На основу члана 26. став 1. тачке 1) и 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) и решења Изборне комисије бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године,
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 14. јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У
1. Поништава се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06.2021. године.

2. Понавља се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ.

3. Поновно гласање одржаће се у недељу 20.06.2021. године, у времену од 7 до 20 часова.

4. Гласање ће се спровести по Изборној листи кандидата која је утврђена за изборе чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 06. 06. 2021. године.

5. Распушта се бирачка комисија образована за спровођење избора чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 13. 06. 2021. године, за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ.

6. Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка ће за спровођење поновног гласања на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ образовати нову бирачку комисију и именовати председнике и заменике председника, као и чланове и заменике чланова нове бирачке комисије.

7. Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење поновног гласања оверени извод из Јединственог бирачког списка за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ и исти доставити Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка најкасније до 17. 06. 2021. године у 12 часова.

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Сл. гласнику општине Рашка” и на бирачком месту на којем се понавља гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац.

О б р а з л о ж е њ е
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка је дана 14. 06.2021. године донела решење бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године којим се усваја приговор Ненада Божића из Градца бр. 013-169 од 13.06.2021. године и поништава гласање на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06. 2021. године због битних неправилности у поступку спровођења избора за избор чланова Савета месне заједнице Градац.
Чланом 26. став 1. тачка 1) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) прописано је да се изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице стара о законитости спровођења избора, док се у тачки 10) наводи да изборна комисија утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница.
На основу напред наведених чињеница Изборна комисија је одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења одлуке.


Број: 013-170/2021-2
Дана: 14. јуна 2021. године у 14.30 часова.
РАШКА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирко Шћеловић