ДЕВЕТA СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. априла 2021. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 4";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 И 2/82 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ГЛОГ РИЗОРТ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ (ДЕО БЛОКА Б33);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ БЛОК 6 (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ РОКОВА О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Радојковић, члан Локалног антикорупцијског форума;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД 18. ДО 22. ТАЧКЕ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.