Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19 и 37/19), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Мишљења Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-70 од 09.09.2019. године,

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА БЛОК 6

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 16.09.2019.год. закључно са 30.09.2019.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.09.2019.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/13OUi1wjXnNjYZHk-eNbBn_EcAecXUY6-?usp=sharing

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19 и 37/19), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-70 од 09.09.2019. године,

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА (БЛОК 10)

Јавни увид нацрта плана трајаће 30 дана, од 16.09.2019.год. закључно са 15.10.2019.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.10.2019.год.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 18.10.2019. године у свечаној сали Општине рашка, са почетком у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом предметног плана у писаном облику, могу образложити исте испред Комисије за планове општине Рашка.
По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1YCUYcsbuZbfc3n_8y5CAsM80j51qSGm2?usp=sharing

Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Општинска управа
Број: 112-3537/19-5
Дана: 10.09.2019. год.
Р а ш к а

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( ''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), Општинска управа општине Рашка, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места:

-Архивар, звање млађи саветник - 1 извршилац;
-Нормативно – правни послови за органе општине, звање млађи саветник, - 1 извршилац на неодређено време;
-Послови информисања, звање самостални саветник, - 1 извршилац на неодређено време;
-Послови здравствене и социјалне заштите и координатора ИРК, звање млађи саветник, - 1 извршилац на неодређено време;
-Послови економског развоја и европских интеграција, звање саветник, - 1 извршилац на неодређено време;
-Комунални инспектор I, звање саветник, - 1 извршилац на неодређено време.

Оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Рашка и на сајту општине Рашка www.raska.org.rs.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је ово обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневним новинама „Данас“.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1AP501uugJIL-L0SlHnUYgE5iQcT1qTx-?usp=sharing

45. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 13. септембра 2019. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 44. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радоје Бабић, члан Комисије за одликовања и друга друштвена признања;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ - ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,21 ОКТОБАР“ КРАГУЈЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ - ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,21 ОКТОБАР“ КРАГУЈЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ - ИЗГРАДЊА КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ - ИЗГРАДЊА КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ,,КОЛУБАРА“ Д.О.О. МИОНИЦА ИЗ МИОНИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „GORSKY PARK“ Д.O.O. БЕОГРАД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 


На основу члана 10. Правилника о раду Комисије за одабир корисника пројекта “Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Kосово*“ (Уговор између организације АСБ и ДЕУ у РС број 2018/397-380) који реализује Арбеитер-Самаритер-Бунд (АСБ) у сарадњи са ко-апликантима Град Kрушевац (Меморандум о сарадњи 404-1273/18) и Центар за равномерни регионални развој – ЦенТриР (Споразум о партнерству Но. 1804-001), Комисија за одабир корисника за доделу бесповратних средстава у виду опреме и програма обука за покретање посла оформљена дана 17.07.2019. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
У ВИДУ ОПРЕМЕ И УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛА


1. Информације о Јавном позиву

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у виду опреме и програма обуке за покретање посла се расписује у оквиру пројекта „Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово*“, који финансира Европска унија. Пројекат спроводе организације АСБ и ЦенТриР и Град Крушевац.

Јавни позив се објављује у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац .

2. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива су бесповратна средства у виду опреме и обуке за покретање посла, намењена интерно расељеним лицима којa бораве на територији следећих општина/градова: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац, у циљу пружања подршке при повратку на Косово* . Бесповратна средства у виду опреме и обуке за пословање ће интерно расељеним лицима (ИРЛ) заинтересованим за повратак на Косово* побољшати могућности за запошљавање и стварање прихода, како би се допринело одрживости њиховог повратка.

Помоћ је једнократна и бесповратна и биће искључиво у виду опреме/машина/алата за покретње посла и обука за покретање посла. Кроз пројекат ће бити обезбеђена бесповратна средстава у виду опреме за 54 корисника и обуке за покретање посла за 90 корисника.

