Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (www.stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. Електронско пријављивање врши се од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године, преко апликације која је доступна само на сајтовима Завода: www.stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Рангирање кандидата за пописиваче за обуку врши се према бодовима оствареним пријавом и на интервјуу. Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године на сајтовима Завода, на сајтовима општина и на видном месту у седиштима Пописних комисија. Завршна селекција пописивача врши се на основу успеха на петодневној обуци која ће се реализовати у једном од два термина у периоду од 18. до 29. септембра.
Избор, обука и ангажовање кандидата биће у складу са Процедуром за избор пописивача коју је прописао и на сајту popispoljoprivrede.stat.gov.rs. објавио Републички завод за статистику, у циљу транспарентности самог процеса и избора најбољих кандидата који ће моћи да одговоре на сложене методолошке захтеве овог Пописа.


Значај Пописа пољопривреде 2023
Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Овим пописом добија се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као и основ за креирање одрживе аграрне политике. Резултати Пописа пољопривреде 2023. омогућиће и ажурирање оквира за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са структурним истраживањима, представљају окосницу система статистике пољопривреде.
Законска основа
Попис се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21).
Примењени инструменти, обухват, обележја и стандардизација концепта и дефиниција у складу су са Светским програмом Пописа пољопривреде 2020. Уједињених нација, уредбом Европског парламента и Савета о обједињеној статистици пољопривредних газдинстава (Regulation [ЕC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18. July 2018, on integrated farm statistics) и методологијом Евростата.
Начин и време спровођења Пописа пољопривреде 2023

Пописивање на терену се спроводи од 1. октобра до 15. децембра 2023. године
Подаци о пољопривредним газдинствима (породичним, газдинствима предузетника и правних лица) прикупљају се методом интервјуа на терену, на основу Адресара. Подаци се уносе директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI).

Дужности пописивача

У периоду ангажовања, од 20. септембра до 22. децембра 2023. године (ради се и викендом), сваки пописивач је дужан да:
• детаљно проучи Упутство за пописиваче;
• присуствује четвородневној обуци;
• анкетира пољопривредна газдинства према додељеном Адресару и добијене податке унесе у електронски Упитник;
• шаље пописни материјал у централну базу, најмање једном дневно;
• примењује инструкције и упутства дата од стране општинског и регионалног координатора;
• у случају потребе за додатним објашњењима или у случају проблема са лаптопом, контактира са својим општинским координатором;
• у року од седам дана по завршеном анкетирању, по упутствима општинског координатора, раздужи опрему која му је претходно додељена (лаптоп, пуњач и миш спаковани у торбу) и врати Идентификациону картицу, као и попуњене и празне штампане упитнике.
У току обуке и теренског рада, непосредну помоћ пружаће вам ваш општински координатор. Дужни сте да будете у сталном контакту са њим и да поступате по његовим инструкцијама, као и да га редовно обавештавате о свим спорним ситуацијама на терену. Обавеза општинског координатора је да вам пружи сву неопходну подршку током пописивања и стога не треба да се устручавате да од њега затражите додатна методолошка објашњења и инструкције како да поступите у некој специфичној ситуацији. Такође, треба имати у виду да је његов задатак и да прати ваш рад и да вас упозори ако примети да правите пропусте.

Дужност грађана

Учешће у Попису је обавезно, јер ће се Попис спровести у складу са Законом, у коме је наглашено да свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са законом.

Заштита података

Лични и други подаци прикупљени Пописом представљају службене статистичке податке и као такви они су тајни те подлежу посебној заштити, која ће бити обезбеђена у свим фазама реализације Пописа. Податке ће користити искључиво Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) и објављиваће их само као збирне за територију насеља, општине, региона и Републике.
Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. („Службени гласник РС“, број 76/21) (у даљем тексту: Закон) и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

Контрола квалитета података прикупљених Пописом

Непосредно након Пописа спроводи се Контрола квалитета података, поновним пописивањем домаћинстава у изабраним пописним круговима како би се оцениле грешке у обухвату и грешке у одговорима на изабрана пописна питања (коришћено пољопривредно земљиште, број стоке и продаја пољопривредних производа).