Организација локалне самоуправе општине Рашка успостављена је у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Рашка и другим законским актима и одлукама Скупштине општине Рашка.
У складу са Законом, органи локалне самоуправе општине Рашка су Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

За непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана образује се Општинска управа као јединствена служба.

Скупштина општине је представнички орган којег чине одборници. Њих бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине Рашка.

Скупштина општине, у складу са законом, између осталог: доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта; доноси прописе и друге опште акте; расписује општински референдум и референдум на делу територије општине; изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом; именује и разрешава управни и надзорни одбор; поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; бира председника скупштине и заменика председника скупштине и, на предлог председника општине, бира општинско веће; поставља и разрешава секретара скупштине; поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа, на предлог председника општине; утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по овом закону припадају; утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; усваја акт о јавном задуживању општине; даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом; даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник општине врши извршну фунцкију у општини. Он, између осталог представља и заступа општину; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; предлаже одлуке и друге акте које доноси скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује скупштина општине; стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике; усмерава и усклађује рад општинске управе; наредбодавац је за извршење буџета; даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура запослених; организује рад општинског већа, сазива и председава седницама већа, даје конкретна задужења члановима већа из делокруга рада већа; одлучује о средствима у државној својини у складу са законом; има искључиво право предлагања акта о јавном задуживању општине; врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине.

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе. Општинско веће утврђује предлог одлуке о буџету општине; врши надзор над радом општинске управе; поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина општине; решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине; помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности; доноси пословник о свом раду, на предлог председника општине. Општинско веће има 9 чланова, а заменик председника општине је по функцији члан општинског већа.

Општинска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине и председник општине; извршава одлуке и друге акте скупштине општине и председника општине; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине и председник општине.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући несметано остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са грађанима и поштује њихово достојанство.
Општинска управа општине Рашка је јединствена служба која у свом саставу има унутрашње организационе јединице које су подељене на одсеке. У оквиру одсека формиране су службе као посебне организационе јединице.
Општинска управа општине Рашка има 4 одсека и то:
    Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове,
    Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
    Одсек за финансије, буџет и пореске послове,
    Одсек за привредне и друштвене делатности.
У Одсеку за општу управу, скупштинске и заједничке послове, формирани су служба за скупштинске послове и протокол и општински услужни центар.

Послови из надлежности овог одсека углавном су усмерени према грађанима где они остварују одређена права и обавезе. Конкретни послови којима се бави овај одсек су послови писарнице, општим пословима, пословима личних стања грађана, матичним пословима, вођењем регистра становника, пословима везаним за бирачке спискове, послови повереника комесаријата за избегла и прогнана лица, рад општинске писарнице и месних канцеларија.
У оквиру овог одсека образован је Општински услужни центар. Он се налази у просторијама чију су изградњу помогли Министарство за државну управу и локалну самоуправу и међународна хуманитарна организација Мерцy Цорпс која је донирала опремање центра.

Центар је формиран у циљу унапређења рада општине пружањем ефикаснијих услуга грађанима. Он је омогућио поједностављење процедуре за подношење захтева, лакши приступ информацијама, адекватно информисање, већу транспарентност у раду општинске управе и већу љубазност радника општинске управе.

У Одсеку за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине формирана је  и  служба за инспекцијске послове. Основни послови којима се бави овај одсек су: послови из области урбанистичких и инспекцијских послова који се односе на: уређење, развој и обављање комуналних делатности, пословима контроле основних комуналних функција (снабдевања водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, пословима јавне расвете, саобраћаја и друго). Овај одсек прати и остваривање програма уређивања грађевинског земљишта, програме стамбене изградње, издавање урбанистичких и грађевинских дозвола, пословима грађевинске инспекције, инспекцијским пословима заштите животне средине, као и  одређеним пословима у области саобраћаја и путне привреде.

У одсеку за финансије и буџет и пореске послове се води евиденција и књижење на консолидованом рачуну  трезора, буџета и месних заједница. Води се трезорски систем књижења који се усаглашава са Управом за трезор. Састављају се периодични обрачуни за 6 месеци и завршни рачун општинске управе, а исто тако и консолидовани завршни рачун свих буџетских корисника.У оквиру овог одсека обављају се и послови анализе и израде програма развоја. Активности у оквиру ових послова усмерене су на прикупљању података везаних за приватизацију предузећа у општини, давању података правним и физичким лицима на подручју општине и невладиним организацијама на њихов захтев. У овом одсеку воде се и послови статистике и они су усмерени на израду статистичких извештаја по захтевима Републичког завода за статистику – Одељења у Краљеву.

У оквиру Одсека за привреду, друштвене делатности и имовинско правне послове, обављају се послови из следећих области: приватно предузетништво, пољопривреда и водопривреда, образовање, култура, физичка култура, борачка и инвалидска заштита, материјална подршка породицама са децом и послови из имовинско-правне области.
Општина Рашка нема установљену функцију општинског менаџера, као ни главног архитекте.
Канцеларија ЛЕР-а основана је у 2007 години. Основне функције општинске канцеларије за ЛЕР усмерене су ка унапређењу бизнис сектора, привлачењу инвестиција и проширивању пословних могућности кроз:
    Маркетинг
    Контакте са инвеститорима
    Контакте са пословном заједницом и њено директно подржавање
    Пружање потребне подршке током процеса стратешког планирања
    Усавршавање радне снаге
    Припрему и праћење спровођења пројеката економског развоја
    Саветодавну функцију председнику општине и скупштине
    Одржавање и унапређење односа са државним институцијама одговорним за економски развој
    Креирање и одржавање базе података
У Општинској управи општине Рашка у сталном радном односу запослен је 98 радник. Квалификациона структура запослених у Општинској управи је следећа:

  •    ВСС     34 радника
  •    ВС       10 радника
  •    ССС     42 радника
  •    НК       8 радника
  •    ВК       2 радника

У погледу рачунарске опремљености Општинске управе општине Рашка треба рећи да је она опремљена са 50 рачунара умрежених у локалну рачунарску мрежу типа клијент/сервер, протока 100Mb/s. Приступ Интернету омогућен је преко tri ADSL линије protoka 20Mb/s.

Информациони систем се састоји од софтверског office-програмског пакета, програма за писарницу, матичну службу и мањих програма за обрачун плата радника, за књиговодство, бирачки списак, дечији додатак. Оперативни системи који се користе су windows xp, windows 7 и .
У општини Рашка постоји четири Јавна предузећа, а то су:

  •     ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу,
  •     Јавно комунално предузеће „Рашка“,
  •     ЈП за стамбене услуге „Стан“,
  •     ЈП „Радио Рашка“
  •     Туристичко – спортска организација „Рашка“

Општина Рашка има своју интернет презентацију www.raska.gov.rs