Обуке за покретање посла ће трајати 2-3 дана. Трошкове током обуке (смештај, храна, пут) покрива АСБ. Обуке ће бити организоване највероватније у Врњачкој Бањи.

Максимална вредност бесповратних средстава која ће бити додељена у виду опреме, машина или алата, износи 2.500 € (без ПДВ-а) по породици. АСБ и ЦенТриР охрабрују удруживање повратничких породица (до 5 породица) ради веће одрживости доходовних делатности, те ће у том случају максимална вредност додељене опреме, машина или алата бити увећана онолико пута колико се повратничких породица буде удружило и заједно конкурисало за бесповратна средства у виду опреме.

Кроз пројекат се неће набављати ни додељивати: половна опрема, стока, биљни расад, репроматеријал и возила. Пословне идеје које искључиво имају за циљ промет и продају дувана, алкохола, транспорт, игре на срећу, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним неће бити подржане.


Корисници

Корисници пројекта су интерно расељена лица заинтересована за повратак на Косово*, са привременим боравиштем у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац, а која испуњавају прописане услове за пријављивање.

Услови за пријављивање на Јавни позив

Подносилац пријаве, интерно расељено лице, на Јавни позив за доделу бесповратних средстава у виду опреме и обука за покретање посла треба да испуни следеће услове:
1. да поседује легитимацију интерно расељеног лица или је евидентиран/а као интерно расељено лице;
2. да има пријављено боравиште на територији у следећиџ општина/градова: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац;
3. да је старији/а од 18 година;
4. да није остварио/ла повратак на Косово*;
5. да је регистрован/а за повратак у бази података УНХЦР-а Србија/исказали жељу за повратком некој од институција/организација;
6. да није више од три пута (укључујући и овај јавни позив) био/ла асистиран/а са бесповратним средствима у виду опреме/машина/алата;
7. да има завршено најмање основно образовање
8. да није био/ла корисник/ца програма за побољшање услова живота којим је решио/ла стамбено питање у Републици Србији ван Косова и Метохије;
9. да није укључен/а у неки други пројекат који обезбеђује бесповратна средства у виду опреме/машина/алата, у текућој години;
10. да подносилац пријаве има предуслове за обављање делатности за коју тражи помоћ:
− за пољоприведну делатност − да је власник, закупац или има право кришћења земљишта и/или помоћних објеката за покретање и/или обављање овe делатности;
− за занатску или услужну делатност − да је власник, закупац или има право коришћења простора у коме ће обављати делатност и
− за друге делатности – предуслове у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Критеријуми за избор корисника пројекта

Пријаве за доделу бесповратних средстава и обуке за покретање посла ће бити оцењиване на основу дефинисаних критеријума као и на основу обрасца за процену и извештаја са терена:

1. Подносилац пријаве поседује знање (формално образовање) и вештине (обуке, курсеви, тренинзи) за обављање предложене пословне делатности:
- има неформално образовање – 10 поена
- има формално образовање – 15 поена
- има и формално и неформално образовање - 20 поена.
2. Подносилац пријаве поседује искуство за обављање предложене пословне делатности:
- има до 10 година искуства – 10 поена.
- има више од 10 година искуства – 15 поена.
3. Предложена пословна делатност за коју је помоћ тражена ће допринети економском оснаживању породице – 15 поена.
4. Подносилац пријаве:
- помоћ користи први пут - 20 поена
- је корисник помоћи други пут - 10 поена
- је корисник помоћи трећи пут - 5 поена.
5. Породица подносиоца пријаве је једнородитељска/са дететом/децом до 18 година/или студентом до 26 година - 10 поена
6. Жена подносилац пријаве - 10 поена.
7. Подносилац пријаве је припадник РАЕ (ром, ашкалија, египћанин) популације –
10 поена.
Поступак за доделу бесповратне помоћи у виду опреме и програма обука води и све одлуке доноси Комисија.
Предност при бодовању

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1. је члан породице са више генерација (са једним или више чланова преко 60 година);
2. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине/града по члану домаћинства);
3. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
4. је жртва сексуалног/породичног насиља;
5. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
6. до сада није био/ла асистиран/а са бесповратним средствима у виду опреме/машина/алата (односи се на подносиоце пријава за доделу бесповратних средсатва).

