На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”. бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС. 53/21 - одлука УС. 66/21. 130/21. 43/23 - одлука УС и 62/23), Закључка Владе 05 Број: 401-11777/2023 од 29. новембра 2023. године и члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Општинско веће општине Рашка на седници одржаној 01. децембра 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

1.    Овом одлуком утврђује се право на исплату једнократне новчане помоћи у висини од 10.000,00 динара ученицима средњих школа у које се налазе на територији општине Рашка, који су држављани Републике Србије.

2.    Средства из тачке 1. ове одлуке. Министарство за бригу о породици и демографију пренеће Општини Рашка која ће новчану помоћ уплатити на рачун отворен код пословне банке:
-    једног од родитеља малолетног. односно пунолетног ученика,
-    једног од родитеља у случајевима када самостално врши родитељско право.
-    старатеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства постављен за старатеља детета за које се исплаћује новчана помоћ,
-    хранитеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства засновано хранитељство детета за које се исплаћује новчана помоћ
-    пунолетног ученика уколико га исти поседује.

3.    Обавезују се средње школе на територији општине Рашка да доставе лицима из тачке 2. образац за уплату новчане помоћи који је саставни део ове одлуке и да исте по попуњавању доставе надлежном одељењу Општинске управе општине Рашка.

4.    Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка" и на званичној интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-36/2023-1
Дана: 01. децембра 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић