Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-55/2022-1 од 19. децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде - одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка, јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације II број: 378/2022 од 28. септембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 796/2022
Дана: 19. децембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић