Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

 

ОГЛАШАВА

 

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације

просторне целине “Сунчана долина – Бачиште”

на територији општине Рашка

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 30.05. 2023. год. закључно са 13.06.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе Рашка у Рашкој, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, канцеларија бр.2., као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.rs).

Општинска управа општине Рашка, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Миљан Савић.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36 350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, лично на писарници или поштом, закључно са 13.06.2023. године.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.