На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће,  члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, образована Решењем комесарав број 019-1715/6 од 11. децембра 2014. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 15. децембра 2014. године, објављује 
 


 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 30 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Крушевац, Пожаревац и Смедерево,  општина: Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина

 
 I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
 
Предмет овог јавног позива је додела 30 монтажних кућа за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат број 4 – монтажне куће на територији неке од следећих јединица локалне самоуправе: Крушевац, Пожаревац и Смедерево, Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина
 
II   КОРИСНИЦИ
 
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:  
- избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и 
- угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.
     
     
III  УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ
 
За доделу Помоћи у оквиру овог јавног позива, Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства морају да испуне следеће услове: 
1) да је Подносилац пријаве носилац права својине/коришћења на земљишту којим конкурише за помоћ, као и да је на истом дозвољена индивидуална стамбена градња;
2) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се на Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе осим земљишта из тачке 1);
6) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
7) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.
 
 
IV МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
 
Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова;
2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова;
3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7) Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова;
8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или члана његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова;
8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или члана његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
    Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија за избор корисника приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова;
9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
    Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. 8.1. и 8.2. овог става.
 
Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност се даје Подносиоцу пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе у оквиру које се конкурише за Помоћ;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
 
 
       V    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
    Приликом пријаве на овај јавни позив, Подносилац пријаве, за себе и чланове свог породичног домаћинства, доставља следеће:
1) Попуњен образац пријаве (образац за пријављивање се може преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код повереника за избеглице јединице локалне самоуправе на коју се јавни позив односи и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs;
2) Фотокопију избегличке легитимације или решења о признавању или укидању односно престанку избегличког статуса - обавезно за Подносиоца пријаве и чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице;
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, односно очитане личне карте уколико се ради о биометријској личној карти;
4) Фотокопију извода из матичне књиге рођених за лица млађа од 16 година;
5) Фотокопију уверења о држављанству или решења о пријему у држављанство Републике Србије или фотокопију доказа о поднетом захтеву за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћииства (не односи се на лица са личном картом Републике Србије);
6) изјаву оверену у органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства да не поседују непокретност у Републици Србији, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим земљишта којим конкуришту за доделу Помоћи; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине у држави порекла, Републици Србији или у другој држави; да нису отуђили, поклонили или заменили имовину у држави порекла, Републици Србији или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (изјава на прописаном обрасцу може се преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код поверника за избеглице јединице локалне самоуправе на коју се овај јавни позив односи или на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs). Наводи из наведене оверене изјаве биће предмет додатне провере од стране Комисије за избор корисника;
7) Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћиства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинста, нису обвезници пореза на имовину;
8) Доказ о приходима:
− потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе; 
− чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не оставарује приходе од пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији нити земљи порекла;
− уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање - за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; у случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање - изјава оверена у органу управе или суду да је лице незаполено и да нема примања;
9) Доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
10) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 8) овог става (докази о приходима);
11) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије;
12) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћиства:
за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника за избеглице;
за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду о наведеној чињеници;
13) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - решење надлежног органа;
14) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна  туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемифилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) - лекарски налази не старији од годину дана, за оболелог члана;
15) За једнородитељску породицу прилаже се:
потврда о смрти брачног друга; 
решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; 
извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; 
пресуда о разводу брака и изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
16) Доказ о власништву/праву коришћења над земљиштем којим Подносилац пријаве конкурише за Помоћ (лист непокретности не старији од шест месеци и копија плана не старија од шест месеци);
17)  Информација о локацији за грађевинску парцелу којим Подносилац пријаве конкурише за Помоћ.
 
    Лица која у оквиру поступка доделе Помоћи буду на Коначној листи реда првенства биће у обавези да, у року од 45 дана од дана утврђивања Коначне листе реда првенства, доставе  Локацијску дозволу .
 
    Наведена документација се подноси у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.
 
 
VI  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ
 
    Лица заитересована за доделу Помоћи у оквиру овог јавног позива подносе пријаву на јавни позив, заједно са прописаном документацијом, Комисији за избор корисника, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 45 дана од дана објављивања овог јавног позива.
    Пријава, заједно са прописаном документацијом, се доставља писарници Комесаријата за избеглице и миграције или путем поште на адресу:
Комесаријат за избеглице и миграције
Улица Народних хероја број 4, 11070 Нови Београд, са напоменом: „За јавни позив: Регионални стамбени програм, Потпројекат број 4 - монтажне куће”.
 
    Рок за подношење пријаве са прописаном документацијом је  29. јануар 2015. године.
 
    Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија за избор корисника, која по пријему пријава и прописане документације, утврђује њихову формалну исправност и испуњеност услова и врши бодовање према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву и Правилнику.
    Пријаве и поднета документација подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, а преко Комесаријата за избеглице и миграције.
Након разматрања Пријава и поднете документације, провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука). 
Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs. Одлука се доставља лицима на која се односи и препорученом поштом.
    Одлука се доставља лицима на која се Одлука односи, препорученом поштом, и против исте наведена лица могу уложити жалбу Комисији за решавање стамбених потреба избеглица Владе Републике Србије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке, преко Комисије за избор корисника.
По коначности Одлуке, Комисија за избор корисника, у складу са бројем монтажних кућа за које су одобрена средства кроз Регионални стамбени програм-Потпројекат број 2 – монтажне куће, утврђује Коначну листу реда првенства (у даљем тексту: Коначна листа) и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције.
    У складу са спроведеним поступком доделе Помоћи, лице које се налази на Коначној листи, као лице коме је додељена Помоћ, и Комесаријат за избеглице и миграције закључују уговор о додели Помоћи - монтажне куће.
Уговором о додели Помоћи - монтажне куће нарочито ће бити предвиђено да лице коме се додељује Помоћ не може дати у закуп, продати или на други начин отуђити додељену монтажну кућу, у року од 5 (пет) година од дана уписа права својине на своје име над додељеном монтажном кућом у јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима.
Помоћ која се додељује у оквиру овог јавног позива је бесповратна и одобрава у виду доделе монтажне куће по принципу „Кључ у руке”, у површини одређеној у складу са критеријумима и стандардима утврђеним у складу са Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ” број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и пратећим програмом донатора.