На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
21. СЕДНИЦУ ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА


Седница ће се одржати 09. јула 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. И 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Лештанин, енергетски менаџер у општини Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ НАМЕЊЕНОМ ЗА ПОСТАЉАЊЕ КАНТИНЕ ЗА ПРОДАЈУ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ МИШЉЕЊА ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРЕДРАГА ПАНИЋА ИЗ СУБОТИЦЕ УЛ. ШАНТИЋЕВА 43, ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 360-952 ОД 27.04.2021.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, регистратор стамбених заједница;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.


С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић