PEПУБЛИA СРБИЈA
ОПИШТИНА РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ
БРОЈ: 463-577/17-2
ДАНА 11.06.2021.
РАШКА

 


ОПШТИНСКА УПРАВА - Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Рашка решавајући пo захтеву MEGA CITYTOUR ДОО Београд, за доношење допунског Решења за редовну употребу објекта, на основу члана 70 Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник PC" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.Гласник PC" бр. 18/16, 95/18) доноси

 

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ


1. ДОПУЊУЈУ СЕ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - Одсек за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број 463-577/17 од 26.04.2021.године и Рсшење број 463-577/17-1 од 18.02.2018.године у диспозитиву у ставу 1. тачка l. поред наведених парцела, треба да стоји допуна:
УСВАЈА СЕ захтев за редовну употребу објекта Клуб-А, за кат.парцелу број 1504/50, у површини 5м2, KO Копаоник.
2. УТВРЋУЈЕ СЕ престанак права коришћења досадашњем кориснику нa кат.парцсли 1504/50 KO Копаоник, компанији „Интернационал ЦГ" ДП - у реструктурирању, Београд, Владимира Поповића бр.8.

 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


MEGA CITYTOUR ДОО Београд, се обратио са захтевом овом органу и предложио да се кат.парц. 1504/50 KO Копаоник додели за редовну употребу објекта Клуб-А, a која заједно са основном кат.парц. 4/30 површине 5696м2 и кат.парцслама 1504/47 површине 22м2, 1504/48 у површини 6м2, 1504/49 у површини 136м2 и кат.парц. 1504/51 површине 10м2 треба да чини јединствену грађевинску парцелу a на основу пројекта парцелације, и да утврди престанак права коришћења досадашњем кориснику компанији „Интернационал ЦГ ДП у реструктурирању и конституише право коришћења на предметној парцели у корист MEGA CTITTOUR ДОО Бсоград.
Уз захтев приложени су и подаци катастра непокретности за предметну парцелу.
Пo службеној дужности прибављен je и извештај Одсека за урбанизам у коме стоји „Предмстна кат.парцела 1504/50 KO Копаоник се налази у границама постојсћег плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику. По намени површина из ПДР-а предметна парцела je у зони површина јавних намена, предвиђених за саобраћајнице док je пo изводу из плана саобраћаја, регулације и нивелације ван зоне постојеће асфалтиране улице. Најмања површина за новоформирану парцелу je дата директно на основу Решења у предметном ПДР-у и за предметну формирану парцелу није потребна израда новог пројекта парцелације и могуће je њено припајање граничној главној грађевинској парцели". Обзиром да je формирање нових грађ.парцела диктирано урбанистичко планским разлозима садржаним у урбанистичким плановима и не зависи од воље и жеље корисника парцеле, које се налазе у обухвату планова, то корисници постојећих грађ.парцела су дужни да трпе промене које предвиђа план детаљне регулације, на парцелама које су у њиховом поседу.
Ha основу приложеие и прибављене документације овај орган сматра да су испуњени услови за одређивање земљишта за редовну употребу објекта те доноси Решење у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, у року од 15дана од пријема овог Решења, таксирана еа 460,00 динара републичке административне таксе уплаћене на рачун број 840-742221843¬-57 97, позив на број 31087 и 150,00 динара општинске таксе уплаћене на рачун број 840-745 15 1-843-03 97, позив на број 31 087.