ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност и заинтересоване органе и организације, да је „Мегалит – Шумник“ АД, ул.Студеничка 4, Рашка, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта aсфалтне базе „Мегалит – Шумник“, на катастарским парцелама бр. 242/4, 374/3 и 378 КО Кућани, општина Рашка.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева и предметну студију, сваког радног дана од 07 – 14 часова у просторијама Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, соба 4 и да достави своје мишљење у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, док ће се јавна расправа и јавна презентација одржати дана 28.09.2022.год. у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 12 часова.