13. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. марта 2021. године (уторак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. И 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива;
8. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПРОМЕНИ ГРАНИЦА КО РАШКА И КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијела Прибојац, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијела Прибојац, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ПРЕГЛЕДОМ АКТИВНОСТИ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА У 2020. Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, члан Савета и саобраћајни инспектор;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ РАШКА ЗА НАБАВКУ ДРОГА ТЕСТ АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
18. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
20. ПРЕДЛОГ ПРИГОВОРА ЈОВАНЕ ПЕТРОВИЋ, ИЗЈАВЉЕН НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА БРОЈ: 06-V-11/2021-9 ОД 12.02.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
21. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБE ПОПОВИЋ ГЕОРГИНЕ ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНE НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБE РАДОШЕВИЋ РОДОЉУБА ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 29. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
25. ТЕКУЋА ПИТАЊА.