Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка

Решењем Скупштине општине Рашка, са седнице одржане 02. септембра 2016. године, образована је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка.
Послови и задаци Комисије утврђени су тачком 3. решења о њеном образовању и у потпуности су у сагласности са одредбана члана 12. Закона о инспекцијском надзору.
Треба нагласити да су послови и задаци Комисије веома обимни, сложени и одговорни, али је њихова суштина, на којој и Закон о инспекцијском надзору инсистира, да се акценат стави на превентивно деловање инспекцијских органа, појачану контролу нерегистрованих субјеката (сузбијање сиве економије) и већу транспарентност у раду инспекцијских органа.
Објављивање најважнијих аката и активности Комисије и свих инспекција на овом линку, у оквиру званичне презентације општине Рашка, управо треба да афирмише укупан рад свих инспекција и посебно њихову транспарентност, ефикасност и, кроз наглашен превентивни рад, нови однос инспекције према свим надзираним субјектима.
            
Комисија је на својој првој седници донела Пословник о раду Комисије.

ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за јануар 2017. Мирко Премовић
- План за 2018. годину
- План за 2019. годину
- План за 2020. годину

- Извештај о раду за 2016.
- Извештај о раду за 2017.
- Извештај о раду за 2018.
- Извештај о раду за 2019.
- Извештај о раду за 2020.

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЛИНИЈСКО ГРАДСКО ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ОБАВЕЗЕ НОСИЛАЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДР. ПРАВА НА ПУТУ РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ТАКСИ ПРЕВОЗ РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА РАШКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА РАШКА

Kontrolna lista -Obaveze suseda puta

Kontrolna lista -Zabranjene radnje na putu i obaveze suseda Raska

Kontrolna lista- odrzavanje  putnih prelaza preko pruge


Kontrolna lista -prevoz putnika za sopstvene potrebe Raska

Kontrolna lista-Poseban linijski prevoz putnika Raska

 ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за 2017. Ана Минић
- План за 2018.годину
- План за 2020. годину

 -Извештај за 2017 годину
- Извештај за 2019.годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА (ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА УЉА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА OTПАДНУ ГУМУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДЕПОНИЈЕ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за јануар 2017. Бранко Мијајловић
- План за јануар 2017. Далибор Радуловић
- План за јануар 2018.
- План за 2020. годину
- План за 2021.годину

- Извештај за 2017. годину
- Извештај за 2019. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1- Држање животиња

КОНТРОЛНА ЛИСТА 2- Држање кућних љубимаца

КОНТРОЛНА ЛИСТА 3- Остављање возила и ствари

КОНТРОЛНА ЛИСТА 4- Продаја воде

КОНТРОЛНА ЛИСТА 5- Чишћење јавних површина - корисник

КОНТРОЛНА ЛИСТА 6- Обавезе корисника

КОНТРОЛНА ЛИСТА 7- Управљање пијацама

КОНТРОЛНА ЛИСТА 8- Уређење и одржавање гробља