Општинско веће је усвојило Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рашка за период 1. јануар – 30. септембар 2021. године. У извештајном периоду приходи су износили 1.206.610.000 динара или 70,16% у односу на план, а расходи 834.612.624 динара или 50,61% у односу на план, односно 70,32% у односну на посматрани период. Чланови Већа усвојили су Одлуку о II ребалансу буџета општине Рашка за 2021. годину. Буџетски приходи износе 1.642.510.134 динара, што је у односу на I ребаланс, повећање за 0,25%. На седници је усвојен и Нацрт одлуке о буџету општине Рашка за 2022. годину. Планирани буџет за наредну годину је 1.770.957.745 динара. Већници су прихватили Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта, које су извршене ради усклађивања пројектне документације са тренутно важећим законима, решавања имовинско-правних односа, измене предрачунских вредности радова насталих услед пораста цена на тржишту. Након измена, за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта опредељено је 436.550.000 динара. На седници Већа усвојен је Годишњи програм рада Предшколске устаове „Весело детињство“ за школску 2021/2022. годину, као и Извештај о остварењу годишњег плана рада за школаску 2020/2021. годину. Већници су усвојили Одлуку о давању на коришћење и управљање дечејг игралишта у насељу Стара стругара Спортском центру. Поред осталог усвојена је Одлука о забрани извођења грађевинских радова за време зимске сезоне на Копаонику, као и Одлука о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Рашка за период 2022 – 2027. година. Општинско веће је прихватило Извештај комисије за лечење стерилитета, којој је у претходном периоду упућен један захтев за рефундацију средстава. Извештај комисије за социјална питања такође је прихваћен, а право на једнократну помоћ остварила су 24 подносиоца захтева.