Јавна расправа је одржана у сали општинске управе Рашка с почетком у 15.30. минута.
Јавну расправу је отворио Ђорђе Радоичић, члан коoрдинационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029 године.
Записник је водила Милена Савић члан координационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029.
Радоичић је присутне упутио да ће расправа трајати до 09.01.2023. године. Пре ове фазе био је консултативни период који је трајао 21 дан. По Закону о планском систему општина је обавезна да усвоји План развоја општине Рашка, наставио је Радоичић. Рок за усвајање није испоштован због пандемије корона вируса која је трајала скоро две године. Општинско веће општине Рашка је 5. децембра 2022. године усвојило Нацрт плана развоја. Финални Нацрт ће бити усвојен у јануару или фебруару 2023. године. Форум партнера је креирао нацрт плана. Прва фаза била је припремна фаза креирања и оцене стања у одређеним областима. Одрађена је и SWOT анализа. Дефинисање визије је било следећи корак. Главни корак се односио на дефинисање приоритетних циљева и мера. Затим начин спровођења и праћење мера односно мониторинг. Радоичић је напоменуо и да је у току израда и средњорочног плана развоја, уз који ћемо моћи да проверавамо спровођење мера и да извештај о учинку буде транспарентан.
Развојни правци у Нацрту плана развоја су:
- Заштита животне средине и комунална инфраструктура
- Економски развој
- Друштвени развој.
Што се тиче првог развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфрастуктура“ Радоичић је навео приоритетне циљеве: заштићене и чисте реке Рашке (системе за управљње отпадним водама, системе фекалне канализације Јошаничке Бање и Копаоника и пројектно-техничке документације за Голију и Баљевац на Ибру. Чисти и очувани земљиште и ваздух Рашке је други приоритетан циљ, у шта спадају отварање регионалног центра за управљање отпадом, уређење речних токова река Ибар, Рашка, Јошаница и Самоковка, повећање процента територијалне покривености одношењем отпада са 70 на 85 %, едукација становништва односно деце школског узраста о управљању отпадом. У горе наведени приоритетни циљ спадају и уклањање дивљих депонија и санација и рекултивација несанитарне депоније у Раздољу за шта постоји пројектно-техничке документација али је неопходно обновити сагласност надлежног министарства, нагласио је Радоичић. Пошумљавање општинских парцела биће једна од мера у оквиру првог приоритетног циља. Радоичић је посебно истакао важност доступности пијаће воде за највећи број становника Општине Рашка што представља трећи приоритетни циљ. У оквиру трећег приоритетног циља као најважнији аспекти препознати су изградња и реконструкција водоводне мреже, проширење постојећих капацитета доградњом постојеће мреже и проналажење и искоришћавање нових изворишта пијаће воде. Питање енергије односно енергетске ефикасности је такође препознато и дефинисано кроз четврти приоритетни циљ у оквиру развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфраструктура“ (израда Програма заштите животне средине на период од најмање три године, енергетска ефикасност јавних и приватних објеката, субвенције за физичка лица). Радоичић се надовезао говорећи о претходно реализованим пројектима у области енергетске ефикасности, спроведеним у ОШ „ Сутјеска“, у ОШ „“Рашка“, дечијем вртићу „Весело детињство“ – у објектима у Рашки и у Баљевцу на Ибру. У плану је да се зграда Општинске Управе и зграда у којој се налази кабинет председника Општине учине енергетски ефикасном као и школа у Брвенику. Планирана и израда ПТД и изградња односне топлотне подстанице у дечијем вртићу „ Весело детињство“ у Рашки.
Други развојни правац је „Економски развој“. Радоичић је прво говорио о развоју туризма. У претходном временском периоду донета је Одлука о покретању процеса израде локалног плана развоја туризма за период од 2023-2028. године. У оквиру приротетног циља који се односи на туризам набројане су следеће мере: препознавање Јошаничке Бање као туристичког подручја, решавање инфраструктуре на Копаонику, Јошаничке Бање и Голије, промоција и умрежавање понуде Јошаничке Бање и Копаоника. Креирање повољно пословног окружења за бржи еконосмки развој представља други приоритетни циљ, што се односи на унпређење организационих и функционалних капацитета Службе за локални економски развој, формирање функционалних пословних индустријских зона (једне најмање), креирање и реализација Програма локалног економског развоја, унапређење пољопривредне производње и едукацију пољопривредника али на унапређење компетенција људских ресурса у складу са потребама послодаваца на локалном тржишту рада. Постојећи Локални акциони план за запошљавање је активан и све његове мере су врло активне и на располагању су грађанима општине Рашка. У плану су мере које ће поспешити развој саобраћаја, локалне саобраћајне инфрастуктуре и јавних површина као и мера која се односи на израду недостајуће просторно-планске документације за насељена места али и с циљем даљег развоја туристичких одредишта на територији наше Општине.

 

Опширније у прилогу!