РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

ОБАВЕШТАВА

заинтересована физичка и правна лица

о промени места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”

 

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Рашки, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу "Новости" у издању за целу територију Србије од петка 03. фебруара 2023. године.