Р е п у б л и к а С р б и ј а Општинско веће РАШКА

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Број: 320-426/2021-11

Датум: 19.11.2021. године

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине РАШКА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине РАШКА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАШКА за 2021. годину за давање у закуп донела је :

 

ЗАКЉУЧАК

  1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине РАШКА у другом кругу за укупно 154 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАШКА за 2021. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

 

Култура

Класа

Цена ЕУР

Цена РСД

ЊИВА

2

342,49

40.270,17

ЊИВА

3

304,85

35.844,44

ЊИВА

4

270,98

31.861,99

ЊИВА

5

237,10

27.878,36

ЊИВА

6

191,94

22.568,42

ЊИВА

7

158,07

18.585,96

ЊИВА

8

116,67

13.718,12

ВОЋЊАК

3

304,85

35.844,44

ВОЋЊАК

4

270,98

31.861,99

ВОЋЊАК

5

237,10

27.878,36

ВОЋЊАК

6

191,94

22.568,42

ЛИВАДА

2

102,75

12.081,40

ЛИВАДА

3

91,46

10.753,92

ЛИВАДА

4

81,29

9.558,12

ЛИВАДА

5

71,13

8.363,50

ЛИВАДА

6

57,58

6.770,29

ЛИВАДА

7

47,42

5.575,67

ЛИВАДА

8

35,00

4.115,32

ПАШЊАК

2

68,50

8.054,27

ПАШЊАК

3

60,97

7.168,88

ПАШЊАК

4

54,20

6.372,86

ПАШЊАК

5

47,42

5.575,67

ПАШЊАК

6

38,39

4.513,91

ПАШЊАК

7

31,61

3.716,72

 

ПАШЊАК

8

23,33

2.743,15

 

 

  1. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине РАШКА је на основу табеле из тачке утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине РАШКА у другом кругу, односно за укупно 154 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАШКА за 2021. годину.

О б р а з л о ж е њ е

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине РАШКА, образована Решењем Општинско веће број III broj: 06-IV-42/2018-13 од 17.05.2018. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине РАШКА, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАШКА за 2021. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина РАШКА имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 47,42 евра по хектару, односно 5.575,67 динара по хектару.

 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 5.575,67 динара по хектару а која одговара квалитету ливада 7. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАШКА за 2021. годину.

 

 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ

Стеван Бакрачевић, дипл. правник