Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-9/2022-1 од 01. марта 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка II број: 733/2022 од 21. новембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 99/2023
Дана: 01. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић