Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2023. годину, Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 221 од 16. новембра 2020. године), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2023. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-03273/2023-09 од 21.02.2023. године и Одлуке Општинског већа општине Рашка o доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка Ill Bpoj: 06-VI-16/2023-11 од 11 априла 2023. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим општим условима конкурса за све подстицаје:
- да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном статусу,
- да је место пребивалишта или седишта на територији општине Рашка,
- да се газдинство односно парцеле налазе на територији општине Рашка,
- да корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица ( носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у породичној линији, крвни сродници у првој линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица),
- да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Рашка, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,
- да подносилац захтева својеручним потписом потпише изјаву која је у саставу захтева, да за предметну инвестицију није и неће користити средства по основу других извора (министарство, фондови, донације),
- да регистрована пољопривредна газдинства у току календарске године могу конкурисати за субвенције само у оквиру једног сектора и само једном се може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку),
- да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2022. године;
- да се средства наменски користе и не отуђују, нити дају другом лицу на коришћење, у периоду од 5 ( пет ) година, од дана добијања средстава;
- корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу,
- да су поред општих услова Програма испунили и специфичне услове конкурса.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