Општинско веће је усвојило нацрт Плана развоја општине Рашка за период 2022 - 2027. година. План је конциприран као дугорочни документ развојног планирања и садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом. Средњорочним планом се операционализује План развоја и поставља основа за годишње извештавање о његовој имплементацији. Средњорочни план развоја директно ће се односити на програмски буџет на свим нивоима програмске структуре. Извештај о ефектима Плана развоја ЈЛС израђиваће се на трогодишњем нивоу.
Већници су усвојили Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2022. годину. Укупно планирани приходи износе 1.886.850.320 динара и за 5,1% су мањи у односу на други ребаланс. Од тога, приходи из буџета су 1.618.883.831 динар, док приходи из других извора износе 261.666.489 динара. Дефицит од 131.725.990 биће покривен из вишка прихода пренетих из претходне године.
На седници су усвојене Измене и допуне Програма уређења грађеинског земљишта. Измене и допуне се врше ради усклађивања пројектне документације са важећим законима, као и са актуелним променама цена на тржишту. Укупан износ средстава опредељених за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину износи 425.624.018,40 динара. Чланови Већа су усвојили и Програм уређивања грађевинског земљишта 2023. годину. Буџет за реализацију Програма износи 438.850.000,00 динара.
Данас је усвојена Одлука о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом. Такса се наплаћује за истицање фирме на пословном простору, држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и држање средстава за игру („забавне игре”). Када се ради о приходима буџета, финансијски ефекти огледају се у очекиваном повећању прихода по основу веће обухватности таксених обвезника као и ефикасности наплате ових такси. Учешће локалних комуналних такси у буџету
општине износи око 2%. Веће је усвојило Одлуку о локалним административним таксама. Висина такси је усклађена са растом цена на мало у периоду септембар 2021. године - септембар 2022. године, што према подацима Републичког завода за статистику износи 14%. Учешће општинске административне таксе у буџету општине Рашка износи испод 1% , тако да се ово повећање уклапа у пројекцију раста буџета од 8,1%.
Општинско веће је усвојило програме рада за 2023. годину јавних предузећа и установа. .
На седници је разматран извештај са седнице Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 28 захтева, од којих је 19 одборено, 4 су одложена, а 5 је одбијено. Општинско веће је прихватило извештај Комисија за лечење стерилитета. Новчана помоћ одобрена је једном подносиоцу захтева.


5.12.2022. године