На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,


41. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. априла 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ У КОРИСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,YU KEOPS“ Д.О.О. КРАЉЕВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП 1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА БРОЈ 561-619/2022 ОД 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад Рашка;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.