56. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30.септембар 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 334 ОД 08. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ; ( ЗБОГ ОЗНАКЕ „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ МАТЕРИЈАЛ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА)
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ У ДАНЕ ВАШАРА 12., 13. И 14. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ ДОЗВОЉАВА ПРИВРЕМЕНО ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ РАДИ ИЗЛАГАЊА И ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРУЖАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА, ОБАВЉАЊЕ СИТНИХ ЗАНАТСКИХ УСЛУГА И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СЕДАМНАЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ doo из КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 41. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 27. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.