email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину,председник општине, расписује

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса из области туризма у општини Рашка за 2015.годину

Овим конкурсом биће финансирани Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области туризма.

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Научи занат и запосли се!” и уговором о реализацији пројекта закљученим с Министарством омладине и спорта Републике Србије, број 83, од 17. априла 2015. године, председник Општине Рашка, доноси: 

ОДЛУКУ

О критеријумима за избор кандидата/киња за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка:

Кандидати/киње за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су узрасне доби од 18 до 30 година

• Да имају држављанство Републике Србије

Посебни услови за пријем:

• Минимум основно образовање

• Да је кандидат/киња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије 

• Успешно обављен усмени интервју с представницима/ама Комисије за избор кандидата/киња коју ће чинити 3 члана/ице пројектног тима

• Успешно положени психолошки тест и интервју 

• Успешно положена практична провера вештине заваривања

• Искуство у обављању послова заваривања ће бити додатно вредновано

2. Потребна документација: 

• Извод из матичне књиге рођених

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености с евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Радна биографија/CV (бланко форма је доступна у Националној служби за запошљавање – испостава Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/. Пријаве се подносе координатору пројекта “Научи занат и запосли се!”, а преко писарнице општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, с назнаком “Пријава за обуку за завариваче почетнике”. 

4. Приликом накнадног одабира кандидата/киња поштоваће се принцип родне равноправности. Процесом избора кандидата/киња руководиће Комисија за избор кандидата/киња.

5. Коначна одлука о избору 29 кандидата/киња који ће похађати обуку, биће донета у року од 21 (двадесетједан) дан од дана завршетка конкурса.

 

Председник Општине Рашка
Игњат Ракитић

 

У оквиру активности развојног програма Европски ПРОГРЕС, које имају за циљ подршку родној равноправности и економско оснаживање жена кроз креирање нових радних места, објављен је јавни позив за доделу бесповратне помоћи за покретање бизниса у власништву жена и које ће водити жене. Европска унија и Влада Швајцарске издвојиле су укупно 400.000 евра за подршку 40 пројеката. Јавни позив биће отворен до  24. јула 2015. године.

Право учешћа на конкурсу имају незапослене жене, које су у тренутку објављивања јавног позива пријављене на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање три месеца непрекидно, имају трајно боравиште и планирају покретање бизниса у једној од 34 општине или града на југоистоку и југозападу Србије који су укључени у реализацију програма Европски ПРОГРЕС.

„Од жена чије предлоге пројеката буде одабрала комисија, очекујемо да покрену и воде свој сопствени посао који ће, надамо се, бити успешан и након истека пројекта“ рекао је Драган Младеновић, менаџер сектора за добро управљање и социјалну укљученост у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Програм ће подржати бизнисе у области производње и пружања услуга и сви пројекти ће бити изабрани кроз транспарентан и конкурентски процес. Пројекти ће бити одабрани на основу њихове релевантности, очекиваних исхода и одрживости након њиховог истека.  Највиши износ средстава који може да буде одобрен по пројекту је 10.000 евра, а најнижи 1.500 евра. Спровођење активности у оквиру сваког одабраног пројекта ће трајати не дуже од 12 месеци, почев од дана потписивања споразума, а све активности морају бити  спроведене најкасније до 1. октобра 2016.

Европски ПРОГРЕС неће додељивати новчана бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављене машине, опрема и друга трајна добра неопходна за покретање бизниса. Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре набавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, будуће предузетнице ће започети процес регистрације предузећа код Агенције за привредне регистре. Трошкове регистрације предузећа и доприноса подносе саме предузетнице.

„Пројекти подршке женском предузетништву имају за циљ да пруже незапосленим женама прилику да промене свој и животе својих породица на боље, и да постану позитиван пример другим женама у својим заједницама“, рекла је Ана Недељковић, сарадница за добро управљање и родну равноправност у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Како би приближио услове конкурса, Европски ПРОГРЕС је у периоду од 26. марта до 8. априла 2015. године одржао седам информативних сесија на југоистоку и југозападу Србије. Такође, програм је у мају одржао девет обука за израду бизнис планова за све заинтересоване кандидаткиње у циљу припрема за подношење предлога пројеката у оквиру јавног позива.

Више информација о самом позиву као и детаљна документација за пријављивање доступно је на веб сајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/ .

15.06.2015.год Јавни позив за учешће у ПСД кроз Програм обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава 

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2015. години

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара.

