31. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. марта 2024. године (петак) у СалиДома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи  

Д Н Е В Н И   Р Е Д

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА; 
1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивица Радојевић, заменик општинског правобраниоца;

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивица Радојевић, заменик општинског правобраниоца;

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ САПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор Туристичке организације „Рашка“;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, директор ЦКОИ „Градац“;

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасмина Дражовић, директор Управног одбора Историјског архива Краљево;

13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник штаба;

14. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник штаба;

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.4742/8  КО ПИСКАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.4742/8  КО ПИСКАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 828/5 КО СУПЊЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИСВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 828/5 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЈЕДНОСОБНОГ СТАНА БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 40/23 КО РАШКА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИСВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20  КО РАШКАУ ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 40/23 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА И ТО ОБНОВЉЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ДВОРИШТУ ОШ РАШКА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Општинске управе Рашка;

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник комисије за планове;

28. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БР. 971 ОД 19.06.2009. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

29. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални саветник за пољопривреду и водопривреду;

30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одељења за буџет, финансије и ЛПА;

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БОЈАНИ (МИЛИВОЈЕ) ДИМИТРИЈЕВИЋ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ MGM INVESTMENTS DOO КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;

33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 33. ДО 37.: Ђорђе Гогић, председник Комисије за административна питања;

38. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.