Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
ОпштинаРашка
Општинскауправа Рашка
Одељење за  привреду и
 локални економски развој
IV Г број: 320-1367/2024
Датум: 01.07.2024. године
 
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2025. ГОДИНУ
 
 
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) на територији општине Рашка, расписује јавни позив којим обавештава:
 
1) да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
⦁ образовним установама - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
⦁   високообразовним установама - факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;
 
2) да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;
 
  да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рашка за 2025. годину  до 31.октобра 2024. године. 
 
Потребна документација:
 
1) Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
3) За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу - изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
4) За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу - Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно - истраживачка, социјална).
 
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија на територији општине Рашка, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
 
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 1000 до 1200 часова, у просторијама Општинске управе Рашка, улица Предрага илимоновића, бр.1, први спрат, канцеларија број 17 или са сајта http://www.raska.gov.rs. 
 
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2024. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија на територији општине Рашка ће га вратити подносиоцу неотворен.
 
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2025. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка, на адресу: Општинске управе Рашка ул. Предрага Вилимоновића, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
 
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Зоран Сташевић, телефон: 036/733-332, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Општинске управе Рашка улица Предрага Вилимоновића, бр. 1, први спрат, канцеларија број 17.
 
Овај јавни позив објавити огласној табли Општинске управе Рашка, на интернет страници Општине Рашка: http://www.raska.gov.rs и огласним таблама месних канцеларија.