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

- агроиндустрија,

- модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће) и

- лака индустрија,

у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).

Програм ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи (у одабраним секторима, на територији 12 градова и општина) подржати развој омладинског и женског предузетништва кроз:

- едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука за започињање бизниса,

- такмичење за најбољи бизнис план,

- бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова,

- тренинге, саветовања и менторинг за новоосноване и постојеће привредне субјекте у раној фази развоја.

Услови за учешће у Програму у фази обуке за започињање бизниса

Право на учешће имају кандидати који испуњавају следеће услове:

1. млади1 и жене:

- који имају пословну идеју и желе да започну посао у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,

- који немају регистровану сопствену делатност,

- који имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

- који су држављани Републике Србије,

- који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине,

[1] Млади се дефинишу као мушкарци и жене који у тренутку објављивања Јавног позива имају од 18-35 година старости

2. млади и жене - власници привредних друштава и предузетници:

- који су регистровали делатност у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,

- који су већински власници привредних друштава или оснивачи предузетничких радњи,

- који имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

- који су држављани Републике Србије,

- који желе да унапреде своје пословање, а регистровали су своју делатност у последње две године, односно, у тренутку објављивања Јавног позива не послују дуже од две године,

- који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.

Кандидати који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2014. године могу учествовати у овом Програму уколико испуњавају горе наведене услове.

Кандидати из претходне године подносе документацију за учешће у првој фази Програма и уколико се њихова пословна идеја позитивно оцени:

- кандидати који су успешно завршили обуку претходне године подносе неопходну документацију за учешће у другој фази Програма.

- кандидати који су претходне године похађали један или два модула обуке, морају проћи недостајући/е модул/е, након чега подносе документацију за учешће у другој фази Програма.

- кандидати који претходне године нису похађали обуку морају успешно завршити обуку, након чега подносе документацију за учешће у другој фази Програма.

Приоритет при избору кандидата за обуку ће имати кандидати који немају регистровану сопствену делатност и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње две године. Привредни субјекти у власништву младих, који су мушког пола, регистровани у последње две године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број полазника обуке.

Потребна документација за конкурисање:

- Пријавни формулар за учешће у обуци за започињање бизниса (образац 1),

- Изјава о истинитости приложених података (образац 1а),

- Биографија,

- Мотивационо писмо,

- Копија личне карте.

Пројектом је предвиђено да 80 најбоље рангираних кандидата похађа обуку за започињање бизниса, која која се састоји из три модула, и то: обука за почетнике у пословању, припрема бизнис плана и пословање са банкама и управљање финансијама.

Право на учешће у Програму, у фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили обуку за започињање бизниса и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, 20 најбоље рангираних бизнис планова квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за младе и жене који немају регистровану сопствену делатност), који је у већинском власништву кандидата и усаглашеност са процедурама заштите животне средине.

Бесповратна средства морају бити искоришћена за реализацију активности које не нарушавају животну средину, и које су у складу са свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима о заштити животне средине, а које нису забрањене међународним споразумима.

Бизнис идеје код којих се захтева усклађивање са процедурама заштите животне средине по свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима, а чије усклађивање траје дуже од 30 дана неће се финансирати. Кандидати сами сносе трошкове прибављања дозвола, решења, уверења, потврда и слично.

Приоритет приликом доделе бесповратних средстава имаће кандидати који немају регистровану сопствену делатност и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње две године.

Привредни субјекти у власништву младих, који су мушког пола, регистровани у последње две године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број корисника бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у власништву жена и младих износе 150.000,00 УСД са просечном вредношћу од 7.500,00 УСД по кориснику, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Бесповратна средства се не могу користити за реконструкцију постојећих грађевинских објеката и изградњу нових грађевинских објеката, као ни за накнаду за запослене.

Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће: војну опрему; опрему за надзор; робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона; опрему и услуге за абортус; средства за контрацепцију; луксузну робу; опрему за коцкање; опрему за производњу алкохола; опрему за модификацију временских услова; моторна возила; фармацеутске производе; пестициде; ђубриво; пољопривредне производе; основно стадо; саднице; половну опрему; трајна обртна средства; имовину у власништву Владе САД.

Рок за подношење пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 30. јун 2015. године.

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Детаљније информације о условима, роковима, динамици реализације, избору кандидата и осталом можете наћи у Програму.

Програм, правила за оцењивање, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.псд.нарр.гов.рс и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

- Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;

Опширније на: http://www.kv-rda.org/konkursi

30. СЕДНИЦA СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 05. јуна 2015. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије.

