44. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. маја 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
5. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКE НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 307 ОД 11. МАЈА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA УСЛУГА И РАДОВА КОЈЕ ОБАВЉА ИСКЉУЧИВО ЈКП „РАШКА“ – ГРАДСКА ГРОБЉА ВЛАСОВО, СУПЊЕ И БАЉЕВАЦ БР. 310 ОД 16. МАЈА 2022. ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ РАШКА, ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА И ОПШТИНЕ ТУТИН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КАО ДРУШТВА КАПИТАЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАKНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ KОЈУ ПРОУЗРОKУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ III БРОЈ: 06-IV-55/19-8 ОД 14. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед напада напуштених животиња;
20. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
22. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРA ВЛАДАНА ЧИНГЕЛИЋА, УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЉЕВЦУ, УЛ. ПРЕДРАГА ВИЛИМОНОВИЋА БР.18, ИЗЈАВЉЕНОГ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 06-V-30/2021-18 ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СЛАВКА МАРИНКОВИЋА, АУТО СЕРВИС КУЋАНЕ, ОПШТИНА РАШКА БР.18, III БР.217-1395/21-1 ОД 18.02.2022. ГОДИНЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 217-1395/21-1 ОД 16.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ,,ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2027. ГОДИНЕ“ И ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе Рашка;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УСТУПАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 10. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕШТАНА СЕЛА ЈАБЛАНОВИК ЗА ПОМОЋ У РАШЧИШЋАВАЊУ ШУТА КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ – ПОЖАРУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа;
30. ТЕКУЋА ПИТАЊА.