Потребна документа која се подносе уз пријаву

Подносилац пријаве за доделу бесповратних средстава и обука за пословање доставља следеће доказе/документе уз пријаву:

1. Фотокопија легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за носиоца породице, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице) или потврду Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица са Косова* (само за интерно расељена лица);
2. Фотокопија личне карте (важи за личне карте без чипа), односно очитане личне карте (важи за личне карте са чипом) за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година. За децу испод 16 година се доставља фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. Фотокопија пријаве пребивалишта за подносиоца пријаве;
4. Пристанак на обраду података о личности (за све пунолетене чланове породичног домаћинства). За малолетне чланове породичног домаћинства пристанак даје родитељ/старатељ.
5. За једнородитељску породицу прилаже се фотокопија:
- потврде о смрти брачног друга или
- решења надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло или
- извода из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства или
- пресуде о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
6. За чланове породичног домаћинства узраста до 26 година фотокопија доказа о школовању (потврда надлежне образовне институције о школовању) уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 8) (докази о приходима);
7. Фотокопија доказа о завршеном образовању /занату / курсевима /обукама, потврду претходног послодавца, фотокопију радне књижице (уколико поседује, подносилац пријаве) или изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве има потребно знање, вештине и искуство за покретање, развој и унапређење доходовне активности за коју је поднео пријаву. У изјави је потребно навести број година искуства који подносилац пријаве има;
8. Фотокопија доказа о приходима:
- потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
- потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
- чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
9. Фотокопија доказа о члану пордичног домаћинстава којим се потврђује да је особа болесна и/или је особа са инвалидитетом и/или сметњама у развоју и/или са смањеном радном способношћу (извештај лекара, мишљења-решења релевантних Комисија, Решење надлежне Комисије - доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу, инвалидитету, и слично);
10. Изјава оверена код надлежног органа (локално повереништво за избеглице у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац) да подносилац пријаве није укључен/а у неки други пројекат који обезбеђује бесповратна средства у виду опреме / машина/ алата.
11. Фотокопија доказа о поседовању или закупу или другу врсту доказа о праву коришћења земљишта/помоћних просторија/простора за обављање предложене пословне делатности (изјава власника, сведока или сл.). Уколико за предложену пословну делатност није потребно горенаведено (земљиште/помоћне просторије/простор), подносилац пријаве у обрасцу за пријављивање треба то посебно да образложи.
12. Фотокопија доказа о завршеном основном образовању (диплома, сведочанство) за подносиоца пријаве.

Комисија задржава право да подносиоцима пријава тражи оригинална документа на увид ради провере изнетих тврдњи, као и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Начин пријављивања на Јавни позив и административни услови

 Подносиоци пријаве и чланови њихових породичних домаћинстава могу поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава и обука за пословање;
 Уколико неко поднесе више од једне пријаве, биће дисквалификован;
 Подносилац пријаве се пријављује и за за доделу бесповратних средстава и за обуке за пословање истовремено;

Подносиоци пријаве морају испунити административне услове позива:
 попуњен и потписан образац пријаве (образац мора садржати одговоре на сва питања; уколико је потребно још простора за одговоре, могу се додати стране);
 образац за пријаву мора да буде попуњен на српском језику и да садржи тачне податке;
 достављена потребна документа и изјаве;
 потписан пристанак на обраду података о личности за све чланове породице;

Информативни састанак на којем ће представници АСБ-а и ЦенТриР-а одговарати на питања заинтересованих интерно расељених лица одржаће се до 15 дана по објављивању Јавног позива за подношње пријава. Тачан датум, време и место одржавања информативног састанака ће бити објављен на огласној табли у градској/општинској управи у следећим градовима/општинама: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријаве за јавни позив као и пратећа документација се могу преузети од 03.09.2019. године на следећим локацијама:
• АСБ, Антифашистичке борбе 14 / 8, Нови Београд 11070;
• ЦенТриР, Масарикова 5/VI 11000 Београд
• Повереништво за заштиту избеглих прогнаних и расељених лица у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац.
• Интернет странице: www.asb-see.org, www.centrir.org, www.kim.gov.rs , www.krusevac.rs

ПРЕДАЈА ПОПУЊЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пријаве и пратећа документација упаковани у коверту са назнаком „За Јавни позив – не отварати” се до предвиђеног рока достављају лично или путем поште (брзом поштом или препоручено) искључиво на адресу:
АСБ, Антифашистичке борбе 14/8, 11070 Нови Београд

Рок за подношење пријава је 15. октобар 2019 у 16.00 часова.

Пријаве које буду пристигле након предвиђеног рока као и непотпуне пријаве (са непотпуном пратећом документацијом) неће се разматрати.
Листа одобрених корисника биће објављена на огласној табли у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац и на интернет страницама АСБ-а и ЦенТриР-а.
Додатне информације о Јавном позиву је могуће добити на
Е-мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011 / 311 93 36

Потребну документацију можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1JIc-9lU59XVZ0lRfTx3qVZascdHjSKfb/view?usp=sharing

 

У Крагујевцу је отворена четвородневна Летња школа о социјалном укључивању, коју организује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ), уз подршку Швајцарске Конфедерације. Летња школа о социјалном укључивању окупља представнике и представнице локалних самоуправа и организација цивилног друштва, у циљу размене знања и развоја нових приступа за унапређење социјалне укључености осетљивих група на локалном нивоу.

Саша Мулер, представница Швајцарскске амбасаде, на свечаном отварању Летње школе истакла је да је у Србији достигнут значајан напредак у области социјалног укључивања, али да и даље постоје бројни изазови и отворена питања на пољу остваривања веће равноправности и једнаких шанси за све грађане. „Локалне самоуправе, као стуб власти који је најближи грађанима, имају кључну улогу у креирању политика које рефлектују потребе грађана, укључујући и оне најугроженије. Невладине организације су такође важан чинилац у пружању услуга и представљању интереса најрањивијих“, казала је Мулер.
Летња школа о социјалном укључивању увод је у реализацију друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва, кроз који ће локалне самоуправе у сарадњи са организацијама цивилног друштва развијати иновативне услуге и моделе, који треба да допринесу креирању инклузивнијих и праведнијих локалних заједница. „Мапирања услуга социјалне заштите реализована у претходним годинама показала су потребу за трагањем за иновативним приступима на локалном нивоу, у складу са потребама корисника“, казао је Ненад Стојановић из Републичког завода за социјалну заштиту. „Зато је изузетно важно да у центру Владе постоји тело које се бави социјалним укључивањем, јер ове теме захтевају добро координисану међусекторску сарадњу, али и стално праћење релевантних података као основног предуслова за планирање мера и креирање политика“, закључио је Стојановић.
Дејан Митић из Асоцијације за локални развој Каменице, који је уједно и један од ментора у оквиру Програма, објаснио је на примеру своје организације како је могуће развити иновативни модел за повећање запошљавања и запошљивости младих, у којем су на добитку сви укључени актери. „Кроз модел који смо ми развијали, млади су добили квалитетну праксу, професори мотивисане студенте, а мала и средња предузећа квалитетне и повољне услуге“, казао је Митић.

СИПРУ ове године обележава десет година рада, а Летња школа о социјалном укључивању је први у низу догађаја обележавања десетогодишњице. „Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва жели да у сарадњи са свим заинтересованим странама унапређује
политике и праксе социјалног укључивања у локалним заједницама, као и да научене лекције и идентификоване изазове из праксе адресира кроз креирање политика заснованих на подацима“, закључила је Драгана Јовановић Аријас, менаџерка СИПРУ-а.

Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва реализује се у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, који спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз подршку Владе Швајцарске. Циљ програма је унапређење социјалне укључености осетљивих друштвених група (жене, млади, Роми и Ромкиње, мигранти и мигранткиње, особе са инвалидитетом), а посебно оних који живе у руралним и изузетно сиромашним подручјима, кроз унапређење постојећих и успостављање нових и иновативних мера, услуга и програма у локалним заједницама.

Општину Рашка на наведеном догађају представљали су Срдјан Васиљевић, сарадник на пословима социјалне заштите и координатор Интерресорне комсиије, уједно и координатор пројекта за Општину Рашка и Андријана Миленковић, чланица Општинског већа општине Рашка задужена за социјална питања и стручни радник Центра за социјални рад Рашка, уледно чланица тима за реализацију пројекта. Обавезни партнер у реализацији пројекта за Општину Рашка је Удружење особа са инвалидитетом ,,Срна".

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка за 2019. годину, заседала је 21.08.2019. године и усвојила:

РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 25.07.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ
ТУРИЗАМ
Промоција различитих облика туризма у руралним подручјима

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК

Израда интернет стрипа, на српском и енглеском језику, о туристичкој атракцији „Мијатовића јаз“

67,2

100.000

РАШКА, 21.08.2019.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

 Поштовани љубитељи ајвара, гастрономије и добре забаве, на помолу је почетак још једне такмичарске сезоне јединственог каравана „Изађи ми на теглу“ који најављује још више забаве и уживања за сва чула.

 Караван је у претходних пет сезона обишао преко 130 градова, а ове године, 16. ог септембра по први пут долази и у општину Рашка!

 Господин Ајвар – специјалитет балканске кухиње и господар сваке трпезе, у шестој сезони изазваће на теглу врсне кулинаре и праве гурмане у више од 30 градова широм Србије!

 Окупи драге људе и докажи да си прави мајстор у спремању ајвара! Пријави своју екипу и придружи се  највећем гастрономском каравану на Балкану!

 Поред такмичарског дела, као и сваке године организован је и богат целодневи програм за посетиоце, вредне награде за победнике као и едукативни дечији програм. Победничка екипа пласира се директно у финале.

 Учешће не захтева плаћање котизације, а такмичарима у сваком граду све је обезбеђено. Учеснике очекују услови који се заиста не срећу сваки дан: свака екипа има свој такмичарски штанд опремљен Смедеревцем за печење паприка и спремање ајвара, столовима, столицама, разним посудама. Свака екипа добија и паприку у количини потребној за припремање једне „туре“ ајвара, затим тегле, дрва, уље, шећер и со. Такмичарске екипе ће задржати целокупну количину ајвара коју спреме!

 Такмичари морају да обезбеде сав потребан прибор за припрему ајвара, а обавезно морају имати: шерпу, варјачу, кутлачу, ножеве, машину за млевење паприке, итд.

 За све додатне информације и пријаву обратите се Туристичкој организацији Рашка, телефон: 036/738 670, mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., маркетинг служба.

Пријава екипа ће трајати до максималног броја пријава, односно 15 екипа.

 

 

 

Јавни позив - Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга

Циљ позива
Допринос уравнотеженијем друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања и подршку социјалној кохезији у мање развијеним подручјима.
Очекивани резултат
Отварање најмање 70 радних места кроз побољшање пословања постојећих предузећа и оснивање нових пословних субјеката.

Ко може да се пријави?
Почетници у пословању и постојећа предузећа из 91 локалне самоуправе обухваћена пројектом: Алексинац, Алибунар, Бабушница, Бач, Бајина Башта, Баточина, Бела Црква, Бела Паланка, Блаце, Богатић, Бојник, Бољевац, Босилеград, Брус, Бујановац, Црна Трава, Чока, Ћићевац, Ћуприја, Деспотовац, Димитровград, Дољевац, Гаџин Хан, Голубац, Ириг, Ивањица, Кладово, Кнић, Књажевац, Коцељева, Ковачица, Ковин, Краљево, Крупањ, Кучево, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Лозница, Лучани, Љиг, Љубовија, Мали Иђош, Мали Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Неготин, Нова Црња, Нова Варош, Нови Бечеј, Нови Пазар, Оџаци, Опово, Осечина, Параћин, Петровац на Млави, Пландиште, Прешево, Прибој, Пријепоље, Прокупље, Рашка, Ражањ, Рековац, Сечањ, Сјеница, Смедеревска Паланка, Сокобања, Србобран, Сурдулица, Свилајнац, Сврљиг, Шид, Тител, Трговиште, Трстеник, Тутин, Уб, Варварин, Велика Плана, Велико Градиште, Владичин Хан, Владимирци, Власотинце, Жабаљ, Жабари, Жагубица, Житиште, Житорађа.

Вредност и трајање пројекта
Укупан буџет позива износи 798.000 долара.
ЛОТ 1: Подршка почетницима у пословању – индикативни укупни износ доступних средстава је 399.000 УСД (у динарима). Максимална вредност по гранту је 11.400 УСД (у динарима)
ЛОТ 2: Подршка унапређењу продуктивности постојећих предузећа и отварању нових радних места – индикативни укупни износ доступних средстава је 399.000 УСД (у динарима). Максимална вредност по гранту је 11.400 УСД (у динарима)
Пројекат „Норвешка за вас“ задржава право да прерасподели средства између Лота 1 и Лота 2, у знависности од квалитета апликација.
Сви пројекти који буду добили финансијску подршку трајаће највише 12 месеци.
Учешче корисника у трошковима

За ЛОТ 1 корисници су у обавези да дају готовински удео у трошковима пројекта у износу од 10% укупно прихваћених трошкова пројекта.
За ЛОТ 2 корисници су у обавези да дају готовински удео у трошковима пројекта у износу од 20% укупно прихваћених трошкова пројекта.

Како се пријавити?
Преузмите детаљне информације о позиву, као и пријавне формуларе са интернет странице www.norveskazavas.org.rs
Пошаљите попуњене пријавне формуларе и пратећу документацију у складу са условима позива до 15. августа 2019. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Уколико имате питања, захтев за појашњење пошаљите најкасније до 2. августа 2019. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Информативне сесије на којима ће сви заинтересовани моћи да добију појашњења и детаљније информације биће одржане од 24. до 28. јуна 2019, према утврђеном распореду:
• Понедељак, 24. јун - Зрењанин, Градска управа Града Зрењанина, Мултимедијална сала (Трг слободе 10, Зрењанин), 10.30 часова
• Уторак, 25. јун - Велика Плана, Дом Омладине (Бранка Радичевића 1, Велика Плана), 10.30 часова
• Среда, 26. јун - Лозница, Омладински центар (Трг Јована Цвијића бб, Лозница), 10.30 часова
• Четвртак, 27. јун - Краљево, Регионална привредна комора (Мала сала, Омладинска 2, Краљево), 10.30 часова
• Петак, 28. јун - Лековац, Висока пословна школа струковних студија (Владе Јовановића 8, Лесковац), 10.30 часова

Додатне информативне сесије биће одржане од 29. јула до 2. августа 2019.
• Понедељак, 29. јул 2019. - Крушевац, Регионална привредна комора (Балканска 63, Крушевац), 11 часова
• Уторак, 30. јул 2019. - Кучево, Хотел „Рудник“, (Светог Саве 96, Кучево), 11 часова
• Среда, 31. јул 2019. - Ваљево, Регионална привредна комора, (Карађорђева 64, Ваљево), 10 часова
• Среда, 31. јул 2019. - Нови Сад, Хотел „Путник“ (пресс сала, Илије Огњановића 24, Нови Сад), 14.30 часова