Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, расписује јавни позив за доделу награда градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

1. Уводне напомене

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу. На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се не примењују у пуној мери прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга свим грађанима и грађанкама. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

2. Области унапређења приступачности у оквиру којих се додељује награда

Градови и општине могу да подносе пријаве о својим активностима и иницијативама у једној или више наведених области:

а. За институционалну подршку унапређењу приступачности:
• приоритизација питања приступачности кроз локална стратешка документа, акционе планове, издвајање средстава у општинском буџету и слично;
• формирање радних тела на нивоу градова или општина која раде на побољшању приступачности;
• именовање особе одговорне за побољшање приступачности у структури града или општине;
• спровођење обука о приступачности за запослене у управи и јавним службама
• издвајање средстава из буџета градова и општина или донације за реализацију препорука Интерресорне комисије намењене подршци детету и ученику са тешкоћама у развоју и инвалидитетом у контексту приступачности образовања (набавка асистивне технологије, адаптација школског окружења, прилагођавање и израда адекватних наставних материјала, ангажовање тумача за знаковни језик и сл.);
• обезбеђивање превоза у складу са потребама корисника/ца;
• иновације у јавном превозу (увођење савремених нископодних возила и информацијско прилагођавање стајалишта).

б. За активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања препрека:
• планирање изградње приступачног објекта;
• реконструкција или адаптација објеката за јавну и приватну намену у циљу уклањања архитектонских баријера;
• уклањање високих ивичњака и постављање звучних семафора на пешачким прелазима;
• адаптирање општих паркинг места резервисаних за возила особа са инвалидитетом;
• олакшавање самосталног кретања слепих особа (тактилне стазе, уградња сензора, звучне информације и сл);
• прилагођавање радних места за особе са инвалидитетом.

ц. За активности и иницијативе уклањања информационо-комуникационих баријера:
• запошљавање особа које користе знаковни језик у јавним службама;
• прилагођавање интернет презентације у складу са препорукама Уредбе о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа и Смерница за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в.5.0;
• коришћење информационих технологија у циљу превазилажења информационих баријера у раду јединице локалне самоуправе (виртуелна огласна табла општине, апликација за мобилне телефоне за особе са оштећењем вида, коришћење синтентизатора говора за превођење текста интернет презентације и слично);
• прилагођавање постојећих или увођење нових услуга и сервиса који олакшавају комуникацију са грађанима, а посебно са особама са инвалидитетом (нпр. прилагођавање шалтера у комуналним службама, достављање докумената на кућну адресу, и слично);
• опремање објеката како би се уклониле информационе баријере (визуелна комуникација, тактилне ознаке, индуктивне петље и слично);
• увођење смс-а или другог алтернативног канала комуникације за хитне службе (полиција, хитна помоћ, ватрогасци).

Опширније у прилогу