Општинско веће је прихватило Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа у 2020.години. ЈКП „Путеви“ реалзовало је планом предвиђене активности. Током протекле године одржавани су и санирани сеоски некатегорисани путеви у скоро свим МЗ на територији општине. Поред тога, „Путеви“ су били ангажовани на одржавању зеленила, јавне расвете и саобраћајне сигнализације. Од наплате паркирања у Рашки инкасирано је скоро 8 милиона динара, док је на Копаонику наплаћено преко 13 милиона динара за услугу паркирања. ЈКП „Рашка“ редовно је спроводило све послове који се односе на водоснабдевање, одношење смећа, зоохигијену, дезнфекцију улица, стамбених и пословних простора.Ефекти пандемије били су видљиви у другом тромесечју у виду смањене наплате потраживања, нарочито од физичких лица, као и прихода од камате која у време ванредног стања није наплаћивана.
Чланови Већа усвојили су Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда, као и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за водотоке II реда.
На седници ОВ усвојена је Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину, кроз које ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења грађана. Након спроведене анкете, анализе задовољења јавног интереса у протеклом периоду, сагледавања друштвених и економских потреба становништва, као приоритетне области издвојене су култура, друштвена брига о осетљивим групама, заштита животне средине и рурални развој.
Веће је усвојило Извештај Комисије за унапређење животне средине. У 2020. години Комисија је организовала уклањање и санирање дивљих депоније на локацијама Красојевићке ливаде, Ђуровићи, локални пут за Рвате, затим у Супњу, Казновићу и на Копаонику, као и акцију изношења кабастог смећа у Супњу, Рашки и Баљевцу. Набављено је 9 нових контејнера. Комисија је организовала уређење зелених површина и спровела едукативне програме за ученике основних школа.
Чланови Општинског већа подржали су и Програм заштите и унапређења животне средине за 2021. годину.
Веће је усвојило Извештај о раду Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана за 2020.годину. У прошлој години на конкурсе су се јавила 32 удружења. Финансирано 26 пројеката. За ту намену утрошено је 2.840.000,00 динара. Због епидемиолошке ситуације 4 удружења нису реализовала пројекте. За учешће у пројекту Платформа за одговорно управљње јавним финансијама који финансира Влада Шведске, а спроводи УНПД издвојено је 2.160.000,00.
ОВ прихватило одлуку о додели стипендија и награда ученицима и студентима. Право на стипендију стекао је 51 студент, као и 14 студената из друштвено осетљивих категорија. Месечни износ стипендије је 8.000 динара.
Већници су усвојили Правилник о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма. Општина Рашка је у буџету за овоу годину определила 4 милиона динара бесповратне помоћи за развој сеоског туризма. Средства ће се додељивати на јавном конкурсу.
Општинско веће је прихватило предлог за финансирање спортских клубова. У 2021. години 15 спортских клубова моћи ће да рачуна на подршку од укупно 13.140.000,00 динара. За такмичења ће бити издвојено доатних 2.240.000, 00 динара, а за организовање турнира још 90.000,00 динара.