Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-49/2022 од 20.11.2022. године, дана 21. новембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Рашка.

2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину и ради спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Рашка у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Огромна количина падавина погодила је општину Рашка у периоду од 19. новембра до данас што је изазвало велике проблеме у животу и раду становништва. Урушени су путеви, мостови а поплављене су поједине куће и имања. Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 733/2022
Дана: 21. новембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић