На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 106/2018), Правилника о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 199/2018) , у складу са Одлуком о буџету Општине Рашка за 2024.г. („Службени гласник општине Рашка“, број 262/2023), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 26. јануара 2024.г, доноси


ГОДИШЊИ ПЛАН

ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2024. ГОДИНУ


Одлуком о буџету Општине Рашка за 2024. годину („Службени гласник општине Рашка“ број 262/2023), у оквиру Програмске активност 0602-0001, Функција 130, Позиција 48/0, Економска класификација – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара и у оквиру, Програмске активност 1201-0003, Функција 820, Позиција 117/0, Економска класификација – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. За доделу средстава расписаће се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења на териорији општине Рашка, и то:

1) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ У ОБЛАСТИМА: 

култура 

друштвена брига о осетљивим групама 

заштита животне средине, очување природе и заштита од елементарних непогода

рурални развој

 

Области јавног конкурса: 

-КУЛТУРА 

-тематска област Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка: 

а) за  унапређење рада најмање два фолклорно-играчка ансамбла (извођaчки, припремни или дечији) у износу од 1.350.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 450.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 200.000 динара). 

б) за  развој различитих видова фолклора у износу од 750.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 300.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 100.000 динара). 

в) за развој различитих облика културног и уметничког стваралаштва у износу од 800.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 250.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 100.000 динара). 

- тематска област Реализација културних програма црквених и верских заједница у износу од 500.000 динара (горњи лимит буџета пројекта износи 250.000динара, доњи лимит буџета пројекта износи 100.000динара). 


-ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

- тематска област Друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом, особама са посебним потребама, деци и младима у износу од 1.100.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 250.000динара, доњи лимит буџета пројекта - 80.000 динара)

тематска област Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације у износу од 300.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 300.000динара, доњи лимит буџета пројекта - 100.000динара)

 

-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

- тематска област Развој свести о значају заштите животне средине, очувања природе и заштите од елементарних непогодау износу од 600.000динара (горњи лимит буџета пројекта - 200.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 50.000 динара)

 

- РУРАЛНИ РАЗВОЈ

- тематска област Интегрални развој руралних подручја у износу од 500.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 300.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 80.000 динара)

Циљеви конкурса: Раст утицаја културног стваралаштва у локалној заједници, подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама из друштвено осетљивих група, подизање свести јавности о значају заштите животне средине, очувања природе и заштите од елементарних непогода, одрживост руралног развоја и пчеларствa

Ко може да конкурише: удружења, цркве и верске заједнице

Планирани период објављивања јавног конкурса: фебруар 2024.г. 

Оквирни датум почетка реализације одабраних пројеката: друга половина марта 2024.

Трајање пројеката: 20.12.2024.г.

Посебни захтеви и ограничења: пројектне активности се морају реализовати на територији општине Рашка

 

2) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ У ОБЛАСТИМА: 

култура 


Област јавног конкурс: 

-КУЛТУРА 

-тематска област Развој фестивала фолколра на територији општине Рашка у износу од 600.000 динара (горњи лимит буџета пројекта - 600.000 динара, доњи лимит буџета пројекта - 300.000 динара). 

Циљ конкурса: Раст утицаја културног стваралаштва у локалној заједници

Ко може да конкурише: удружења

Планирани период објављивања јавног конкурса: мај 2024.г.

Оквирни датум почетка реализације одабраних пројеката: прва половина јула 2024.

Трајање пројеката: 20.12.2024.г.

Посебни захтеви и ограничења: пројектне активности се морају реализовати на територији општине Рашка


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI- 40/2024-5

Дана: ­­­­­­­­­­­­­26. јануара 2024. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ РАШКА

Илија Роглић