На основу члана 7. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању,Комисија за спровођење поступка за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању, на седници одржаној дана 21.04.2023. године, донела је Одлуку да распише

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ЈЕДНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНOM СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине једног стамбеног објекта намењен социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II

Број стамбеног објекта намењен социјалном становању који се откупљује/купује је један и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину објекта из става I овог члана обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка и укупно износе 2.770,936 динара.

Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти : структура објекта површина* (м²)
Објекат бр.1          двособан                                до 48

 

 

 

Напомена: Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за један објекат износи 2.770,936 динара.

Појединачна вредност стамбеног објекта 1 нису дефинисане овим Правилником, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбеног објекта, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметног стамбеног објекта.

Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