а, за члана комисије,

6.Мирко Шћеловић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије,

7.Бојана Вулићевић, испред СРС-а, за члана комисије.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за представке и притужбе I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-10

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

I

У Комисију за развој пољопривреде и села, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Александар Јоловић, испред УРС-а, за председника комисије,

2.Ђорђе Јањић испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Иван Радивојевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Драгош Кутлачић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Момчило Коловић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

6.Бошко Кућеровић, испред СРС-а, за члана комисије,

7.Ненад Алексић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за развој пољопривреде и села I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-8

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА 

И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

 

I

У Комисију за одликовања и друга друштвена признања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Милутин Диздаревић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за председника комисије,

2.Марко Вучетић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Радоје Караџић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Драган Ђоковић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Иван Пејовић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за одликовања и друга друштвена признања I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-9

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 19. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

У Комисију за административна питања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

 

1.Вулић Пашајлић, испред коалиције СПС-ПУПС, за председника комисије,

2.Слободан Пендић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Весна Јозовић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Младен Кузмановић, испред  коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Никодин Сташевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

6.Душица Милићевић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије,

7.Марина Зврмбаловић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за административна питања Скупштине општине Рашка I бр. 06-VI-31/2011 од 20. децембра 2011. године.

 

III

Решење доставити изабраним члановима Комисије и надлежним службама.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-6

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

 

Програм „Бизнис младих Србије“ позива послодавце да се пријаве за пружање радних пракси младим људима  до 30 година, који су стекли средњи, виши или високи степен стручне спреме. Млади ће пре упућивања на обављање праксе по потреби похађати обуке за прилагођавање на радно окружење (професионална комуникација и правила понашања у радној средини).

Послодавци ће одабрати практиканте на основу потребе за кадром одређеног профила у оквиру своје компаније. Обавеза сваког послодавца је да на почетку радне праксе додели практиканту стручног ментора који ће дефинисати професионалне вештине које млада особа треба да стекне, а које су део развојних циљева обављања праксе. Током трајања праксе и послодавац и практикант биће у контакту са регионалним координатором програма „Бизнис младих Србије“. На тај начин ће се пратити реализација циљева праксе и пружити подршка у превазилажењу евентуалних проблема. Практиканти ће током и након обављене праксе дати своју процену програма праксе. Од послодаваца се очекује да на крају реализације праксе оцене рад практиканата и да им издају потврду о обављеној радној пракси. 

 

Програмом је предвиђено да радне праксе трају два месеца. За време трајања праксе, „Бизнис младих Србије“ ће практикантима обезбеђивати месечну новчану надокнаду. 

 

У оквиру програма „Бизнис младих Србије“ послодавци могу да приме до 10 практиканта у оквиру једног циклуса, у зависности од броја запослених у предузећу (до 250 запослених – до 5 практиканта, више од 250 запослених – до 10 практиканта). Уколико послодавци искажу потребу за већим бројем практиканата, Комисија ће донети одлуку о захтеву и обавестити предузеће о одлуци. 

Временски оквир

Позив је отворен до 20. јуна 2012. године. Селекција предузећа биће обављена до 25. јуна. Изабрана предузећа имаће могућност да обаве селекцију практиканата који код њих буду упућени на интервјуе од 9. до 18. јула. Одлуку о кандидатима које ће примити на праксу предузећа треба да донесу 19 јула. Пријем младих на радну праксу може почети најкасније 1. августа, а радне праксе се завршавају 30. септембра.  

 

Услови за конкурисање 

Право учешћа имају послодавци:

-предузетници и приватна предузећа са седиштем или пословним јединицама на територији Ниша, Мерошине, Дољевца, Гаџиног Хана, Лесковца, Новог Сада, Беочина, Сремских Карловаца, Темерина, Горњег Милановца, Чачка, Краљева, Врњачке Бање, Рашке, Суботице, Сомбора и Кањиже;

-који имају кадровске и друге капацитете за адекватног менторства практиканту током трајања праксе.

Обавезе послодавца

Послодавац је у обавези да: 

-сваком практиканту додели ментора; 

-сваком практиканту омогући стицање радног искуства према опису посла из Формулара за пријављивање;

-обезбеди регионалном координатору програма контакт са ментором; 

-обавести регионалног координатора о евентуалним проблемима у раду са практикантом;

- потпише Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Смарт колективом, као 

носиоцем програма Бизнис младих Србије, којим се евидентира спремност на сарадњу по питању обезбеђивања квалитетног програма радних пракси ради стицања радног искуства и подизања капацитета младих.   

-на крају праксе попуни евалуацију и извештај о раду практиканта и изда уверење о обављеној радној пракси.

Потребна документа за учествовање у програму

Формулар за пријаву за учешће у програму

Селекција 

Селекцију послодаваца обавиће комисија састављена од представника програма „Бизнис младих Србије“ и УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја. Предност приликом рангирања имаће мала и средња предузећа, послодавци који планирају запошљавање нових радника у наредних 6 месеци, као и послодавци чији запослени учествују као бизнис ментори младим предузетницима у оквиру друге компоненте програма „Бизнис младих Србије“ (датаљније о овој компоненти на крају конкурса или на www.biznismladihsrbije.org).

 

 

Комисија ће рангирати пријаве послодаваца према табели за бодовање:

 

КритеријумБодовањеНајвећи број поена 

Број запосленихДо 5050 до 250Висе од 250

3015530

Планирано запошљавање нових радника, између осталог и на оним пословима за које се примају практиканти, у наредних 6 месециНЕдо 55 до 10Више од 10

010305050

Запослени у предузећу учествују као бизнис ментори за младе предузетнике у оквиру друге компоненте програма Бизнис младих СрбијеДаНе

20020

УКУПНО100

Селекција ће бити обављена на основу ранг листе, до испуњења предвиђеног броја места за практиканте. У оквиру овог циклуса програма „Бизнис младих Србије“ (август-септембар 2012. године) предвиђена је реализација радних пракси за 30 практиканата. Комисија ће приликом селекције предузећа узети у разматрање географску заступљеност наведених локалних самоуправа у којима се реализује програма Бизнис младих Србије. У случају великог интересовања предузећа и практиканата за програм, Комисија може донети одлуку о повећању броја радних пракси за овај период, о чему ће обавестити јавност путем веб стране програма www.bisznismladihsrbije.org

Начин подношења пријаве

Попуњени пријавни формулар пошаљите електронским путем, с назнаком „Пријава за пријем младих на радне праксе“, на одговарајућу е-маил адресу:

- за Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Врњачку Бању и Рашку –Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Ниш, Лесковац, Мерошину, Дољевац и Гаџин Хан – Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Нови Сад, Темерин, Беочин и Сремске Карловце – Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Суботицу Сомбор и Кањижу –Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријаву можете послати и поштом на адресу СМарт колектив, Алексе Ненадовића 34, 11000 Београд. Пријаву можете послати најкасније до 20. јуна 2012. године.

Контакт

Контакт особе за додатне информације:

- за Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Врњачку Бању и Рашку – Војо Лучић, 034/362-700, 063/161-4705, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Ниш, Лесковац, Мерошину, Дољевац и Гаџин Хан – Миливоје Јовановић, 064/113-1852,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Нови Сад, Темерин, Беочин и Сремске Карловце – Владимир Козбашић, 063/533-467,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Суботицу Сомбор и Кањижу – Борис Саулић, 065/853-8528, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

О програму „Бизнис младих Србије“

Бизнис младих Србије је програм подршке за економско оснаживање младих која има за циљ да – путем развоја предузетништва и радних пракси – помогне младим људима да остваре економски напредак. Покренут је као партнерска иницијатива СМарт колектива, Ерсте Банке и Националне службе за запошљавање, уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства омладине и спорта. 

Програм подразумева умрежавање пословног сектора с једне, и младих који желе да унапреде свој економски положај с друге стране. Реализује се у четири међуопштинска партнерства предвођена Нишем, Новим Садом, Краљевом и Суботицом. Нишко међуопштинско партнерство сачињавају: Ниш, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан и Лесковац; новосадско: Нови Сад, Темерин, Беочин, Сремски Карловци; суботичко партнерство чине: Суботица, Сомбор и Кањижа, а краљевачко: Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Рашка и Врњачка Бања. 

Компонента програма која се бави развојем предузетништва младих подразумева обуке, приступ финансирању и бесплатна бизнис менторства, у трајању од минимум годину дана. Бизнис ментори су искусни предузетници и менаџери са великим пословним искуством, који волонтерски помажу младим предузетницима да развију своје пословање. Бизнис ментори се могу пријавити за учествовање у програму путем веб странице www.biznismladihsrbije.org

Програм се реализује у сарадњи са организацијама „Енеца“ Ниш, „Сунце“ Крагујевац, представницима Развојног фонда за младе РФМ Нови Сад, Економским факултетом у Суботици, Центром за одрживи развој Суботица, као и са Форумом пословних лидера и Националном алијансом за локални економски развој.

За више информација посетите сајт www.biznismladihsrbije.org

Формулар за пријављибање можете преузети ОВДЕ

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из Рашке, поставља се за секретара Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити постављеном секретару и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-7

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић