ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2023-24 од 27.априла 2023. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2023.годину број 1208-101- 2/2023 од 22.05.2023.године
дана 12.06.2023. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 Лица без основног занимања,
 Лица без завршене средње школе,
 Лица старости преко 50 година,
 Дугорочно незапослена лица који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;
 Жене,посебно дугорочно незапослене
 млади до 30 година старости – а послебно младе жене,млади без завршеног средњег образовања,као и млади без радног искуства,
 особе са инвалидитетом;
 Роми;
 Корисници новчане социјалне помоћи ,
 Лица у статусу вишка запослених,
 Самохрани родитељи,
 Суприужници из породице у којој су оба родитеља незапослена и
 Родитељи деце са сметњама у развоју

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Рашка износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