Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 16. јула 2021. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације

I
Проглашава се ванредна ситуација на целокупној територији општине Рашка, због елементарне непогоде - олује, јаке кише и града, који су почевши од 26. јуна 2021. године па до данас у више наврата погодили општину Рашка.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Почевши од 26. јуна 2021. године па до данас, све месне заједнице на територији општине Рашка су у више наврата биле погођене елементарним непогодама. Олујни ветар, изузетно јака киша и град огромне величине су у више наврата изазвали тешке последице по становништво и материјална добра на територији општине Рашка.
Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 118/2021
Дана: 16. јула 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић