Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2024. годину, Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка  („Службени гласник општине Рашка“ бр. 221 од 16. новембра 2020. године), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2024. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 001123390 202414840 007 000 000 001 од 28.03.2024. године и Одлуке Општинског већа општине Рашка  o доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка  III Број: 06-VI-46/2024-5 од  11 априла 2024.  године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим општим  условима конкурса за све подстицаје:
-    да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном статусу,
-    да је место пребивалишта или седишта на територији општине Рашка,
-    да се газдинство односно парцеле налазе на територији општине Рашка,
-    да корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица ( носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у породичној линији, крвни сродници у првој линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица),
-    да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Рашка, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,
-    да подносилац захтева својеручним потписом потпише изјаву која је у саставу захтева, да за предметну инвестицију није и неће користити средства по основу других извора (министарство, фондови, донације),
       -     да регистрована пољопривредна газдинства у току календарске године могу конкурисати за субвенције само у оквиру једног сектора и само једном се може  конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку),
-    да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2023. године;
-    да се средства наменски користе и не отуђују, нити дају другом лицу  на коришћење, у периоду од 5 ( пет ) година, од дана добијања средстава;
-    корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу,
-    да су поред општих услова Програма испунили и специфичне услове конкурса.
-              
Мере аграрне политике

1.    Инвестиције у физичку имовину пољопривредних   газдинстава 
2.    Управљање ризицима
3.   Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима    

ОПШИРНИЈЕ НА ЛИНКУ: https://docs.google.com/document/d/1s9OucnwLVrXFCtlIDEqQwbpuhTY2Nryg/edit?usp=sharing&ouid=117991024920116387102&rtpof=true&sd=true