Археолошко налазиште Зајачак у атару села Кремиће, налази се на путу Јошаничка Бања – Брвеник, на западним падинама Кремићких планина (подножје брда Грачац), на 1100 м надморске висине. На ограниченом простору, на терасасто спуштеној заравни опсега једва једног хектара, смештен је антички металуршки центар са остацима зиданих објеката (сектор I), са низовима пећи и објектима за прераду руде (сектор II) и депозитом шљаке, све у функцији прераде руде гвожђа и бакра у периоду од друге половине III и у првој половини IV века. Пећи су кружне основе, пречника око 4 м. Зид је рађен од редова притесаног камена већих димензија у форми сухозида, са највећом очуваном висином зида 1,10 м. Унутрашња страна зида има сферично обликовану профилацију, делимичним испуштањем редова, чиме је омогућено добијање кружног облика пећи. Одлуком надлежних органа стављено је под заштиту државе као археолошко налазиште