ШЕСТA СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 05. децембра 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА , 4. И 5. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 309.2022. ГОДИНЕ (ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АПАРТМАНА НА КОПАОНИКУ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA СКИ ШКОЛЕ РАШКА ЗА СЕЗОНУ 2022/23 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;

РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директора Центра за социјални рад Рашка;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МАЧУЖИЋ ДУШАНА ИЗ БАЉЕВЦА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ОДЛУКУ КОМИСИЈЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. Г. III БРОЈ 06-V-43/2022-15 ОД 08.08.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МАРКОВИЋ МИРОСЛАВА ИЗ БЕЉАКА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ОДЛУКУ КОМИСИЈЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. Г. III БРОЈ 06-V-43/2022-15 ОД 08.08.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 42. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

ТЕКУЋА ПИТАЊА.