14. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 10. марта 2023. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА O РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор Туристичке организације „Рашка“;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директор ЦКОИ „Градац“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
10. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 3";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 7";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СУВО РУДИШТЕ'' НА КОПАОНИКУ ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР - БЛОК Б7;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/2 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије за приступање прибављању;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ ВИКЕНД НАСЕЉА НА КОПАОНИКУ, УЛ. СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8А, ЧИЈИ ЈЕ ПУНОМОЋНИК ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ИЗ НИША УЛ. КРАЉА ВУКАШИНА БР. 3 ЛОКАЛ 2, НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БРОЈ 360-2562/2022 ОД 25.01.2023.Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ ВИКЕНД НАСЕЉА НА КОПАОНИКУ, УЛ. СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8А, ЧИЈИ ЈЕ ПУНОМОЋНИК ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ИЗ НИША УЛ. КРАЉА ВУКАШИНА БР. 3 ЛОКАЛ 2, НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БРОЈ 360-2561/2022 од 20.02.2023.г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
21. ТЕКУЋА ПИТАЊА.