email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за катастарску парцелу број 3889/1 КО Копаоник
комплекс апарт-хотела АРИШ на Копаонику


Јавни увид трајаће 7 дана, од 02.07.2021. год. закључно са 08.07.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.07.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Пројекат можете преузети у прилогу.

У протекла 3 дана потврђен је 1 случај заразе вирусом корона. Анализирана су 32 узорка. У 3. таласу епидемије званично је регистровано 2.667 оболелих од ковида 19 на територији општине Рашка.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је од 25. до 27. јуна 46 пацијената. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се обратило 27 пацијената, док је на контролном прегледу било њих 19. Тестирано је 27 особа. До сада су у Дому здравља урађена 9.834 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 се лечи 1 пацијент из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона примило је 6.959 становника Рашке, или 35,14% пунолетних особа. Ревакцинисана су 6.172 лица, односно 31,17% Рашчана старијих од 18 година. У Рашки је вакцинисано 7.126 становника севера Косова.


28.06.2021. године

Општинско веће је на данашњој седници усвојило Одлуку о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2021. годину. Буџет је увећан за 2,47% или за нешто више од 40 милиона динара. До увећања је дошло због пројеката који су одобрени и који ће бити финансирани средствима општине Рашка, Владе Републике Србије и донатора, kао и због законског повећања плата за 5% у локалној самоуправи.
Чланови Већа усвојили су Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта. До корекција Програма дошло је забог усклађивања пројектне документације са важећим законима, решавања имовинско-правних одоса у поступку добијања грађевинске дозволе, увећања цена материјала и извођења радова. За реализацију Програма предвиђено је 447.400.000 динара.
Већници су усвојили измене Програма пословања ЈКП „Рашка“, које се односе на прерасподелу планираних финансијских средстава.
На седници је усвојена Одлука о утврђивању назива улица. Улица која је у Адресном регистру означена као 7.нова, а претходном Одлуком преименована у Земунску, укида се и улази у састав Улице Краља Петра.
Чланови Општнског већа усвојили су Одлуку о припреми и ближој садржини Плана развоја општине Рашка за период 2021 – 2031. година. Под Планом се подразумева документ најширег обухвата и највишег значаја. Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја општине, одређивање предности и развојних праваца и одговарајућих мера заснованих на унапређењу квалитета живота грађана, подстицању економског развоја, планском коришћењу природних ресурса, очувању културног наслеђа...
Данас је усвојен План заштите и спасавања.
Већници су прихватили предлог Комисије за социјална питања о расподели једнократне помоћи. У претходном пероду Комисији су упуђена 33 захтева – 21 је прихваћен, 6 је одбијено, а у 6 предмета ће се тражити допуна документације. На седници је усвојена и Одлука о додели подстицаја пољопривредним произвођачима. Према последњeм пресеку пристиглих захтева, средства из општинског фонда за пољопривреду користиће 202 регистрована газдинства. Укупно је издвојено нешто више од 14 милиона динара.
Чланови Већа су усвоjили Извештај о раду Комисије за утврђивање последица елементарних непогода за 2020.годину. Комисији је поднето 48 захтева, прихваћено је 8, а 40 је одбијено јер нису испуњавали услове прописане Правилником. Укупно је одобрено 370.000 динара.
Веће је прихватило Извештај Комисије за пружање помоћи граћанима за лечење стeрилитета. Одобрена су 2 захтева.

У дану за нама није било потврђених случајева заразе вирусом корона. Анализирано је 20 узорака. У 3. таласу епидемије од ковида 19 је оболело 2.666 лица са територије општине Рашка, док је од почетка епидемије регистровано 2.930 заражених.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 8 прегледа – 7 првих и 1 контролни. Од почетака јуна био је то први дан са једноцифреним бројем прегледа. Тестирано је 7 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.807 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент из Рашке.

Од 21. до 23. јуна није било потврђених случајева инфекције вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 50 узорака. Током 3. таласа епидемије регистровано је 2.666 оболелих од заразне болести ковид 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у претходна 3 дана обављено је 79 прегледа – 45 првих и 34 контролна. Тестирано је 48 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.800 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Проценат пунолетних грађана Рашке који су примили 1. дозу вакцине против коронавируса, није задовољавајући. Закључно са 21. јуном, вакцинисаоно је свега 35,04 одсто старијих од 18 година. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу.

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка, I Број: 06-IX-10/20218 од 16. јуна 2021. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА” РАШКА

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Рашка“ Рашка
- седиште Јавног предузећа је: Рашка, ул. Душанова 2а;
-претежна делатност Јавног предузећа је: 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка
Послови директора: представља и заступа Јавно комунално предузеће „Рашка“, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног комуналног предузећа „Рашка“, одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа „Рашка“, за реализацију одлука и других аката скупштине општине, председника општине и општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузећа „Рашка“ по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим сеуређују кривична дела, и то:
• обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
• обавезно психијатријско лечење на слободи;
• обавезно лечење наркомана;
• обавезно лечење алкохоличара;
• забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером; познавање рада на рачунару, провераваће се симулацијом, односно практичним радом на рачунару у програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава код јавног бележника да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Срђан Пузовић, контакт телефон: 036/736-622, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 63/21, Службеном гласнику општине Рашка број 233/21, у дневним новинама „Вечерње новости“, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.org.rs.