На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 19. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ…
Програм „Бизнис младих Србије“ позива послодавце да се пријаве за пружање радних пракси младим људима до 30 година, који су стекли средњи, виши или високи степен стручне спреме. Млади ће пре упућивања на обављање праксе по потреби похађати обуке за прилагођавање на радно окружење (професионална комуникација и правила понашања у…
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из…
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I МИРЈАНА СКОРИЋ, дипломирани политиколог, из Рашке,…
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ИГЊАТ РАКИТИЋ, предузетник из…
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА I За чланове Општинског…
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства,…
На основу члана 56. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Верификационог одбора, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је О Д…
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I РАДЕНКО ЦВЕТИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја из Мислопоља,…