3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

49. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 29. маја 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НА РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 03 БР. 353-747/15 ОДБ28.04.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА ЗАКЉУЧАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА 03 БР. 355-129/13 ОД 03.04.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор.

6. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 17. и 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, на седници одржаној 22. маја 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

I

ДРАГАН КАРОВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Именовањем за директора именованом престаје функција вршиоца дужности директора овог предузећа.

III

Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу осам дана од дана доношења.

IV

Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, надлежним службама и објавити у „Службеном гласнику општине Рашка''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина општине Рашка је на седници одржаној 18. новембра 2014. године расписала Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки и донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање  директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. бр. 127 од 21. новембра 2014. године, листу Политика од 25. новембра 2014. године и званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs.

На конкурс су се јавили Србољуб Ивановић, дипломирани економиста из Супња, Радојица Симовић, дипломирани инжењер машинства из Рашке, Драган Каровић, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке и Ненад Јоксимовић, дипломирани економиста из Рашке.

Чланови Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ су, након извршеног детаљног увида у поднету документацију, једногласно закључили 

- да је конкурсна документација Радојице Симовића дипломираног инжењера машинства из Рашке, Драгана Каровића дипломираног саобраћајног инжењера из Рашке и Ненада Јоксимовића дипломираног економисте из Рашке у потпуности у складу са посебним и општим условима из конкурса за именовање директора и да је поднета благовремено Општинској управи Рашка,

- да је конкурсна документација Србољуба Ивановића, дипломираног економисте из Супња, кандидата за директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ благовремена али непотпуна, односно кандидат овој Комисији није поднео потпуну документацију, недостаје тражени доказ да није осуђиван.

Чланови Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ су, имајући све то у виду, једногласно донели следећи закључак 

- прихватају се кандидатуре Радојице Симовића, дипломираног инжењера машинства из Рашке, Драгана Каровића, дипломираног саобраћајног инжењера из Рашке и Ненада Јоксимовића, дипломираног економисте из Рашке за место директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“,

- Одбацује се кандидатура Србољуба Ивановића, дипломираног економисте из Рашке, за место директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ због достављене непотпуне документације. 

Комисија је на основу утврђеног Списка кандидата који испуњавају услове за именовање за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки и на основу спроведеног изборног поступка који је обухватио и усмени разговор са кандидатима који је одржан 30. априла 2015. године, једногласно утврдила Ранг листу кандидата за именовање за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки

1. ДРАГАН КАРОВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке, 9,6 поена (од могућих 18 поена). 

2. РАДОЈИЦА СИМОВИЋ, дипломирани инжењер машинства из Рашке, 9,4 поена (од могућих 18 поена).

3. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ, дипломирани економиста из Рашке, 8 поена (од могућих 18 поена).

Имајући све то у виду, а посебно број поена приликом рангирања, Скупштина општине Рашка је донела решење у изреци.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-29/2015-8

Дана 22. маја 2015. године

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка, на основу чл. 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), обавештава јавност да је  „MG SERBIEN“ d.o.o, Бела Стена 29, Баљевац, Рашка, рег. бр. 17570811,  поднео захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпадног магнезијума на кат. парцели бр.718 КО Бела Стена, Општина Рашка.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева за издавање дозволе, може се извршити радним даном од 07 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 26.05. до 26.06.2015. године.

Ваше мишљење о захтеву за издавање дозволе, можете доставити у року од 30 дана од дана оглашавања.

Делегација привредника и представника Удружења привредних комора Уједињених Арапских Емирата посетила је јуче општину Рашка. Са председником општине Игњатом Ракитићем И његовим сарадницима, гости из Емирата обишли су Јошаничку Бању. Председник општине их је упознао са природним ресурсима Јошаничке Бање, капацитетима термалних извора И могућностима за њихово коришћење. Привредницима из Емирата представљени су И други развојни потенцијали Јошаничке Бање, посебно они који се односе на улагања у изградњу хотела, бањског стационара, велнес И спа центара, спортско-рекреационог центра, као И гондоле која би повезала Јошаничку Бању са Копаоником. Општина Рашка је, како истиче председник општине Игњат Ракитић, спремна И за реализацију пројеката приватно-јавног партнерства. Генерални секретар Удружења привредних комора УАЕ Мохамед Бин Салем рекао је да су инвеститори највише заинтересовани за улагања у туризам, пољопривреду И индустрију. Природне лепоте Јошаничке Бање, потенцијал термалних вода И близина Копаоника, познатог скијашког центра, према оценама арапских привредника дају одличну полазну тачку за наставак преговора о могућностима за инвестирање. 

