Према подацима из 2007. године, укупна количина отпада који се продукује годишње са територије општине износи  6.000 т. Од ове количине, из домаћинстава потиче 4800 т, из предузећа 1000 т, са јавних површина  0 т,  а из установа   200 т.
Подаци о количини отпада дати су на основу расположивих капацитета комуналних возила за прикупљање отпада, броја радних дана, извршених извоза и процене просечне тежине комуналног отпада.
Општина Рашка чврсти комунални отпад одлаже на градском сметлишту, које се налази на удаљености од око 2 км од града. Сметлиште нема основне карактеристике градске депоније. Захваљујући повољним природним рељефним карактеристикама, физички је одвојено од градске зоне, па не долази до разношења отпада ван подручја сметлишта.
Укупна површина сметлишта износи  4ха.

У општини Рашка још увек не постоји никаква документација за изградњу депоније, као ни Генерални пројекат решавања проблема одлагања чврстог отпада.

Посебан проблем општине је велики број дивљих депонија и сметлишта којих највише има у приобалним областима река.
Прикупљени отпад се за сада не рециклира. ЈКП "Раска" планира увођење  селектованог сакупљања отпада увођењем контејнера за папир и ПЕТ амбалажу.