Пошто су неки од чланова делегације из УАЕ, али И други инвеститори који су имали прилику да посете Јошаничку Бању, показали велико интересовање за улагања у туризам И изградњу хотела, председник општине Рашка Игњат Ракитић већ данас се у Београду срео са представницима ПИО фонда у чијем је већинском власништву недовршени хотел у Јошаничкој Бањи. На састанку је договорено да се наредне недеље изврши процена стања И садашње вредности објекта И да се дефинише начин на који ће Фонд пренети овлашћења општини Рашка да преговара са потенцијалним инвеститорима. 

29. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 22. маја 2015. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“.

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

3. ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ИНВЕСТИТОРИМА ВЛАСНИЦИМА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ ПРЕ ДОНОШЕЊА ПГР „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА“ ОМОГУЋАВА ДА ИЗВРШЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ВИШЕ ИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу члана 3., став 1. и члана 5., став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14)и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлогконкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 08.маја 2015.године, донело је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења на територији општине Рашка

 

 

Члан 1.

Овим Одлукомближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирањепо спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписалаконкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењимаиз буџета општине Рашка.

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 08. маја2015. године, донело је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења од посебног интереса  на територији општине Рашка

 

 

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка.

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2015. годину, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за развој пољопривреде у општини Рашка а по Конкурсу за доделу подстицајних средстава, дана 08. маја 2015. године, доноси

 

ОДЛУКУ о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава

48. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. маја 2015. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О УЗРОЦИМА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО ПРОБЛЕМА У ВОДОСНАБДЕВАЊУ КОПАОНИКА ТОКОМ ОВОГОДИШЊЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“ и Славица Томић, технички директор ЈКП „Рашка“.

3. ИЗВЕШТАЈ ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“.

4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

5. ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЦРВЕНОГ КРСТА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Соња Јовковић, секретар Црвеног крста Рашка.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ИНВЕСТИТОРИМА ВЛАСНИЦИМА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ ПРЕ ДОНОШЕЊА ПГР „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА“ ОМОГУЋАВА ДА ИЗВРШЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ВИШЕ ИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА У УЛ. РАТКА ЛУКОВИЋА ПРЕМА СТУДИЈИ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

1. Право учешћа на овом јавном позиву имају сва незапослена лица са подручја општине Рашка која се налазе најмање 3 месеца на евиденцији Националне службе за запошљавање.

2. Опис посла пописивача: у оквиру овог пројекта пописивачи ће обављати пописивање имовине пореских обвезника на територији општине Рашка, како би се ажурирала постојећа база пореских обвезника.

Место вршења услуга: Овим пројектом биће покривено подручје Викенд насеља - Копаоник.

3. Предвиђено трајање пописа је 3 месеца.

4. Плаћање пописивача: биће ангажовано 5 пописивача за период од 3 месеца и буџетом пројекта је предвиђена бруто зарада у износу од 380,00 ЕУР, која ће бити исплаћена у динарској против вредности.

5. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли Општинске управе / Националне службе за запошљавање - Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка / Националне службе за запошљавање у Рашкој. Пријаве се подносе координатору пројекта «Унапређење регистра пореских обвезника у општини Рашка», а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком «Пријаве за послове оператера за попис имовине».

6. Избор кандидата објавиће се у року од 8 дана од дана истека јавног позива на огласној табли Општинске управе / Националне службе за запошљавање - Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка / Националне службе за запошљавање у Рашкој.

7. КРИТЕРИЈУМИ за избор кандидата: 

7.1 Општи услови за пријем:

• Да су старији од 18 година

• Да имају општу здравствену способност

• Да имају држављанство Републике Србије

• Да нису кажњавани и да се против њих не води кривични поступак (прибавља Комисија за изабрана лица по службеној дужности).

7.2 Посебни услови за пријем:

• Минимум средња стручна спрема (ССС) IV степен

• Познавање рада на рачунару (MS Office, MS Windows)

• Комуникативност, љубазност, марљивост, склоност тимском раду, и професионалност у раду са странкама.

 

7.3 Потребна документација:

• Извод из матичне књиге рођених 

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе)

• Уверење да нису кажњавани и да се против њих не води кривични поступак (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности)

• Биографија / CV.

8. Приликом одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

9. Детаљне информације могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова у Служби за локални економски развој.